“Sabunçuavtomatikaquraşdırma” ASC-nin 2021-ci il dekabrın 31-nə mühasibat balansı

REKLAM VƏ ELAN
18 May
00:05

 

manatla

Bölmələrin, maddələrin adları

Hesabat dövrü üzrə 2021-ci il

Əvvəlki dövr üzrə 2020-ci il

AKTİVLƏR

Uzunmüddətli aktivlər

Qeyri-maddi aktivlər

138057.3

139751.9

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Qısamüddətli aktivlər

Ehtiyatlar

12452.1

19343.8

Qısamüddətli debitor borcları

31305.0

38976.5

Sair qısamüddətli aktivlər

23066.9

40005.5

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

CƏMİ AKTİVLƏR

204881.3

238077.7

Kapital

Ödənilmiş nominal(nizamnamə) kapital

152354

152354

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

30853.0

67101.3

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

Qısamüddətli öhdəliklər

Qısamüddətli kreditor borcları

21674.3

18622.4

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

204881.3

238077.7

 

REKLAM VƏ ELAN bölməsi