Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

"Xalq Həyat" Sığorta ASC-nin 2019-cu il dekabrın 31-nə mühasibat balansı

 

     

     

 

manatla

 

A K T İ V L Ə R

İlin əvvəlinə

Hesabat dövrünün sonuna

 

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

 

Əsas vəsaitlər

 

373 069,43

 

Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması

 

 

 

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

 

 

 

Qeyri-maddi aktivlər

 

252 927,00

 

Təxirə salınmış vergi aktivləri

 

 

 

Uzunmüddətli debitor borcları

 

 

 

Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:

0,00

8 854 500,00

 

               dövlət qiymətli kağızları

 

8 754 500,00

 

               qeyri-dövlət qiymətli kağızları

 

 

 

               sair maliyyə aktivləri

 

100 000,00

 

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

 

 

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

 

Sair aktivlər

 

 

 

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

0,00

9 480 496,43

 

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

 

Ehtiyatlar

0,00

0,00

 

Debitor borcları:

0,00

1 809 114,59

 

               birbaşa sığorta üzrə

 

1 737 304,22

 

               təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :

0,00

0,00

 

                 - təkrarsığortaçı üzrə

 

 

 

                 - təkrarsığortalı üzrə

 

 

 

               asılı təşkilatlar üzrə

 

 

 

               büdcə üzrə

 

70 592,46

 

               iddia tələbləri üzrə

 

 

 

               işçi heyəti üzrə

 

511,96

 

               sığortalılara verilən borclar üzrə

 

 

 

               sair debitorlar

 

705,95

 

Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri:

14 980 077,79

4 891 138,62

 

                     kassa

 

 

 

                     hesablaşma hesabı

10 480 077,79

389 266,21

 

                     valyuta hesabı

 

82,11

 

                     depozit hesablar

4 500 000,00

4 500 000,00

 

                     sair pul vəsaitləri

 

1 790,30

 

Qısamüddətli maliyyə aktivləri:

0,00

0,00

 

                     dövlət qiymətli kağızları

 

 

 

                     qeyri-dövlət qiymətli kağızları

 

 

 

                     sair maliyyə aktivləri

0,00

0,00

 

Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:

0,00

40 846,27

 

                      həyat sığortası sahəsi üzrə

 

40 846,27

 

                      qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə

 

 

 

Sair qısamüddətli aktivlər:

0,00

0,00

 

                      gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri

0,00

0,00

 

                      verilmiş  avanslar

0,00

0,00

 

                      təhtəl hesablar

0,00

0,00

 

Sair aktivlər

0,00

0,00

 

Cəmi qısamüddətli aktivlər

14 980 077,79

6 741 099,48

 

CƏMİ AKTİVLƏR

14 980 077,79

16 221 595,91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A P İ TA L  VƏ    Ö H D Ə L İ K L Ə R

İlin əvvəlinə

Hesabat dövrünün sonuna

 

I . KAPİTAL

 

 

 

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı

15 000 000,00

15 000 000,00

 

Emissiya gəliri

 

 

 

Geri alınmış kapital (səhmlər)

 

 

 

Kapital ehtiyatları:

 

 

 

              yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat

 

 

 

              digər kapital ehtiyatları

 

 

 

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

-30 573,80

-1 139 385,89

 

              Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

0,00

-1 108 812,09

 

              Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı
              mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər

 

0,00

 

              Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət
              (ödənilməmiş zərər)

-30 573,80

-30 573,80

 

              Elan edilmiş dividendlər

 

 

 

Cəmi kapital

14 969 426,20

13 860 614,11

 

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

Sığorta ehtiyatları:

0,00

818 149,14

 

               Həyat sığortası sahəsi üzrə :

 

818 149,14

 

               Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:

 

 

 

Qarşısıalınma tədbirləri fondu

 

 

 

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

 

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

 

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri

 

 

 

Kreditor borcları :

10 651,59

0,00

 

                  əməyin ödənilməsi üzrə

 

0,00

 

                  büdcə üzrə

10 576,87

0,00

 

                  sosial sığorta və təminat üzrə

0,00

0,00

 

                  digər məcburi ödənişlər üzrə

 

 

 

                  asılı təşkilatlar üzrə

 

 

 

                  sair kreditorlar

74,72

 

 

Sair uzunmüddətli öhdəliklər:

0,00

0,00

 

                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

 

0,00

 

                  alınmış avanslar

 

 

 

Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:

0,00

29 214,64

 

                  təkrarsığortaçı üzrə

 

29 214,64

 

                  təkrarsığortalı üzrə

 

 

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

 

Sair öhdəliklər

 

 

 

Cəmi  uzunmüddətli  öhdəliklər

10 651,59

847 363,78

 

III . QISAMÜDDƏTLİ   ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

 

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

 

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

 

 

 

Kreditor borcları:

0,00

0,00

 

                  əməyin ödənilməsi üzrə

 

 

 

                  büdcə üzrə

 

0,00

 

                  sosial sığorta və təminat üzrə

 

 

 

                  digər məcburi ödənişlər üzrə

 

 

 

                  asılı təşkilatlar üzrə

 

 

 

                  sair kreditorlar

 

0,00

 

Sair qısamüddətli öhdəliklər:

0,00

1 513 618,02

 

                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

 

1 513 618,02

 

                  alınmış avanslar

 

 

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

 

Sair öhdəliklər

 

 

 

0,00

0,00

 

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

0,00

1 513 618,02

 

CƏMi  öHDƏLiKLƏR

10 651,59

2 360 981,80

 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

14 980 077,79

16 221 595,91

 

 

 

Mənfəət və Zərər haqqında  Hesabat

 

 

 

 

 

         

                                         İlin əvvəlinə artan yekunla

 

 

 

 

 

Gəlirlər

Məbləğ

Əsas əməliyyat gəliri:

 

 

936 115,15

birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları

 

936 115,15

təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları

0,00

sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə

0,00

təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissyon

muzdlar

0,00

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi)

-777 302,87

İnvestisiya gəlirləri üzrə

550 135,80

Subroqasiya gəlirləri

0,00

Sair gəlirlər

 

 

226 945,08

CƏMİ  GƏLİRLƏR

935 893,16

Xərclər

 

Əsas əməliyyat xərcləri:

 

 

184 441,08

sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə

0,00

qaytarılan sığorta haqları üzrə

 

86 788,50

                             tənzimləmə xərcləri

 

 

 

təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə

76 290,87

qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə

0,00

sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər

 

21 361,71

İşlərin aparılması xərcləri

 

 

1 856 734,24

Sair xərclər

 

 

3 529,93

CƏMİ  XƏRCLƏR

2 044 705,25

Maliyyə mənfəəti (zərəri)

 

 

-1 108 812,09

Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi

 

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)

 

 

-1 108 812,09

Mənfəət vergisi

 

 

0,00

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

 

 

-1 108 812,09

 

 

 

 

 

     

MÜSTƏQİL  AUDİTORUN  HESABATI

"Xalq Həyat" Sığorta Şirkəti ASC səhmdarlarına

 

Rəy

Biz, "Xalq Həyat" Sığorta Şirkəti ASC-nin (bundan sonra cəmiyyət) 2019-cu il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətinə aid hesabatından, məcmu gəlirlərə aid hesabatından, kapitalda dəyişikliklər hesabatından və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatından, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini aparmışıq.

Bizcə, əlavə edilmiş  maliyyə hesabatları cəmiyyətin 2019-cu il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli şəkildə əks etdirir.

Rəy üçün əsaslar

Biz, auditi  Beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətimiz əlavə olaraq hesabatıın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Biz, Azərbaycan Respublikasında maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normaların tələblərinə uyğun olaraq cəmiyyətdən asılı deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmişik. Bizcə, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və cəmiyyətin idarə edilməsinə məsul şəxslərin məsuliyyəti

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun  hazırlanmasına , düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ tapılmadığı halda, cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunda fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə  rəhbərlik məsuliyyət daşıyır.

İdarəetməyə məsul şəxslər cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının təqdimatı prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyırlar.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

Bizim məqsədimiz maliyyə hesabatlarında bir tam kimi dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində  əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına aid kafi əminlik əldə etmək və rəyimizin də daxil olduğu auditor hesabatını təqdim etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o BAS-lara uyğun aparılmış auditin əhəmiyyətli təhrifləri hər bir halda aşkar edəcəyinə  zəmanət vermir. Təhriflər ,dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda, yaxud məcmu olaraq  istifadəçilərin  maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına  təsir etmək ehtimalı yarandığı  halda əhəmiyyətli hesab olunur. 

 

"ANR Audit" MMC-nin direktor-auditoru Namiq Abbaslı

Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası

19 mart 2020-ci il

11 Aprel 2020 02:34 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
21 Oktyabr 2021 | 02:09
BİLDİRİŞ
21 Oktyabr 2021 | 02:09
ELAN

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə