Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“Bakı Kristal Zalı” MMC-nin 2019-cu il dekabrın 31-nə maliyyə hesabatı

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Ölçü vahidi manatla

Bölmələrin və maddələrin adları

2018-ci il

2019-cu il

Aktivlər

 

 

Cari aktivlər

 

 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

1 167 459.78

1 364 380.30

Qısamüddətli debitor borcları

1 159 866.14

1 355 321.93

Ehtiyatlar

1 296 889.93

1 885 029.15

Cəmi cari aktivlər

3 624 215.85

4 604 731.38

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

170 703 904.37

169 684 853.39

Qeyri- maddi aktivlər

395.00

375.00

İnvestisiyalar

 

 

Uzunmüddətli debitor borcları

 

 

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

 

 

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

170 704 299.37

169 685 228.39

Cəmi aktivlər

174 328 515.22

174 289 959.77

Öhdəliklər və kapital

Cari öhdəliklər

 

 

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

Vergi və sairə məcbiri ödənişlər üzrə öhdəliklər

25 549.36

26 409.45

Qısamüddətli kreditor borcları

46 992.59

73 402.04

Sair qısamüddətli öhdəliklər

 

 

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

72 541.95

99 811.49

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

Uzunmüddətli kreditor borcları

 

 

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

0.00

0.00

Xalis aktivlər və kapital

 

 

Nizamnamə kapitalı

191 567 449.92

191 567 449.92

Əlavə kapital

 

 

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

-17 311 476.65

-17 377 301.64

Yığım fondu

 

 

İstehlak fondu

 

 

Cəmi xalis aktivlər və kapital

174 255 973.27

174 190 148.28

Cəmi öhdəliklər və kapital

174 328 515.22

174 289 959.77

 

Maliyyə nəticələri haqqında hesabat

Gəlirlər

Əsas əməliyyat gəlirləri

4 742 320.23

3 294 925.70

Faiz gəlirləri, royalti və dividendlər

 

 

Sair əməliyyat gəlirləri

 

 

Cəmi əməliyyat gəlirləri

4 742 320.23

3 294 925.70

Xərclər

 

 

Material xərcləri

 

 

Kommersiya xərcləri

846 514.24

1 440 851.92

İnzibati xərclər (əməkhaqqı, amortizasiya, digər)

3 893 076.86

1 844 573.88

əməkhaqqı xərcləri və sosial ayırmalar

739 180.62

721 422.77

 köhnəlmə və amortizasiya xərcləri

3 153 896.24

1 123 151.11

Maliyyə xərcləri

 

 

Sair əməliyyat xərcləri

 

 

Cəmi əməliyyat xərcləri

4 739 591.10

3 285 425.80

Əməliyyat mənfəəti (zərərlər)

2 729.13

9 499.90

Ümumi mənfəət (zərər)

2 729.13

9 499.90

Mənfəət vergisi

545.83

1 899.98

Hesabat dövrünün sonuna maliyyə nəticələri

2 183.30

7 599.92

 

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

Müştərilərdən daxilolmalar

 

2 786 543.56

 

465 256,32

Büdcədən daxilolma, qrant və ianələr nəticəsində daxilolmalar

 

 2 900 000,00

Sair daxilolmalar

 

 

Mal və xidmətlərə görə təchizatçılara ödənişlər

1 308 374.79

2 380 691,02

İşçilərə və onların adından pul vəsaitlərinin ödənişləri

742 202.15

724 527,58

Vergi ödənişləri

353 545.56

63 117,20

Digər əməliyyat fəaliyyətilə bağlı pul vəsaitləri ödənişləri

519 338.45

 

Əməliyyat fəaliyyətləri üzrə xalis pul vəsaitlərinin artımı (azalması)

-136 917.39

196 920,52

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

 

Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxil olan pul mədaxili

 

 

Digər təsərrüfat subyektlərinin satılmasından daxil olan pul vəsaitləri

 

 

Kreditlərin qaytarılmasından yaranan pul vəsaitlərinin mədaxili

 

 

Dividendlər və gəlirin digər oxşar növləri şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

Faiz daxilolmaları

 

 

Cəmi investisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti

0.00

0.00

Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

Nizamnamə kapitalına və ehtiyat fondlarına ayırmalar üzrə daxilolmalar

 

 

 

 

Qiymətli kağızların buraxılışından daxilolmalar

 

 

Borc şəklində alınmış vəsaitlərə görə geri qaytarmalardan məxaric

 

 

Cəmi maliyyələşdirmə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti

0.00

0.00

Cəmi mədaxil olunan pul

2 786 543.56

3 365 256,32

Cəmi məxaric olunan pul

2 923 460.95

3 168 335,80

Dövrün əvvəlinə olan qalıq

1 304 377.17

1 167 459,78

Dövrün sonuna qalıq

1 167 459.78

1 364 380,30

Pul vəsaitlərinin artması (azalması)

- 136 917.39

196 920,52

 

 Kapİtalda dəyİşİklİklər hesabatı

 

Nizamnamə kapitalı

Bölüşdürülməmiş mənfəət (zərər)

Məqsədli maliyyələşmədən daxil olma

Cəmi

2019-cu il yanvarın 1-nə qalıq

191 567 449.92

-17 311 476.65

0.00

174 255 973.27

Daxil olub
İstifadə olunub

 

7 599.92
73 424.91

2 900 000.00
2 900 000.00

2 907 599.92
2 973 424.91

2019-cu il yanvarın
31-nə qalıq

191 567 449.92

-17 377 301.64

0.00

174 190 148.28

 

 

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI

“Bakı Kristal Zalı ” MMC-nin rəhbərliyinə!

RƏY

“Bakı Kristal Zalı” MMC-nin (bundan sonra cəmiyyət) 2019-cu il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətinə aid hesabatından, məcmu gəlirlərə aid hesabatından, kapitalda dəyişikliklər hesabatından və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hesabatından, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditi aparılmışdır.

Bizcə, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları cəmiyyətin 2019-cu il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini Azərbaycan Respublikasının Mühasibat Uçotu Haqqında Qanununa uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli şəkildə əks etdirir.

Rəy üçün əsaslar

Biz auditi beynəlxalq audit standartlarına (BAS-lara) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Biz Azərbaycan Respublikasındakı maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normaların tələblərinə uyğun olaraq cəmiyyətdən asılı deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmişik.

Bizcə, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandlrmaq üçün yetərli və münasibdir. Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və cəmiyyətin idarə edilməsinə məsul şəxslərin məsuliyyəti maliyyə hesabatlarının Azərbaycan Respublikasının Mühasibat Uçotu Haqqında Qanununa uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə rəhbərlik məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və idarəetməyə məsul şəxslər cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının təqdimatı prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyırlar.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

Bizim məqsədimiz maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub – olmadığına aid kafi əminlik əldə etmək və rəyin də daxil olduğu auditor hesabatını təqdim etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o BAS-lara uyğun aparılmış auditin əhəmiyyətli təhrifləri hər bir halda aşkar edəcəyinə zəmanət vermir. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda, yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmək ehtimalı yarandığı halda əhəmiyyətli hesab olunur.

Auditor E. Əliyev Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası

23 İyun 2020 00:02 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
25 Fevral 2021 | 02:58
BİLDİRİŞ
25 Fevral 2021 | 02:57
BİLDİRİŞ

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə