Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“Azaqrotreyd” ASC-nin 2019-cu il üçün mühasibat balansı

  Uzunmüddətli aktivlər

2019 – cu il

2018 –ci il

Qeyri-maddi aktivlər

1493734

1623751

Sair uzunmüddətli aktivlər

 

66428

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

1493734

1690179

Qısamüddətli debitor borcları

1639

 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

15779

31298

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

17418

32385

Cəmi qısamüddətlı aktivlər

1511152

1722564

Kapital

1286464

1286464

Kapital ehtiyatları

5776

 

Bölüşdürülməmiş mənfəət
(ödənilməmiş zərər)

161193

378442

Cəmi kapital

1453433

1644906

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

16246

29930

Sair qısamüddətli öhdəliklər

41473

27728

Cəmi qısamüddətlı öhdəliklər

57719

57658

Cəmi kapital və öhdəliklər

1511152

1722564

 

 Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Əsas əməliyyat gəliri

787728

869368

Amortizasiya xərcləri

130016

134471

Sair əməliyyat xərcləri

456221

412902

Fəaliyyətin dayandırılmasından yaranan mənfəətlər (zərərlər)

201491

321995

Asılı və birgə mənfəətlərində (zərəri) pay

161193

257596

Mənfəət vergisi

40298

64399

        

“AZAQROTREYD” ASC –nin rəhbərliyinə                    

Rəy

Biz 6 mart 2020-ci il tarixli AK 07/20 saylı müqaviləyə əsasən “AZAQROTREYD” ASC-nin (bundan sonra cəmiyyət) 2019-cu il dekabrın 31-nə əlavə edilən maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatının və bu tarixdə bitən il üzrə müvafiq maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabatının, pul vəsaitlərinin hərəkəti və iştirakçı kapitalında dəyişikliklər hesabatlarının auditini apardıq.

Bizim rəyimizcə, maliyyə hesabatlarına aid qeydlərdə göstərilənlərin maliyyə hesabatlarına təsiri istisna olmaqla (əgər olarsa), əlavə edilən maliyyə hesabatları bütün mühüm aspektlər baxımından cəmiyyətin 2019-cu il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyəti və eləcə də, müvafiq olaraq başa çatmış il üzrə maliyyə nəticələri və nağd pul axını barədə düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır.

Rəy üçün əsaslar

Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS-lara) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Biz maliyyə hesabatlarının auditinə aid etik normaların tələblərinə uyğun olaraq cəmiyyətdən asılı deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmişik. Bizcə, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Fəaliyyətin fasiləsizliyinə aid əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik

Biz diqqəti cəmiyyətin maliyyə hesabatlarına aid izahedici qeydlərində olan koronavirus infeksiyasının yayılması şəraitində və bunun iqtisadi nəticələrilə bağlı şirkətin fəaliyyətinin davam etdirilməsinə aid qeyri-müəyyənlik faktorlarına yönəltmək istərdik. İzahedici qeydlərdə hazırki şəraitdə cəmiyyətin öz fəaliyyətinin fasiləsizliyini təmin etmək sahəsində əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olması göstərilmişdir. Bu şəraitlə əlaqədar biz öz mülahizələrimizə dəyişikliklər etməmişik.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının beynəlxalq maliyyə hesabatları standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə rəhbərlik məsuliyyət daşıyır.

Cəmiyyətin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər maliyyə hesabatlarının verilmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyırlar.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

Bizim məqsədimiz maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına aid kafi əminlik əldə etmək və rəyimiz daxil olan auditor hesabatını təqdim etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o BAS-lara uyğun olaraq aparılmış auditin əhəmiyyətli təhrifləri hər bir halda aşkar edəcəyinə zəmanət vermir. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda, yaxud məcmu olaraq istifadəçilərin maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmək ehtimalı olduğu halda, əhəmiyyətli hesab edilir.

 “Analitik Audit Konsaltinq” MMC-nin direktoru Qurbanov A. Ş.

5 may 2020-ci il Bakı, Azərbaycan Respublikası

6 Avqust 2020 00:48 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
27 Fevral 2021 | 08:59
BİLDİRİŞ
27 Fevral 2021 | 08:57
BİLDİRİŞ
27 Fevral 2021 | 08:51
BİLDİRİŞ
27 Fevral 2021 | 08:46
BİLDİRİŞ

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə