Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“Xətai Təchizat” ASC-nin 2017-ci il dekabrın 31-nə mühasibat balansı

Ölçü vahidi: manatla

 

 

Bölmələrin,maddələrin adları

 

Hesabat dövrü üzrə

 

Əvvəlki dövr üzrə

                      AKTİVLƏR

 

 

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

Qeyri-maddi aktivlər

 

 

Torpaq, tikili və avadanlıqlar (əsas vəsaitlər)

48153,00

50757,00

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

 

 

Bioloji aktivlər

 

 

Təbii sərvətlər

 

 

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

 

 

Təxirə salınmış vergi aktivləri

 

 

Uzunmüddətli debitor borcları

 

 

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri (gələcək dövrün xərcləri)

 

 

Sair uzunmüddətli aktivlər (zərər)    

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

48153,00

50757,00

Qısamüddətli aktivlər

 

 

Ehtiyatlar

 

 

 debitor borcları (vergilər üzrə)

34844,00

23894,00

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərı

2513,00

2876,00

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

 

 

Sair qısamüddətli aktivlər

7535,00

27024,00

CƏMİ  QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

44892,00

53794,00

CƏMİ  AKTİVLƏR

93045,00

104551,00

         Kapital və öhdəliklər

 

 

Kapital

 

 

Ödənilmiş nominal(nizamnamə) kapital

62322,00

62322,00

Emissiya gəliri

 

 

Geri alınmış kapital (səhmlər)

 

 

Kapital ehtiyatları

 

 

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş  zərər)

 

 

CƏMİ KAPİTAL

62322,00

62322,00

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan  öhdəliklər

 

 

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

 

 

Uzunmüddətli kreditor borcları

 

 

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan

öhdəliklər (bank krediti)

 

 

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər(avanslar)

 

 

Vergi və sair məcburi ödənişlər uzrə

öhdəliklər

1978,00

2127,00

Qısamüddətli kreditor borcları

 

 

Digər öhdəliklər

28745,00

40102,00

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

30723,,

42229,00

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

30723,00

42229,00

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

93045,00

104551,00

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mənfəət və zərər haqqında hesabat (xərclərin funksiyaları üzrə)   

                         

 

 

Bölmələrin,maddələrin adları

 

Hesabat dövrü üzrə

 

Əvvəlki dövr üzrə

Əsas əməliyyat gəliri

89987,00

 

Satışın maya dəyəri

(20875,00)

 

Ümumi mənfəət

69111,08

 

Sair əməliyyat gəlirləri

 

 

Kommersiya xərcləri(Mal material)

 

 

İnzibati xərclər

(41526,00)

 

Sair əməliyyat xərcləri

(18133,29)

 

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)

 

 

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

9452,69

 

Maliyyə gəliri

 

 

Maliyyə xərcləri

 

 

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay

 

 

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər)

9452,69

 

Mənfəət vergisi

(1892,52)

 

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

7567,17

 

Hər səhm üzrə mənfəət

 

 

Azaldılmış hər səhm üzrə mənfəət

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

 

 

Nizamnamə kapitalı

 

Kapital ehtiyatları

 

Bölüşdürülməmiş mənfəət

 

Cəmi kapital

 2016-cı il dekabrın 31 –nə  qalıq

 

62322,00

 

 

62322,00

2017-ci il üzrə kapitalda dəyişikliklərin cəmi

 

 

 

7560,17  7560,17

7560,17  7560,17

2018-ci il yanvarın 1- nə qalıq

 

62322,00

 

 

62322,00

 2017-ci il dekabrın 31 nə qalıq

 

62322,00

 

 

62322,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÜSTƏQİL   AUDİTORUN   RƏYİ     

             “Xətai Təchizat “ ASC-nin (VÖEN2000167791

             Direktoru  Rəşid   Şahməmmədova

 

Biz “Xətai Təchizat” Açıq Səhmdar  Cəmiyyətinin  2017-ci il  dekabrın 31-nə təqdim edilən balans hesabatı və həmin tarixdə tamamlanan il üzrə mənfəət və zərər hesabatı, kapitalda dəyişikliklər hesabatı və pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatından ibarət olan maliyyə hesabatlarının audit yoxlamasını apardıq.

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti

1.Hazırkı  Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlara uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə görə rəhbərlik məsuliyyət daşıyır. Bu məsuliyyətə aşağıdakılar daxildir: səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olmadığı, maliyyə hesabatlarının hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi üçün müvafiq daxili nəzarət sisteminin yaradılması, tətbiq edilməsi və davam etdirilməsi, müvafiq uçot siyasətinin seçilməsi və tətbiq edilməsi, şəraitdən asılı olaraq məqbul uçot təxminlərinin irəli sürülməsi.

Auditorun məsuliyyəti

2.Bizim məsuliyyətimiz apardığımız audit yoxlamasına əsasən maliyyə hesabatlarına dair rəy bildirməkdən ibarətdir.Sənədlərin düzgünlüyünə sifarişçi məsuliyyət daşıyır. Biz audit yoxlamamızı Beynəlxalq Audit Standartları əsasında apardıq. Həmin standartların tələblərinə görə, biz etik tələblərə əməl etməli və auditi elə şəkildə planlaşdırmalı və aparmalıyıq ki, maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin mövcud olmamasına kifayət qədər əmin olaq.

3.Audit yoxlamasına maliyyə hesabatlarındakı məbləğlər və açıqlamalara dair auditor sübutu əldə etmək üçün prosedurların yerinə yetirilməsi daxildir. Seçilmiş prosedurlar auditorun mülahizələrindən, səhvlər nəticəsində maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edilməsi risklərinin qiymətləndirilməsindən asılıdır. Həmin riskləri qiymətləndirərkən auditor müəssisənin daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyinə dair rəy bildirmək üçün deyil, şəraitə görə müvafiq audit prosedurlarının işlənib hazırlanması məqsədilə müəssisə tərəfindən maliyyə hesabatlarının hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi üçün müvafiq daxili nəzarət sistemini nəzərdən keçirir. Bundan əlavə, audit yoxlamasına mövcud uçot siyasətinin uyğunluğunun və rəhbərliyin uçot təxminlərinin əsaslandırılmasının qiymətləndirilməsi, eləcə də maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatının dəyərləndirilməsi daxildir.

4.Bizcə, əldə etdiyimiz auditor sübutları rəyimizi bildirmək üçün kifayət qədər əsas verir.

5.Bizim fikrimizcə, təqdim edilən maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından “Xətai Təchizat” Açıq Səhmdar Cəmiyyətin 2017-ci il  dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətini və həmin tarixdə tamamlanan  il üzrə maliyyə    nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq (əsas əməliyyat gəliri89987,00manat,ümumi xərclər 80534,31 manat,dövr üçün əməliyyat mənfəəti 7560,17 manat) düzgün əks etdirir.

 

 

“Zaman-Audit”MMC-nin  Auditoru  Hüseyn  Cəbiyev

Bakı şəhəri, 7  iyun 2018 ci il.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Noyabr 2018 22:16 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
15 Yanvar 2022 | 02:51
BİLDİRİŞ
15 Yanvar 2022 | 02:51
BİLDİRİŞ
15 Yanvar 2022 | 02:50
BİLDİRİŞ
15 Yanvar 2022 | 02:50
BİLDİRİŞ

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə