Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“Gəncə Şərab – 2” ASC-nin 2019-cu il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı

manatla

Maddənin №-si

Aktivlər

Qeyd

31 dekabr 2019-cu il

31 dekabr 2018-ci il

1

Uzunmüddətli aktivlər

7347184,55

5341465,87

10

Qeyri-maddi aktivlər

101-102+103

38940,55

32053,41

11

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

111-112+113

7308244,00

5309412,46

17

Uzunmüddətli debitor borcları

17X

19

Sair uzunmüddətli aktivlər

19X

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

7347184,55

5341465,87

2

Qısamüddətli aktivlər

15147269,71

13736225,11

20

Ehtiyatlar

20X-208

11730229,37

10492863,90

21

Qısamüddətli debitor borcları

21X-218

2222623,62

1978409,00

22

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

22X

1160962,66

1231498,15

23

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

23X-235

24

Sair qısamüddətli aktivlər

24X

33454,06

33454,06

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

15147269,71

13736225,11

CƏMİ AKTİVLƏR

22494454,26

19077690,98

KAPİTAL

30

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital

301-302

10685340,00

10685340,00

31

Kapital ehtiyatları

31X

2151500,46

1012167,34

34

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

34X-344

3312218,40

1984510,65

CƏMİ KAPİTAL

16149058,86

13682017,99

ÖHDƏLİKLƏR

4

Uzunmüddətli öhdəliklər

0,00

0,00

42

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

42X

43

Uzunmüddətli kreditor borcları

43X

44

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

44X

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

0,00

0,00

5

Qısamüddətli öhdəliklər

6345395,40

5395672,99

50

Qısamüddətli bank kreditləri

1813753,82

3257726,79

52

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

52X

1437728,39

701462,48

53

Qısamüddətli kreditor borcları

53X

3093913,19

1436483,72

54

Sair qısamüddətli öhdəliklər

54X

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

6345395,40

5395672,99

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

6345395,40

5395672,99

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

22494454,26

19077690,98

                   

Məcmu gəlirlər haqqında hesabat

60

Əsas əməliyyat gəliri

16921415,26

12942846,46

70

Satışın maya dəyəri

13477015,13

10628550,4

Ümumi mənfəət

3444400,13

2314296,06

61

Sair əməliyyat gəlirləri

33053,29

19756,7

73

Sair əməliyyat xərcləri

-59972,41

-61395,78

Əməliyyat (mənfəəti-zərəri)

3417481,01

2272656,98

63

Kurs fəri+

22

50963,21

205130,81

75

Kurs fəri-

27

-69405,41

-238305,22

Fövqəladə gəlirlər

23

135594,88

241155,38

Vergitutmadan əvvəl mənfəət (zərər)

3534633,69

2480637,95

90

Mənfəət vergisi

28

706926,738

496127,59

80

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərəri)

2827706,952

1984510,36

                   

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Maddənin №-si

Qeyd

2019-cu il

2018-ci il

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti

Hesabat dövründə xalis mənfəət, zərər

2827706,95

1984510,65

Mənfəət vergisi üzrə xərclər

28

706926,74

496127,66

Əsas vəsaitlərin amortizasiyası

7

419496,31

491858,76

Sair qısamüddətli aktivlərdə artım, azalma

11

244214,62

-958307,71

Əməliyyat kreditor borclarında artım, azalma

1657429,77

-933262,26

Əsas vəsaitlərin alınması

558544,19

32182,08

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

558544,19

32182,08

Banklara və digər maliyyə qurumlarına borclarında artımazalma

-1443972,97

589685,62

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və bank overdraftları

1231498,15

87672

İlin sonuna pul vəsaitləri və bank overdraftları

1160962,66

1231498,15

İl ərzində artım (azalma)

-70535,49

1143826,15

           

Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

 

Qeyd

Nizamnamə kapitalı

Kapital ehtiyatları

Bölüşdürülməmiş mənfəət

Cəmi kapital

2019-cu il yanvarın 1-nə qalıq

10685340,00

1012167,34

1984510,65

13682017,99

2019-cu il üzrə xalis mənfəət-zərər

0,00

2827706,95

2827706,95

Mənfəətdən istifadə

19

1499999,20

1499999,20

Kapital ehtiyatlarına əlavə

1139333,12

205212,48

2019-cu il dekabrın 31-nə qalıq

10685340,00

2151500,46

3312218,40

15214938,22

                   

 

3 İyun 2020 01:26 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
2 Dekabr 2021 | 08:06
ELAN
2 Dekabr 2021 | 07:57
BİLDİRİŞ
2 Dekabr 2021 | 07:56
BİLDİRİŞ
2 Dekabr 2021 | 07:56
BİLDİRİŞ
2 Dekabr 2021 | 07:55
BİLDİRİŞ
2 Dekabr 2021 | 07:54
BİLDİRİŞ

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə