Köhnə versiya

Latest news

Son buraxılış
Arxiv

“Bakı Media Mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin 2020-ci il dekabrın 31-nə maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabatı

1.Maliyyə vəziyyəti barədə hesabat manatla

AKTİVLƏR

31 dekabr 2020-ci il

31 dekabr 2019-cu il

UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR:

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

8 159 829

10 395 211

Uzunmüddətli debitor borcları

1 488 758

1 456 701

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

-

-

Təxirə salınmış vergi aktivləri

-

-

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR:

9 648 587

11 851 912

QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR:

Ehtiyatlar

1 026 787

-

Qısamüddətli debitor borcları

-

-

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

2 721 940

1 159 122

Sair qısamüddətli aktivlər

-

557 593

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR:

3 748 727

1 716 715

CƏMİ AKTİVLƏR

13 397 314

13 568 628

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı

10 000

10 000

Kapital ehtiyatları

-

-

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

(9 717 103)

(7 574 378)

CƏMİ KAPİTAL:

(9 707 103)

(7 564 378)

UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR:

Uzunmüddətli kreditor borcları

Təxirə salınmış vergi öhdəliyi

23 104 417

-

21 133 006

-

23 104 417

21 133 006

QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR:

Qısamüddətli kreditor borcları

-

-

Cəmi öhdəliklər

23 104 417

21 133 006

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

13 397 314

13 568 628

       

 

2.Məcmu gəlirlər barədə hesabat

Əsas əməliyyat gəliri

10 139 644

8 445 684

Satışın maya dəyəri

(9 142 248)

(8 526 420)

Ümumi mənfəət

997 395

(80 736)

Sair əməliyyat gəlirləri

-

5 616

Kommersiya xərcləri

-

-

İnzibati xərclər

(2 646 286)

(2 439 165)

Sair əməliyyat xərcləri

(35 083)

(49 998)

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

(1 683 974)

(2 564 282)

Maliyyə gəlirləri

-

-

Maliyyə xərcləri

-

-

Vergi qoymadan əvvəl mənfəət (zərər)

(1 683 974)

(2 564 282)

Mənfəət vergisi xərcləri

Cari vergi xərcləri 7

-

-

Təxirə salınmış vergi gəlirləri 7

-

-

Hesabat dövrünün xalis mənfəət (zərər)

(1 683 974)

(2 564 282)

 

3.Kapitalda dəyişikliklər barədə hesabat

Ödənilmiş nizamnamə kapitalı

Kapital ehtiyatları

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

Cəmi kapital

 

2019-cu il dekabrın 31-nə qalıq

10 000

-

(7 574 378)

(7 564 378)

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

-

-

(1 683 974)

(1 683 974)

Düzəliş (korrektə)

-

-

(458 751)

(458 751)

2020-ci il dekabrın 31-nə qalıq

10 000

-

(9 717 103)

(9 707 103)

2020-ci il üzrə kapitalda ümumi dəyişikliklər

-

-

(2 142 725)

(2 142 725)

2019-cu il dekabrın 31-nə qalıq

10 000

-

(7 574 378)

( 7 564 378)

2019-cu il üzrə kapitalda ümumi dəyişikliklər

-

-

(2 564 282)

(2 564 282)

 

4.Pul vəsaitlərinin hərəkəti barədə hesabat

Müştərilərdən daxil olan pul vəsaitləri

14 333 423

20 895 650

Təchizatçılara və işçilərə ödənilən pul vəsaitləri

(12 553 942)

(8 394 846)

Əməliyyatlardan əldə olunan pul vəsaitləri

1 779 481

12 500 804

Ödənilmiş mənfəət vergisi

-

-

Əməliyyat fəaliyyətindən xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti

1 779 481

12 500 804

Əsas vəsaitlərin satışı

-

-

Əsas vəsaitlərin alışı

(216 663)

(11 993 616)

Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları

-

-

Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borclar üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları

-

(1 000 000)

Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borclar üzrə pul vəsaitlərinin daxilolmaları

-

-

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti

(216 663)

(11 993 616)

Borc şəklində alınmış pul vəsaitlərinin daxilolmaları

-

-

Borc şəklində alınmış pul vəsaitlərinin xaricolmaları

-

-

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti

-

-

Mübadilə məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri

-

-

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)

1 562 818

507 188

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri, ilin əvvəlində

1 159 122

651 934

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri, ilin sonunda

2 721 940

1 159 122

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin komponentləri

Pul vəsaitləri

2 721 940

1 159 122

Bank depoziti

0

0

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI

“BAKI MEDİA MƏRKƏZİ” MMC-nin Təsisçi və Rəhbərliyinə:

RƏY

Biz, “Bakı Media Mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin (bundan sonra cəmiyyət) 2020-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyəti, mənfəət , zərər və ya digər məcmu gəlirlər, kapitalda dəyişikliklər və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatlarından, habelə mühasibat uçotunun əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına edilən izahedici qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini aparmışıq.

Bizcə, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları cəmiyyətin 2020-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə düzgün əks etdirir.

Rəy üçün əsaslar

Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS-lara) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Biz Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyinə əsasən maliyyə hesabatlarının auditinə aid etik normalara Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinin tələblərinə uyğun cəmiyyətdən asılı deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi bu məcəllənin tələblərinə uyğun yerinə yetirmişik. Bizcə, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Əsas audit məsələləri

Əsas audit məsələləri bizim peşəkar mühakiməmizə görə cari dövrün maliyyə hesabatlarının auditində ən əhəmiyyətli məsələlərdir. Bu məsələlər maliyyə hesabatlarının auditi baxımından və maliyyə hesabatlarına aid rəyimizin formalaşdırılmasında bütövlükdə nəzərə alınmış və biz bu məsələlər barədə ayrılıqda rəy vermirik.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun hazırlanmasına, düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı , yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ yaranmadığı halda, cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə rəhbərlik məsuliyyət daşıyır.

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh səlahiyyətli şəxslər cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının təqdim olunması prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyırlar.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

Bizim məqsədimiz təqdim edilmiş maliyyə hesabatlarında dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına aid kafi əminlik əldə etmək və rəyimiz daxil olan auditor hesabatını tərtib etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda, BAS-lara uyğun aparılmış audit onu həmişə aşkarlasın. Təhriflər ,dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda ,yaxud məcmu olaraq istifadəçilərin maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmək ehtimalı yarandığı halda əhəmiyyətli hesab olunur.

Məhərrəm Əliyev Baş direktor və auditor

12 avqust 2021-ci il

Bakı, Azərbaycan Respublikası

16 September 2021 00:35 - Ads and Announcements
Ads and Announcements

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə