Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“Dəniz Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi Mərkəzi” Publik Hüquqi Şəxsin 2019-cu il dekabrın 31-nə mühasibat balansı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölmələrin, maddələrin adları

Hesabat dövrü
2019-cu il üzrə

Əvvəlki dövr
2018-ci il üzrə

AKTİVLƏR

 

 

Uzunmuddətli aktivlər

 

 

Qeyri-maddi aktivlər

769174.68

283721.87

Torpaq, tikili və avadanlıqlar (əsas vəsaitlər)

1694769.87

724842.20

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

 

 

Bioloji aktivlər

 

 

Təbii sərvətlər

 

 

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

 

 

Təxirə salınmış vergi aktivləri

 

 

Uzunmüddətli debitor borcları

 

 

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

 

 

Sair uzunmüddətli aktivlər

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

2463944.55

1008564.07

Qısamüddətli aktivlər

 

 

Ehtiyatlar

169232.16

160892.39

Sair debitor borcları

1248021.74

875970.09

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərı

2116077.74

 4506872.45

Dövlət büdcəsinə (vergi üzrə) borc

432678.42

166057.34

Gələcək dövrün xərcləri

281969.99

X

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

4247980.05

5709792.27

CƏMİ AKTİVLƏR

6711924.60

6718356.34

Kapital və öhdəliklər

 

 

Kapital

 

 

Ödənilmiş nominal(nizamnamə) kapital

 

 

Emissiya gəliri

 

 

Geri alınmış kapital (səhmlər)

 

 

Kapital ehtiyatları

6711356.34

5736554.05

Bölüşdürülməmiş

mənfəət (ödənilməmiş zərər)

X

981802.29

CƏMİ KAPİTAL

6711356.34

6718356.34

 

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

 

 

Uzunmüddətli kreditor borcları

 

 

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

X

X

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

Alınmış avanslar

 

 

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

Dövlət büdcəsinə vergi öhdəlikləri

568.26

 

Sair kreditor borcları

 

 

Alınmış avanslar

 

 

Digər öhdəliklər

 

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

568.26

X

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

568.26

X

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

6711924.60

6718356.34

 

Mənfəət və zərər haqqında hesabat
(xərclərin funksiyaları üzrə)

Bölmələrin, maddələrin adları

Hesabat dövrü
2019-cu il üzrə

Əvvəlki dövr
2018-ci il üzrə

Əsas əməliyyat gəliri

2973413.76

 

Satışın maya dəyəri

X

 

Ümumi mənfəət

2973413.76

 

Sair əməliyyat gəlirləri

2691881.23

 

İcarə haqqı xərcləri

(2442574.56)

 

İnzibati xərclər

(2439930.11)

 

Sair əməliyyat xərcləri

(788415.88)

 

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)

(5625.56)

 

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

 

 

Maliyyə gəliri

 

 

Maliyyə xərcləri

 

 

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay

 

 

Vergi qoymadan əvvəl mənfəət (zərər)

(5625.56)

 

Mənfəət vergisi

X

X

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

(5625.56)

X

Hər səhm üzrə mənfəət

 

 

Azaldılmış hər səhm üzrə mənfəət

 

 

 

 

“Dəniz Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi Mərkəzi” Publik Hüquqi Şəxsin idarə heyətinin sədri Mehtiyev Asif İsmayıl oğluna

 Biz, “Dəniz Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi Mərkəzi” PHŞ 2019-cu il dekabrın 31-nə təqdim edilən balans hesabatı və həmin tarixdə tamamlanan il üzrə mənfəət və zərər hesabatı, kapitalda dəyişikliklər hesabatı və pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatından ibarət olan maliyyə hesabatlarının audit yoxlamasını apardıq.

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün rəhbərliyin məsuliyyəti

1.Hazırkı Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə görə rəhbərlik məsuliyyət daşıyır. Bu məsuliyyətə aşağıdakılar daxildir:

- səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olmadığı;

- maliyyə hesabatlarının hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi üçün müvafiq daxili nəzarət sisteminin yaradılması, tətbiqi və davam etdirilməsi;

- müvafiq uçot siyasətinin seçilməsi və tətbiq edilməsi;

- şəraitdən asılı olaraq məqbul uçot təxminlərinin irəli sürülməsi.

Auditorun məsuliyyəti

2.Bizim məsuliyyətimiz apardığımız audit yoxlamasına əsasən maliyyə hesabatlarına aid rəy bildirməkdən ibarətdir.Sənədlərin düzgünlüyünə sifarişçi məsuliyyət daşıyır. Biz audit yoxlamamızı Beynəlxalq Audit Standartları əsasında apardıq. Həmin standartların tələblərinə görə, biz etik normalara əməl etməli, auditi elə şəkildə planlaşdırmalı və aparmalıyıq ki, maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin mövcud olmamasına kifayət qədər əmin olaq.

3.Audit yoxlamasına maliyyə hesabatlarındakı məbləğlər və açıqlamalara aid auditor sübutu əldə etmək üçün prosedurların yerinə yetirilməsi daxildir. Seçilmiş prosedurlar auditorun mülahizələrindən, səhvlər nəticəsində maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edilməsi risklərinin qiymətləndirilməsindən asılıdır. Həmin riskləri qiymətləndirərkən auditor müəssisənin daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyinə aid rəy bildirmək üçün deyil, şəraitə görə müvafiq audit prosedurlarının işlənib hazırlanması məqsədilə müəssisə tərəfindən maliyyə hesabatlarının hazırlanması və düzgün təqdim edilməsinə görə müvafiq daxili nəzarət sistemini nəzərdən keçirir. Bundan əlavə, audit yoxlamasına mövcud uçot siyasətinin uyğunluğunun və rəhbərliyin uçot təxminlərinin əsaslandırılmasının qiymətləndirilməsi, eləcə də maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatının dəyərləndirilməsi daxildir.

4.Bizcə, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi bildirmək üçün kifayət qədər əsas verir.

Rəy

5.Bizcə, təqdim edilən maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından “Dəniz Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi Mərkəzi” PHŞ”-nin 2019-cu il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətini və həmin tarixdə tamamlanan il üzrə maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq (işlərin görülməsindən, xidmətlərin göstərilməsindən gəliri 5665294.90 manat, ümumi gəlirdən çıxılan xərclər 5670920.46 manat, ümumi zərər 5625.56 manat) balansda düzgün əks etdirlir.

“Zaman-Audit” MMC-nin auditoru Hüseyn Cəbiyev

Bakı şəhəri, 20 may 2020-ci il

21 İyun 2020 00:16 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə