Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi xalqımızın tarixi nailiyyətidir

Dünyada mövcud olan minlərlə millət və xalqın heç də hamısı müstəqil dövlət yarada bilməyib. Belə bir imkan və xoşbəxtlk hər milli topluma qismət olmur. Bunun üçün onun dövlət yaratmaq ənənəsinin, müəyyən inkişaf səviyyəsinin və fəaliyyət istiqamətinin olması zəruridir. Millətin dövlət yaratması nə qədər çətindirsə, onu qoruyub saxlaması bundan da ağır və məsuliyyətli bir mübarizədir. Dövlət yaratmaq təkcə ümummilli arzu ilə bağlı deyil, bunun üçün millət və xalqlar sosiomədəni, geosiyasi və iqtisadi müstəvidə müstəsna nailiyyətlər qazanmalı və hər cür mübarizəyə hazır olmalıdır. Bu şərt və tələblər baxımından Azərbaycan xalqı xoşbəxtdir. Azərbaycan o nadir ölkələrdəndir ki, bir əsrdə iki dəfə dövlət müstəqilliyini qazana bilmişdir.

1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Milli Şurası İstiqlal Bəyannaməsi qəbul edərək tam dövlət hakimiyyəti olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yarandığını bəyan etdi, yəni itirilmiş dövlət müstəqilliyini elan etdi. Müsəlman Şərqinin ilk cümhuriyyətini o zaman bir çox xarici dövlət tanıdı, qısa müddətdə müstəqil dövlətin təsisatları yarandı. Təəssüf ki, bu müstəqillik tariximizin ömrü çox çəkmədi. Bolşeviklərin idarə etdiyi Sovet Rusiyası 1920-ci il aprelin 28-də müstəqilliyə qovuşan Azərbaycanın azad­lığına– dövlət müstəqilliyinə son qoydu. Lakin sovet imperiyası Azərbaycan xalqının azadlıq ideallarını, müstəqillik arzularını susdura bilmədi. Çünki sözü ilə əməli uyğun gəlməyən kommunist ideo­logiyasının özü məhvə məhkum idi. Bu ideologiya 70 il xalqları aldatsa da, sonda qarşısıalınmaz bir fəlakətlə süqut etdi.

Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti Azərbaycan Milli Şurasının 1918-ci il mayın 28-də qəbul etdiyi İstiqlal Bəyannaməsinə, Azərbaycan Respub­likasının demokratik prinsiplərinin və ənənələrinin varisliyinə əsaslanaraq, eləcə də, “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında” Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 1991-ci il 30 avqust tarixli Bəyannaməsini rəhbər tutaraq 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqın­da Konstitusiya Aktını qəbul etdi. Qarşıda xalqımızı müstəqillik və demokratiyaya dəvət edən bir yol vardı. Lakin bu yolda naşı və təcrübəsiz insanların hakimiyyəti Azərbaycanı irəli apara bilmədi.

Milli azadlıq mübarizəsinə qalxmış xalq güclü, bacarıqlı siyasətçilərin, təcrübəli dövlət xadimlərinin, məsuliyyətli ziyalıların deyil, siyasət meydanına təzə atılan və təbii ki, təcrübəsiz, səbatsız, şəxsi və qrup ambisiyalı şəxslərin idarəçiliyi ilə üzəşdi. Bu, respublikanı oyuncaq dövlətə çevirib, istədiyi kimi idarə etməyə çalışan qüvvələrə sərfəli idi. Buna görə də onlar xalqın hörmət və qəbul etdiyi təcrübəli siyasətçilərin ətrafında birləşəcəyindən qorxur, belə meyllərin qarşısını almağa çalışırdılar.

1992-ci ilin mayında xalqın milli azad­lıq və suverenlik çağırışlarının qanadında hakimiyyəti qəsb etmiş AXC–Müsavat cütlüyü ilk günlərdən siyasi idarəetməyə qadir qüvvə olmadığını ortaya qoydu. Birillik biabırçı hakimiyyət Azərbaycanda bəşəri, əxlaqi dəyərlərin, dövlətçilik ənənələrinin, idarəetmə vərdişlərinin, daxili və xarici siyasət adına nə varsa, hamısının necə tənəzzül etdiyini, sü­quta uğradığını açıq-aşkar göstərdi. Hakimiyyətə zor və silah yolu ilə gəlmiş bir komanda özünün yarıtmaz, səriştəsiz və cinayətkar fəaliyyəti ilə ölkəni parçala­nıb məhv olmaq həddinə gətirib çıxartdı.

Həmin aylarda və günlərdə Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyəti rastlaşdığı mövcud problemlərin yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə öz həllini tapa biləcəyinə inanaraq, onun respublika rəhbərliyinə qaytarıl­masını təkidlə tələb edirdi. Naxçıvanda yaşayan ulu öndər Heydər Əliyevə böyük ehtiram və hörmət, el sevgisi və xalq məhəbbəti onun Vətən, xalq qarşısında gördüyü işlərə, etdiyi xidmətlərə görə idi və bu, coşğu günü-gündən artırdı.

Dünya şöhrətli siyasət və dövlət xa­dimi Heydər Əliyev o zaman Naxçıvanın və respublikanın müxtəlif bölgələrindən gələn nümayəndələrlə görüşlər keçi­rir, onları müstəqillik uğrunda axıradək mübariz olmağa çağırırdı: “Mənim əsas məqsədim Azərbaycanın ərazi bütöv­lüyünü və Azərbaycan hakimiyyətini respublikanın bütün ərazisində bərqərar etməkdən ibarətdir. Azərbaycan Respubli­kasının milli dövlət kimi inkişaf etməsi indi əsas məsələdir. Bunun üçün Azərbaycan tam müstəqil, azad, demokratik respubli­ka olmalıdır”.

Bu mürəkkəb və mərhumiyyətli tarixi dönəmdə Naxçıvan Muxtar Respublika­sı Ali Məclisinə rəhbərlik edən Heydər Əliyevi milli dövlətçiliyimizin taleyi çox cid­di narahat edirdi. O, artıq Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda qətiyyətli mübarizəyə başlamışdı. Naxçıvanda yaşayıb siyasi fəaliyyət göstərən xalqımızın böyük oğlu həqiqi dövlət müstəqilliyinin bünövrəsini burda qoymuşdu. Onun rəhbərlik etdiyi Naxçıvan Muxtar Respublikası xalqı­mızın suveren hüquqlarının və dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi uğrunda gedən mübarizənin mərkəzinə çevrilmiş­di. Ulu öndərin Naxçıvanda həyata keçir­diyi siyasət sayəsində Naxçıvanda tarixi qərarlar qəbul edilmiş, Azərbaycanın bu qədim diyarında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət atributları bərpa olunmuş, muxtar respublikanın adından “sovet sosialist” sözləri çıxarılmış, 20 Yanvar hadisələrinə siyasi qiymət veril­mişdi.

Bu illərdə Azərbaycana rəhbərlik edənlər dövlət müstəqilliyinin formal mahiyyəti ilə kifayətlənərək Sovet İttifa­qının qorunub saxlanılması üçün 1991-ci il martın 17-də keçirilən referendumda Azərbaycanın iştirakı barədə qərar vermişdilərsə, Heydər Əliyevin tövsiyəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası bu qondarma referendumdan imtina etmiş, SSRİ-nin yenidən bərpasına yönəldilən cəhdlər muxtar respublika ərazisində qətiyyətlə aradan qaldırılmış, müvafiq qərarların qəbul edilməsi qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında Azərbaycan Ali Sovetindən də xahiş edilmişdi.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev ötən əsrin 90-cı illərində Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Naxçıvan Muxtar Respublika­sında həyata keçirilən tədbirləri dövlət müstəqilliyi üçün mühüm şərt kimi qiymətləndirərək demişdir: “1990-cı ildə Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Res­publikasının Ali Sovetinin sessiyasında qəbul edilmiş tarixi qərarlar Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini şərtləndirdi. Məhz o sessiyada Azərbaycanın üçrəngli bayrağı dövlət bayrağı kimi qəbul edildi. O vaxt Azərbaycanda hələ Sovet Azərbaycanının bayrağı dalğalanırdı. O vaxt Sovet İttifaqının dağılması haqqında heç kim düşünmürdü. O ağır, o çətin an­larda bu qətiyyətli qərarlar həm Naxçıvanı qorudu, həm də Azərbaycanın gələcək müstəqilliyini şərtləndirdi”

Ulu öndər Heydər Əliyevin həyatının və fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin möhkəm bünövrəsini formalaşdırmış­dır. Sonralar müstəqil Azərbaycan dövlətinin inkişaf etdirilməsində həmin təməl prinsiplərin və əldə edilmiş zəngin təcrübənin böyük rolu olmuşdur. Haqlı olaraq, 1991–1993-cü illər Azərbaycan tarixində “itirilmiş illər” kimi xarakterizə olunur. Çünki bu illərdə ölkəmizə rəhbərlik edənlər Azərbaycanı çətin vəziyyətə salmış, dövlət müstəqilliyimiz itirilmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalmış, ərazilərimizin bir qismi işğal edilmişdi.

Məhz belə bir dövrdə – 1993-cü il iyunun 9-da ulu öndər Heydər Əliyev xalqın təkidli tələbi ilə Naxçıvandan Bakıya qayıtdı. Görkəmli dövlət xadimi Bakıya gəlişi ilə ölkəmizi uçuruma sürükləyən təhlükələri aradan qaldırdı, insanların nigarançılığına son qoydu. Həmin günlərdə üzünü Azərbaycan dövlətçiliyini dağıtmaq istəyənlərə tutan ulu öndər demişdi: “Mən Azərbaycanın müstəqilliyini Azərbaycan xalqı üçün böyük nailiyyət hesab etmişəm və bu müstəqilliyin əldə olunmasına xidmət etmişəm. Bundan sonra ömrümün qalan hissəsini də Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsinə, inkişaf etməsinə sərf edəcəyəm”.

Müstəqillik haqqında Konstitusiya Aktı Azərbaycana bu müstəqilliyi, sözün həqiqi mənasında, gətirmədi. Qəbul olu­nan hüquqi akt hələ reallıq deyildi. Ona görə də Azərbaycanın həqiqi müstəqillik tarixi qüdrətli dövlət xadimi Heydər Əliyevin ikinci dəfə ali siyasi hakimiyyətə gəldiyi tarixlə hesablanır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 1993–2003-cü illər dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirildiyi, əbədi və dönməz xarakter aldığı dövrdür. Bu dövr, ilk növbədə, onu göstərdi ki, lider, şəxsiyyət olmadan xalq öz siyasi iradəsini gerçəkləşdirə, müstəqilliyə qovuşa bilməz.

Müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi və daimi edilməsi hər bir ölkə vətəndaşının əməli fəaliyyətindən də asılıdır. 1993-cü ildə Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktının qəbul olunmasının ikinci ildönü­mü münasibətilə xalqımızı təbrik edən ölkə Prezidenti Heydər Əliyev deyir­di: “Azərbaycan xalqının əsrlər boyu qəlbində olan, həsrət çəkdiyi günlər gəlib çatmışdır. Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyinə nail olmuşdur. Müstəqilliyi əldə etmək, dövlətin tam müstəqil ol­masına nail olmaq üçün xalqımız çətin yollardan keçmişdir. Ancaq müstəqilliyi əldə saxlamaq, onu möhkəmləndirmək, dövlətin tam müstəqilliyinə nail olmaq və bütün vətəndaşlara müstəqil dövlət şəraitində layiqli həyat tərzi təmin etmək daha çətindir. Bunun üçün biz çox iş görməliyik. Qarşımızda böyük vəzifələr durur. Bu vəzifələri həm Azərbaycanın dövlət orqanları, həm hökumət, həm respublikanın mövcud siyasi-ictimai qüvvələri, həm də hər bir vətəndaş yerinə yetirməyə çalışmalıdır.

Ona görə də mən bu əlamətdar gündə, bizim üçün böyük bayram günündə Azərbaycan xalqına, respubli­kamızın bütün vətəndaşlarına müraciət edirəm, Azərbaycan Respublikasının icti­mai-siyasi xadimlərinə, ziyalılarına, dövlət orqanlarında vəzifə daşıyan şəxslərə, hər bir vətəndaşa müraciət edirəm və hər bir kəsi Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini möhkəmləndirmək üçün, bu müstəqilliyi daimi etmək üçün fədakar əməyə dəvət edirəm”.

Heydər Əliyev şəxsiyyəti, müdrikliyi və qətiyyəti olmasaydı, indi Azərbaycan adlı müstəqil dövlətdən bəhs etmək bəlkə də mümkün olmayacaqdı. Bütün ömrü boyu həyatının mənası bildiyi Azərbaycanı müstəqil dövlətə çevirmək ulu öndərimizin ən böyük arzusu, onun siyasi fəaliyyətinin ən mühüm yekunu və məntiqi nəticəsidir.

Ulu öndərin dövlət quruculuğu təliminə görə, müstəqillik üçün vacib olan başlıca şərtlərdən biri siyasi sabitlik və güclü dövlət hakimiyyətidir. Ümummilli lider siyasi fəaliyyətinin ilk günlərindən müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi üçün real zəmin yaratdı, bu prosesə mane ola biləcək bütün xarici və daxili qüvvələr tamamilə neytrallaşdırıldı. Çünki, si­yasi sabitlik olmadan cəmiyyətin digər problemlərini həll etmək mümkün deyildi. Ulu öndər siyasi sabitliyi yüksək dəyərləndirərək deyirdi: “Azərbaycanda hər bir şəxs, hər bir partiya, milli bir­lik, vətəndaş həmrəyliyi istiqamətində hərəkət etməli, fəaliyyət göstərməlidir. Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyəti gərginləşdirmək yox, yaranmış sabitliyi daha da möhkəmləndirmək lazımdır. Çünki bu, Azərbaycanın yaşaması, onun müstəqilliyinin qorunması üçün ən əsas şərtdir .”

Prezident Heydər Əliyevin milli dövlətçilik irsində ən mühüm cəhət dövlət quruculuğu proseslərə tam nəzarət etməsi, yeni Konstitusiyanın qəbul edilməsi, parlament və məhkəmə hakimiyyətinin qurulması dövlət qurucu­luğu sahəsində atılan mühüm addımlar idi. Ulu öndər Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin, bazar münasibətlərinə əsaslanan yeni tipli iqtisadiyyatın nəzəri konseptual inkişaf konsepsiyasını yaratmışdır.

Hələ Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə Sədrlik edəndə ulu öndər burada torpaq islahatları, özəlləşdirmə siyasətini həyata keçirməyə başlamışdı və bunlar Naxçıvan iqtisadiyyatına əsaslı təsir göstərmişdi. Bazar münasibətlərinə əsaslanan iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi, sahibkarlığın inkişafının stimullaşdırılması, təkmil qanunvericilik bazasının yaradılması ölkə iqtisadiyyatına xarici sərmayələrin axınını təmin etmiş­dir. Ölkəmizdə aqrar islahatlar aparılmış, özəlləşdirmə proqramı uğurla həyata keçirilmiş, torpaq kəndlilərin mülkiyyətinə verilmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətinin gələcək inkişaf yollarını müəyyənləşdirmişdir: bu, demok­ratik inkişaf və hüquqi dövlət quruculuğu, Azərbaycançılıq və vətəndaş həmrəyliyi yoludur.

Müstəqil dövlətimizim memarı Heydər Əliyev dəfələrlə qeyd edirdi ki, ölkənin iqtisadi qüdrəti, imkanları artırılmalıdır. Çünki iqtisadi cəhətdən müstəqil olmayan dövlət siyasi müstəqilliyini təmin edə, onu qoruyub saxlaya bilməz. Məhz Heydər Əliyev yeni neft strategiyasının nəticəsi kimi təzahür edən “Əsrin müqaviləsi”ni imzalamaqla Azərbaycanın dünya iqtisadi sistemindəki yerini müəyyənləşdirdi. Xal­qımızın ən böyük maddi sərvəti olan nefti geosiyasətin malı etməyi Heydər Əliyev bacardı. Artıq Cənubi Qafqaz bölgəsi və Xəzər hövzəsi dünyanın super güc mərkəzlərinin iqtisadi və siyasi maraqları­nın kəsişdiyi bir məkana çevrilmişdir.

Ən çətin anlarda, mürəkkəb vəziyyətlərdə xalqımıza arxalanan qüdrətli dövlət xadimi Heydər Əliyev yüksək dözüm, möhkəm iradə və qətiyyət göstərərək Azərbaycanı xaos və anar­xiyadan xilas edərək güclü dövlətçiliyin bərqərar edildiyi ölkəyə çevirdi. Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyini iflasdan, Azərbaycan xalqını fəlakətdən qurtardı, çox böyük çətinliklə əldə olunan müstəqilliyimizi əbədi və dönməz etdi.

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin sayəsində müstəqillik illərində əldə olunan nailiyyətlər, ulu öndər tərəfindən qoyulmuş müstəqil dövlətçilik prinsipləri zaman keçdikcə daha da möhkəmlənir. Çünki bu iş, bu siyasi xətt müasir şəraitdə ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. 18 il bundan əvvəl Prezi­dent seçilmiş cənab İlham Əliyevin ilk bəyanatında “Azərbaycan indiyədək get­diyi yolu davam etdirəcək, Heydər Əliyev kursu dönmədən həyata keçiriləcəkdir” demişdir. 1993-cü ildən başlanan bu kurs Azərbaycanda hüquqi, demokratik dövlət quruculuğu prosesinin başa çatdırılması, iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi və Azərbaycanın dinamik inkişafa xas olan iqtisadi bazasının yaradılması demək idi. Azərbaycanın beynəlxalq aləmə inteq­rasiyası və beynəlxalq hüquq normaları ilə tənzimlənən sivil dünya siyasətinə inteqrasiya etməsi və bu məkanda özünə layiq yer tutması idi.

Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin möhkəm və sarsılmaz olmasının əsas səbələrindən biri zama­nın sınağından çıxmış Heydər Əliyev dövlətçilik kursunun davam etdirilməsi, siyasi varisliyin təmin olunmasıdır. On səkkiz il bundan əvvəl, 2003-cü il oktyabrın 15-də Azərbaycan Respubli­kasının Prezidenti seçilən İlham Əliyev demişdir: “Mən Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyinə inanıram. Əminəm ki, ölkəmiz bundan sonra da inkişaf edəcək, daha da güclənəcəkdir. Azərbaycanda de­mokratiya daha da inkişaf edəcək, siyasi plüralizm, söz azadlığı təmin olunacaqdır. Ölkəmiz müasir dövlətə çevriləcəkdir. Bütün bunları həyata keçirmək və Azərbaycanı qüdrətli dövlətə çevirmək üçün ən başlıcası ölkədə Heydər Əliyev siyasəti davam etdirilməlidir.”

“Heydər Əliyev siyasəti” istilahı ba­lanslaşdırılmış, bütün cəhətləri ölçülüb-biçilmiş və ən əsası, dövlətin təməl ma­raqlarını, onun perspektivini, cəmiyyətin bütün təbəqələrinin mənafelərini ehtiva edən, cəmiyyətdə ahəngdarlıq yaradan siyasətdir. Bu siyasət Azərbaycanın əldə etdiyi uğurların əsasıdır və ona görə də davam etdirilməlidir.

Azərbaycan Respublikası 30 ildir ki, müstəqil dövlət kimi yaşayır və inkişaf edir. Bunun 18 ili ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi dövrünə düşür. Dövlət müstəqilliyinin 20 illiyi ilə əlaqədar Prezident İlham Əliyev demişdir: “Biz 20 ildir ki, müstəqil ölkə kimi yaşayırıq. Bu illər ərzində özümüzə də, dünya birliyinə də sübut etdik ki, Azərbaycan xalqı müstəqil yaşaya bilər. Müstəqillik o deməkdir ki, ölkə müstəqil siyasət apara, milli maraqlarını müdafiə edə bilsin. Öz milli maraqlarını müdafiə etmək üçün imkan olmalıdır. Həm siyasi güc, həm iqtisadi güc olmalıdır. Bu gün müstəqil ölkə kimi qısa tariximiz onu göstərir ki, biz müstəqil ölkə kimi uğurla inkişaf edirik. Bugünkü Azərbaycan Azərbaycan xalqının zəhmətinin, istedadının nəticəsidir. Bu ölkəni biz qurmuşuq, Azərbaycan xalqı qurubdur. Biz elə etməliyik ki, hər bir vətəndaş gündəlik işində elə etməlidir ki, öz fəaliyyəti ilə bu müstəqilliyi gücləndirsin, əbədi, dönməz etsin və bundan sonra əsrlər boyu Azərbaycan xalqı azad, müstəqil yaşasın”.

Müstəqillik dövrünün İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi illəri Azərbaycanın çox böyük uğurları ilə diqqəti cəlb edir. İlk növbədə, milli maraqları əsas götürərək aparılan xarici siyasət beynəlxalq aləmdə ölkəmizə böyük nüfuz qazandırmışdır. Bu illərdə Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət sahəsində qarşısında dayanan başlıca məqsədi Azərbaycan dövlətinin müasir, rəqabətə davamlı ölkəyə çevrilməsi, Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində yaradılmış Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yollarla həllinə səy edilməsi, ölkənin beynəlxalq enerji, nəqliyyat-kommunikasiya və tranzit mərkəzlərindən birinə çevrilməsi, vətəndaşların daha yaxşı yaşaması üçün əlverişli beynəlxalq şəraitin təmin edilməsi və sairədən ibarət olmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin ən parlaq səhifələrindən biri BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsi olmuşdur. Azərbaycan Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regi­onundan BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçilən ilk ölkə idi. Azərbaycan 2011-ci ildən Qoşulmama Hərəkatı ailəsinin üzvüdür. Qısa müddət ərzində Azərbaycan hərəkatın üzvləri arasında böyük etimad və hörmət qazanaraq, 2019-2022-ci illər üçün Qoşulmama Hərəkatının sədri seçilib. Bu hərəkata üzv dövlətlər yekdilliklə Azərbaycanın sədrlik müddətinin daha bir il – 2023-cü ilin sonuna qədər uzadılması barədə qərar qəbul ediblər. Bunlar və digər amillər Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə qazandığı hörmət və nüfuzundan xəbər verir.

Azərbaycan Respublikası cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dünyada mü­asir, güclü, rəqabətə davamlı, regionun lider dövlətinə yüksəlib. Keçid dövrünü başa vuran ölkəmiz bu gün özünün uzunmüddətli inkişaf strategiyasının istiqamətlərini müəyyən edən bir ölkədir. Azərbaycan dünya miqyasında iqtisadi artım sürətinə görə ön sıralarda gedərək islahatçı ölkə kimi tanınır.

Ölkəmizin iqtisadi həyatında baş verən dəyişikliklərdən bəhs edən Prezident İlham Əliyev demişdir: “Azərbaycanın çox yaxşı iqtisadi göstəriciləri var. Bizim ölkə uğur­la inkişaf edir və keçid dövrünün bütün çətinliklərinə baxmayaraq, Azərbaycanın iqtisadi nailiyyətləri gözəçarpan səviyyədədir. Sovet İttifa­qının süqutundan sonra Azərbaycan öz müstəqilliyini elan edərkən ölkəmiz xaos vəziyyətinə düşmüşdü. Lakin sonrakı illər ərzində Azərbaycan addım-addım həm siyasi, həm də sosial, iqtisadi islahatlar sayəsində, cəmiyyətimizin demokratikləşməsi yolu ilə problemləri həll edə bilmişdir. Nəticədə biz sabitliyin bərqərar edilməsinə, iqtisadi inkişafa nail olmuşuq. İndi Azərbaycanın hər bir vətəndaşı bu iqtisadi inkişafdan faydalan­maq imkanı əldə etmişdir”.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmiz çox böyük uğurla­ra imza atmışdır. Azərbaycanın ərzaq və enerji təhlükəsizliyi təmin edilmişdir. Ümumi daxili məhsul, büdcə və valyuta ehtiyatları ildən-ilə artır. Respublikamız­da neft, qeyri-neft və qaz sektorunun yüksəlişi təmin olunmuşdur. “Yeni əsrin müqaviləsi” imzalanmışdır. Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatçısı kimi çıxış edir. Regionların inkişafına dair üç dövlət proqramı uğurla həyata keçirilmiş, dördüncü proqram müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməkdədir. İşsizlik və yoxsulluğun səviyyəsi ən aşağı həddə endirilmişdir. Respublikamız və onun paytaxtı yeni görkəm almaqdadır, quruculuq və abadlıq işləri sayəsində şəhər və rayonlarımız ildən-ilə gözəlləşir, insanlarımızın həyat səviyyəsi yüksəlir.

Son 30 ildə Azərbaycanda ordu quruculuğu sahəsində böyük uğurlar əldə edilib. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi müdafiə təyinatlı silah-sursat istehsalını uğurla yerinə yetirir. Silahlı qüvvələrimizin peşəkar hazırlıq səviyyəsi, maddi-texniki bazası və döyüş qabiliyyəti möhkəmləndirilir. Biz İkinci Qarabağ– Vətən müharibəsində bunun canlı şahidi olmuşuq. 30 ilə yaxın işğal altında olan torpaqlarımız Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə azad edilmişdir, bir ildir ki, həmin ərazilərdə quruculuq-abadlıq işləri uğurla aparılır. Yollar çəkilir, hava limanları qurulur, sosial obyektlər, yaşayış binaları tikilir, su, işıq və qaz təminatı sahəsində işlər aparılır. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi silahlı qüvvələrimizin uğurlu əməliyyatları nəticəsində yerinə yetirilmiş, düşmənə layiqli cavab verilmiş, torpaqlarımızdan qovulmuşdur. Qırx dörd gün çəkən Vətən müharibəsi nəticəsində tamamilə məğlub edilmiş Ermənistan kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur olmuşdur. Bütün bunlar cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ordu və xalq birliyinin nəticəsində müm­kün olmuşdur.

Azərbaycan pandemiya ilə mübarizə şəraitində də belə inkişaf edir, özünün maliyyə resursları hesabına beynəlxalq səviyyədə rol və nüfuzunu artırır. Ümum­dünya Səhiyyə Təşkilatına, 30-dan artıq ölkəyə koronovirusla mübarizənin dəstəklənməsi üçün humanitar və maliyyə yardımları edir. Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə olduğu kimi, ölkə daxilində də COVID – 19-la mübarizə tədbirləri aparır, əldə olunan nəticələr qənaətbəxşdir.

Bu günlərdə Milli Məclisdə Respub­lika Günü və Milli Müstəqillik Gününün adında dəyişikliklə əlaqədar müzakirələr aparıldı və qərar qəbul edildi. 28 May tarixinin Müstəqillik Günü, 18 Oktyabr tarixinin isə Müstəqilliyin Bərpası Günü kimi təsbit olunması dövlət suverenliyi­mizin məhz 1918-ci ildə bərqərar olun­ması faktına əsaslanır. Bu dəyişikliklərin müstəqilliyimizin 30-cu ilinə təsadüf etməsi də xalqımız tərəfindən tamamilə təbii qəbul edilir.

Beləliklə, 30 illik inkişaf yolumuzun ən parlaq nəticəsi ondan ibarətdir ki, bu gün Azərbaycan, sözün əsl mənasında, artıq tam müstəqil ölkədir. Bu illər ərzində ölkəmizdə həyata keçirilən siyasət daim Azərbaycan xalqının maraqlarına xidmət göstərir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi respublikamızın hər bir vətəndaşı üçün ən böyük sərvətdir. Bu illər ərzində demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlətin qurulması xalqımızın tarixi nailiyyətidir. Xalqımız dövlət müstəqilliyimizlə qürur duyur.

İsmayıl HACIYEV,

AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri,

 akademik

17 Oktyabr 2021 00:52 - SİYASƏT
SİYASƏT

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə