“BAKI HÖVSAN BEYNƏLXALQ DƏNİZ LİMANI” ASC-nin 2021-ci il dekabrın 31-nə illik balans hesabatı

REKLAM VƏ ELAN
29 İyun
00:39

 

manatla

AKTİVLƏR

1yanvar 2020-ci il

31 dekabr 2021-ci il

Uzunmüddətli aktivlər

8387026.00

8182096.00

Qeyri- maddi aktivlər

2876636.00

2876636.00

Torpaq, tikili və avadanlıqla bağlı kapital qoyuluşları

839205.00

717938.00

Ehtiyatlar

233957.00

230074.00

Qısamüddətli debitor borcları

331897.00

394339.00

Pul vəsaitləri

00.00

10356.54

Sair qısamüddətli aktivlər

61394.87

61394.87

CƏMİAKTİVLƏR

4043936.24

3891355.83

NİZAMNAMƏ KAPİTALI VƏ KAPİTAL EHTİYATLARI

3762179.80

3762179.80

Nizamnamə kapitalı

2966434

2 966 434

Ehtiyat kapitalı

795746

795746

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

(-321439.00)

(+36797.00)

CƏMİKAPİTAL

8387026.00

8182096.00

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

4624846.97

4419916.90

Qısamüddətli öhdəliklər

210655.38

210655.38

Kreditor borcları üzrə öhdəliklər

4268960.31

4106168.00

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

45231.28

3093.52

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

100000.00

100000.00

Əsas əməliyyat gəliri imumi gəlirlər

+26285.04

+285000.00

Satışın maya dəyəri və xərcləri

-347724.90

-248202.71

Ümumi mənfəət (zərər)

-321439.86

+36797.29

Hesabat dövründə xalis mənfəət(zərər)

-

+29437.83

 

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HESABATI

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti

26285.04

285000.00

Bank kreditlərinin ödənilməsi

72.00

0.00

Bank hesablarında pul vəsaitləri

0.0

10356.54

ƏDV depozit hesabı

19.80

2100.00

Vergi və digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

23877.00

3093.52

DSMF-yə olan borclar

17499.28

3093.52

Vergilər üzrə borc

6377.72

0.00

Qısamüddətli kreditor borcları

338387.38

394339.97

Malgöndərən və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları

4268960.31

4106168.00

İşçi heyəti üzrə xərclər - əmək haqqı

63501.08

60438.00

İşçi heyəti üzrə xərclər – sosial sığorta ayırmaları

10258.18

9704.19

Xammal xərcləri

0.0

3882.42

Amortizasiya ayırmaları - əsas vəsaitlər

132231.60

121266.38

Sığorta xərcləri

256.00

436.00

Bank xidməti xərcləri

116.00

1149.17

Rabitə xərcləri və reklam xərcləri

1292.00

1336.00

Əmlak vergisi

8521.87

7785.72

Torpaq vergisi

26624.28

26624.28

Kollektiv yemək xərci, icarə xərcləri

1700.00

Xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı xərclər

1483.89

5240.83

Sair xərclər

103556.00

8640.00

CƏMİXƏRCLƏR:

-347724.90

-248202.71

       

 

KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HESABATI

Nizamnamə

kapitalı

Kapital ehtiyatları

Bölüşdürülməmiş mənfəət

Cəmi kapital

2021-ci il yanvarın 1-dən dekabrın 31-nə qalıq

2 966 434

795745

3762180.00

2021-ci il dekabrın 31-nə qalıq

2 966 434

795745

3762180.00

Ümumi mənfəət (zərər)

+36797.29

2021-ci il üzrə xalis mənfəət

29437.83

2021-ci il dekabrın 31-nə qalıq

2 966 434

795745

3762180.00

               

 

KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HESABATI

Nizamnamə kapitalı

kapital ehtiyatları

Bölüşdürülməmiş mənfəət

Cəmi kapital

2020-ci il yanvarın 1-nə qalıq

2 966 434

795745

3762180.00

2020-ci il dekabrın 31-nə qalıq

2 966 434

795745

3762180.00

Ümumi mənfəət (zərər)

-321439.86

2020-ci il dekabrın 31-nə qalıq

2 966 434

795745

-321439.86

3762180.00

               

 

“Bakı Hövsan Beynəlxalq Dəniz Limanı” ASC-nin 2020-ci il üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyətinin düzgünlüyünün təsdiq edilməsinə 16 aprel 2020-ci il tarixli 27 saylı müqavilə əsasında Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən və 27 noyabr 2017-ci il tarixli SA/373 nömrəli lisenziya əsasında sərbəst auditor Abbasov Yaşar Çingiz oğlu tərəfindən auditor rəyi verilmişdir.

“Bakı Hövsan Beynəlxalq Dəniz Limanı” ASC-nin 2021-ci il üzrə maliyyə - təsərrüfat fəaliyətinin düzgünlüyünün təsdiq edilməsinə 11 aprel 2021-ci il tarixli CHA -12 saylı müqavilə əsasında Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən və 3 yanvar 2021-ci il tarixli SA/319 saylı lisenziya əsasında sərbəst auditor Cəfərova Sevda Teymur qızı tərəfindən auditor rəyi verilmişdir.

REKLAM VƏ ELAN bölməsi
11 Avqust
00:04
Elan