“Savalan”ASC-nin 2021-ci il dekabrın 31-nə balans hesabatı

REKLAM VƏ ELAN
30 Sentyabr
00:47

manatla

AKTİVLƏR

31.12.2021-ci il

31.12.2020-ci il

Uzunmüddətli aktivlər

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

436535.93

463230.93

Qeyri-maddi aktivlər

İnvestisiyalar

Uzunmüddətli debitor borcları

Sair uzunmüddətli aktivlər

Cəmi

436535.93

463230.93

Qısamüddətli aktivlər

Ehtiyatlar

232911.69

232911.69

Qısamüddətli debitor borcları

411276.09

398901

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

32644.08

52200.67

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

Sair qısamüddətli aktivlər

519027.01

507263

Cəmi

1195858.87

1191276.36

CƏMİ AKTİVLƏR

1632394.8

1654507.29

Kapital

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital

2416824

2416824

Kapital ehtiyatları

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

-788320.75

-791899.71

Cəmi kapital

1628503.25

1624924.29

Öhdəliklər

Uzunmüddətli öhdəliklər

0

0

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

Qısamüddətli öhdəliklər

3891.55

29583

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

Vergilər üzrə öhdəliklər

3891.55

7738.01

Qısamüddətli kreditor borcları

Sair qısamüddətli öhdəliklər

21844.99

Cəmi öhdəliklər

3891.55

29583

Cəmi kapital və öhdəliklər

1632394.8

1654507.29

       

 

Mənfəət və zərərlər haqqında hesabat

Əsas əməliyyat gəliri

286072.36

246837.05

Satışın maya dəyəri

-259299.48

-227939.57

Ümumi mənfəət

26772.88

18897.48

Sair əməliyyat gəlirləri

İnzibati xərclər

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

26772.88

18897.48

Maliyyə gəlirləri

Maliyyə xərcləri

Fövqəladə gəlirlər

Fövqəladə xərclər

Gəlirdən çıxılan vergilər və yığımlar

-23193.91

-23458.24

Vergitutmadan əvvəl mənfəət

3578.97

-4560.76

Keçmiş illərin zərəri

-3578.97

Vergiyə cəlb olunan mənfəət

0

-4560.76

Mənfəət vergisi

0

0

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

0

-4560.76

Mənfəətdə iştirak payı:

Səhmdarların payı

0,0000

0,0000

Azlıqların payı

Səhmdarların payına düşən bir səhmin mənfəəti:

1 (bir) səhmin əsas mənfəəti

0,0000

0,0000

       

 

Maliyyə hesabatlarının auditinə aid müstəqil auditorun hesabatı

“SAVALAN” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyinə

Şərti̇ müsbət rəy

Mən “Savalan” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (bundan sonra-şirkət) 2021-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatından, məcmu gəlirlər haqqında hesabatından, kapitalda dəyişikliklər hesabatından və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatından, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına edilən qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini aparmışam.

Məncə, hesabatımın “Şərti müsbət rəy üçün əsaslar” bölməsində əks etdirilən məsələnin nəticələri istisna olmaqla, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları şirkətin 2021-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətini maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirir.

Sərbəst auditor – Əliyev Natiq Firuddin oğlu

REKLAM VƏ ELAN bölməsi