Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“Marş Sığorta və Təkrar Sığorta üzrə broker” MMC-nin 2019-cu il dekabrın 31-nə bitən il üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Manatla

AKTİVLƏR

31 dekabr 2019-cu il

31 dekabr 2018-ci il

Uzunmüddətli aktivlər

Əmlak, avadanlıq və qeyri-maddi aktivlər

79

29

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

79

29

Qısamüddətli aktivlər

Ödənilmiş avanslar

15

20

Vergiyə debitor borcları, xalis

8

-

Ticarət və digər debitor borcları

1,891

5,854

Pul vəsaitləri

3,461

2,589

Cəmi qısamüddətli aktivlər

5,375

8,463

Cəmi aktivlər

5,454

8,492

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

Kapital və ehtiyatlar

Nizamnamə kapitalı

10

10

Bölüşdürülməmiş mənfəət

1,211

1,383

Cəmi kapital

1,221

1,393

Qısamüddətli öhdəliklər

Ticarət və digər kreditor borcları

4,126

7,046

Cari mənfəət vergisi öhdəliyi

-

6

İcarə öhdəlikləri

64

-

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

4,190

7,052

Uzunmüddətli öhdəliklər

Təxirə salınmış vergi öhdəliyi

43

47

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

43

47

Cəmi öhdəliklər

4,233

7,099

Cəmi kapital və öhdəliklər

5,454

8,492

Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

Nizamnamə kapitalı

Bölüşdürülməmiş mənfəət

Cəmi kapital

2018-ci il yanvarın 1-nə qalıq

10

1,518

1,528

Mühasibat uçotu siyasətində dəyişiklik

-

(305)

(305)

Elan olunmuş və ödənilmiş dividendlər

-

(510)

(510)

İl üzrə cəmi məcmu gəlir

-

680

680

2018-ci il dekabrın 31-nə qalıq

10

1,383

1,393

Mühasibat uçotu siyasətində dəyişiklik

-

(10)

(10)

Elan olunmuş və ödənilmiş dividendlər

-

(643)

(643)

Cəmi il üzrə məcmu gəlir

-

481

481

2019-cu il dekabrın 31-nə qalıq

10

1,211

1,221

           

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

2019-cu il dekabrın 31-nə bitən il

2018-ci il dekabrın 31-nə bitən il

ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTLƏRİ ÜZRƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ:

İl üzrə mənfəət

481

680

Düzəlişlər:

Mənfəət vergisi xərci

120

170

Köhnəlmə və amortizasiya

103

10

Maliyyə xərci, xalis

36

18

Debitor borcların silinməsi

(49)

-

Şübhəli borclar üçün ehtiyatda dəyişiklik

(102)

(155)

Dövriyyə kapitalında hərəkətlərdən əvvəl daxil olan pul vəsaitləri

589

723

Dövriyyə kapitalında hərəkətlər:

Ödənilmiş avanslarda azalma

5

21

Ticarət və digər debitor borclarda azalma / (artım)

4,058

(1,318)

Vergilər üzrə balanslarda azalma / (artım)

76

(18)

Ticarət və digər kreditor borclarda (azalma) / artım

(2,911)

962

Əməliyyatlar üzrə yaranan pul vəsaitləri

1,817

370

Ödənilmiş mənfəət vergisi

(181)

(185)

Əməliyyat fəaliyyətləri üzrə yaranan xalis pul vəsaitləri

1,636

185

MALİYYƏ FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ:

 

İcarə öhdəliklərinin ödənilməsi

(96)

-

 

Ödənilmiş dividendlər

(643)

(510)

 

Maliyyə fəaliyyətləri üzrə istifadə olunan xalis pul vəsaitləri

(739)

(510)

 

İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ:

 

Əmlak, avadanlıq və qeyri-maddi aktivlərin alınması

(10)

(5)

 

İnvestisiya fəaliyyətlərində istifadə olunan xalis pul vəsaitləri

(10)

(5)

 

Xarici valyuta ilə saxlanılan pul vəsaitlərinin qa­lıqlarına valyuta məzənnəsindəki dəyişikliklərin təsiri

(15)

(8)

 

PUL VƏSAİTLƏRİNDƏ XALİS ARTIM / (AZALMA)

872

(338)

 

PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin əvvəlində

2,589

2,927

 

PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin sonunda

3,461

2,589

 

             

Mənfəət, zərər və ya digər məcmu gəlirlər haqqında hesabat

2019-cu il dekabrın 31-nə bitən il

2018-ci il dekabrın 31-nə bitən il

Broker haqqı

1,855

1,714

Əməliyyat xərcləri

(1,218)

(846)

Əməliyyat mənfəəti

637

868

Maliyyə xərci, xalis

(36)

(18)

Vergidən əvvəl mənfəət

601

850

Mənfəət vergisi xərci

(120)

(170)

İL ÜZRƏ CƏMİ MƏCMU GƏLİR

481

680

       

 

Müstəqil auditorun hesabatı

“Marş Sığorta və Təkrar sığorta üzrə Broker” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin payçısının və rəhbərliyinin nəzərinə!

Rəy

Biz “Marş Sığorta və Təkrar sığorta üzrə Broker” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin (şirkət) 2019-cu il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatından və həmin tarixdə başa çatan il üzrə mənfəət , zərər və ya digər məcmu gəlirlər, kapitalda dəyişikliklər və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında he­sabatlardan, habelə mühüm mühasibat uçotu prinsiplərinin icmalı daxil olmaqla qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini apardıq.

Bizcə, əlavə edilən maliyyə hesabatları şirkətin 2019-cu il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətini və həmin tarixdə başa çatan il üzrə maliyyə nəticələri və pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlər üzrə düzgün əks etdirir.

Rəy üçün əsaslar

Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS-lara) uyğun həyata ke­çirdik. Həmin standartlar üzrə bizim məsuliyyətimiz irəlidə hesabatın Maliyyə Hesabatlarının Auditi üzrə Auditorun Məsuliyyəti bölməsində təsvir olunur. Biz, Mühasiblər üçün Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinə (MBESŞ Məcəlləsi) uyğun şirkətdən asılı olmadan müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərir və etika ilə bağlı digər öhdəliklərimizi MBESŞ məcəlləsinə uyğun yerinə yetirmişik. Bizcə, əldə etdiyimiz audit sübutu auditor rəyinin bildirilməsi üçün yetərli və uyğun əsası təmin edir.

Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetmə səlahiyyətləri olan şəxslərin məsuliyyəti

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının MHBS-yə uyğun hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi, həmçinin fırıldaqçılıq və ya səhv nəticəsində yaranmasından asılı olmayaraq mühüm təhriflərin olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanma­sını təmin etmək üçün rəhbərliyin zəruri saydığı daxili nəzarət üzrə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırlayarkən, rəhbərliyin şirkəti ləğv etmək və ya əməliyyatlarını dayandırmaq niyyətində olduğu və ya bunu etməkdən başqa heç bir real alternativi yaranmadığı hallar istisna olmaqla, şirkətin fəaliyyətini fasiləsizlik prinsipi ilə davam etdirməsi qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsizliklə bağlı məsələlərin açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsizlik prinsipindən istifadə edilməsinə görə rəhbərlik məsuliyyət daşıyır.

İdarəetmə səlahiyyəti olan şəxslər şirkətin maliyyə hesabatlarının hazırlan­ması prosesinə nəzarət üçün məsuliyyət daşıyırlar.

30 mart 2020-ci il

22 Aprel 2020 00:11 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
21 Oktyabr 2021 | 02:09
BİLDİRİŞ
21 Oktyabr 2021 | 02:09
ELAN

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə