Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“NƏSİMİ BAZARI” ASC-nin 2019-cu il dekabrın 31-nə mühasibat balansı

                 
 
 
 
 
 
 
 
                                       manatla
AKTİVLƏR 2019-cu il 2018-ci il
Qeyri-maddi aktivlər 63 70
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 328926 356298
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ  AKTİVLƏR 328989 356368
Ehtiyatlar 4632 5095
Qısamüddətli debütor borcları 405 262
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 2487 213
Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri 4791 2950
Sair qısamüddətli aktivlər 472265 396349
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 484580 404869
CƏMİ AKTİVLƏR 813569 761237
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital 740628 740628
CƏMİ KAPİTAL 740628 740628
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər 3132 5760
Qısamüddətli kreditor borcları 3040
Sair qısamüddətli öhdəliklər 69809 11809
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 72941 20609
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 72941 20609
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 813569 761237
 
Sair əməliyyat gəlirləri 128653 179192
Hazır məhsul və bitməmiş istehsal
Ehtiyatlarındakı dəyişikliklər 2000 12362
İstifadə edilmiş material ehtiyatları 55959 76635
İşçi heyəti üzrə xərclər 117879 131891
Amortizasiya xərcləri 27379 30292
Sair əməliyyət xərcləri 5612 19162
Əməliyyat mənfəəti (zərəri) -76176 -66426
Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər) -76176 -66426
Hesabat dövründə xalis mənfəəti (zərər) -76176 -66426
 
Mənfəət və zərər haqqında hesabat 
(xərclərin funksiyaları üzrə)
Əsas əməliyyat gəliri 130653 179192
Satışın maya dəyəri 106888 150326
Ümumi mənfəət 23765 28866
Sair əməliyyat gəlirləri 12362
İnzibati xərcləri 94329 88492
Sair əməliyyat xərcləri 5612 19162
Əməliyyat mənfəəti (zərəri) -76176 -66426
Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər) -76176 -66426
Hesabat dövründə xalis mənfəəti (zərər) -76176 -66426
 
Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifat əsasında əməliyyat xərcləri haqqında məlumat
İstifadə edilmiş material ehtiyatları 45423 63419
İşçi heyəti üzrə xərclər 34086 56615
Amortizasiya xərcləri 27379 30292
Sair əməliyyat xərcləri 5612 19162
Cəmi əməliyyat xərcləri 112500 169488
25 İyun 2020 02:57 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə