Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“Günay Sığorta “ASC-nin 2019-cu il dekabrın 31-nə MÜHASİBAT BALANSI (rüblük və illik)

       

manatla

 

A K T İ V L Ə R

Sətr kodu

İlin əvvəlinə

Hesabat dövrünün sonuna

 

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

 

 

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

 

269 684,41

614 540,79

 

Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması

 

 

 

 

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

 

2 226 238,11

3 884 191,76

 

Qeyri-maddi aktivlər

 

 

8 871,94

 

Təxirə salınmış vergi aktivləri

 

 

 

 

Uzunmüddətli debitor borcları

 

 

 

 

Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:

 

868 360,00

2 668 344,10

 

               dövlət qiymətli kağızları

 

868 360,00

2 668 344,10

 

               qeyri-dövlət qiymətli kağızları

 

 

 

 

               sair maliyyə aktivləri

 

 

 

 

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

 

 

 

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

 

 

Sair aktivlər

 

400 000,00

400 000,00

 

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

 

3 764 282,52

7 575 948,59

 

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

 

 

Ehtiyatlar

 

 

 

 

Debitor borcları:

 

516 916,56

573 342,88

 

               birbaşa sığorta üzrə

 

441 678,93

304 873,35

 

               təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :

 

23 724,31

3 647,66

 

                 - təkrarsığortaçı üzrə

 

23 724,31

3 647,66

 

                 - təkrarsığortalı üzrə

 

0,00

0,00

 

               asılı təşkilatlar üzrə

 

 

 

 

               büdcə üzrə

 

15 797,17

 

 

               iddia tələbləri üzrə

 

20 424,27

33 840,66

 

               işçi heyəti üzrə

 

15 097,29

230 981,21

 

               sığortalılara verilən borclar üzrə

 

 

 

 

               sair debitorlar

 

194,59

 

 

Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri:

 

7 142 732,08

6 094 553,16

 

                     kassa

 

350,34

0,00

 

                     hesablaşma hesabı

 

94 888,77

400 876,39

 

                     valyuta hesabı

 

635 901,60

26 594,75

 

                     depozit hesablar

 

6 400 500,00

5 446 000,00

 

                     sair pul vəsaitləri

 

11 091,37

221 082,02

 

Qısamüddətli maliyyə aktivləri:

 

999 925,19

0,00

 

                     dövlət qiymətli kağızları

 

999 925,19

0,00

 

                     qeyri-dövlət qiymətli kağızları

 

 

 

 

                     sair maliyyə aktivləri

 

 

 

 

Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:

 

271 374,58

110 676,58

 

                      həyat sığortası sahəsi üzrə

 

 

 

 

                      qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə

 

271 374,58

110 676,58

 

Sair qısamüddətli aktivlər:

 

0,00

0,00

 

                      gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri

 

 

 

 

                      verilmiş  avanslar

 

 

 

 

                      təhtəl hesablar

 

 

0,00

 

Sair aktivlər

 

63 168,18

65 530,81

 

Cəmi qısamüddətli aktivlər

 

8 994 116,59

6 844 103,43

 

CƏMİ AKTİVLƏR

 

12 758 399,11

14 420 052,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A P İ TA L  VƏ    Ö H D Ə L İ K L Ə R

Sətr kodu

Hesabat dövrünün əvvəlinə

Hesabat dövrünün sonuna

 

I . KAPİTAL

 

 

 

 

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı

 

7 700 000,00

7 700 000,00

 

Emissiya gəliri

 

 

 

 

Geri alınmış kapital (səhmlər)

 

 

 

 

Kapital ehtiyatları:

 

542,00

542,00

 

              yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat

 

 

 

 

              digər kapital ehtiyatları

 

542,00

542,00

 

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

 

189 668,69

909 170,86

 

              Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

 

57 041,59

719 502,17

 

              Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı
              mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər

 

 

 

 

              Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət
              (ödənilməmiş zərər)

 

132 627,10

189 668,69

 

              Elan edilmiş dividendlər

 

 

 

 

Cəmi kapital

 

7 890 210,69

8 609 712,86

 

II. UZUNMÜDDƏTLİ     ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

 

Sığorta ehtiyatları:

 

4 348 070,39

4 904 545,71

 

               Həyat sığortası sahəsi üzrə :

 

 

 

 

               Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:

 

4 348 070,39

4 904 545,71

 

Qarşısıalınma tədbirləri fondu

 

81 375,99

138 893,88

 

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

 

 

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

 

 

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri

 

 

 

 

Kreditor borcları :

 

0,00

0,00

 

                  əməyin ödənilməsi üzrə

 

 

 

 

                  büdcə üzrə

 

 

 

 

                  sosial sığorta və təminat üzrə

 

 

 

 

                  digər məcburi    ödənişlər üzrə

 

 

 

 

                  asılı təşkilatlar üzrə

 

 

 

 

                  sair kreditorlar

 

 

 

 

Sair uzunmüddətli öhdəliklər:

 

0,00

0,00

 

                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

 

 

 

 

                  alınmış avanslar

 

 

 

 

Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:

 

13 995,17

61 748,75

 

                  təkrarsığortaçı üzrə

 

13 995,17

61 748,75

 

                  təkrarsığortalı üzrə

 

 

 

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

 

 

Sair öhdəliklər

 

0,00

 

 

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

 

4 443 441,55

5 105 188,34

 

III . QISAMÜDDƏTLİ      ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

 

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

0,00

0,00

 

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

 

 

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

 

 

 

 

Kreditor borcları:

 

271 101,08

527 331,38

 

                  əməyin ödənilməsi üzrə

 

0,00

382,94

 

                  büdcə üzrə

 

0,00

136 732,68

 

                  sosial sığorta və təminat üzrə

 

0,00

1 884,55

 

                  digər məcburi    ödənişlər üzrə

 

4 784,90

8 581,65

 

                  asılı təşkilatlar üzrə (vasitəçilər üzrə)

 

253 245,57

247 131,82

 

                  sair kreditorlar

 

13 070,61

132 617,74

 

Sair qısamüddətli öhdəliklər:

 

0,00

0,00

 

                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

 

 

 

 

                  alınmış avanslar

 

 

 

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

 

 

Sair öhdəliklər

 

 

 

 

153 645,79

177 819,44

 

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

 

424 746,87

705 150,82

 

 

                                   CƏMİ     ÖHDƏLİKLƏR

 

4 868 188,42

5 810 339,16

 

CƏMİ   KAPİTAL VƏ      ÖHDƏLİKLƏR

 

12 758 399,11

14 420 052,02

 

 

 

 

 

 

   
 

MƏNFƏƏT və ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT (rüblük və illik)

 

 

       
 

 ilin əvvəlindən artan yekunla

 

 

 

 

 

 

 

manatla

 

Gəlirlər

Məbləğ

 

Əsas əməliyyat gəliri:

 

7 224 659,74

 

                            birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları

7 222 229,38

 

                            təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları

0,00

 

                             sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə

2 430,36

 

                             təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissyon
                             muzdlar

0,00

 

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi)

-717 173,32

 

İnvestisiya gəlirləri üzrə

256 202,57

 

Subroqasiya gəlirləri

60 640,22

 

Sair gəlirlər

 

 

37 044,01

 

CƏMİ  GƏLİRLƏR

6 861 373,22

 

Xərclər

 

 

Əsas əməliyyat xərcləri:

 

 

2 604 738,41

 

                             sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə

1 894 467,97

 

                             qaytarılan sığorta haqları üzrə

139 073,17

 

                             tənzimləmə xərcləri

 

1 590,84

 

                             təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə

196 299,16

 

                             qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə

57 517,89

 

                             sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər

315 789,38

 

İşlərin aparılması xərcləri

 

3 277 963,24

 

Sair xərclər

 

 

74 836,12

 

CƏMİ  XƏRCLƏR

5 957 537,77

 

Maliyyə mənfəəti (zərəri)

 

903 835,45

 

Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi

 

 

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)

903 835,45

 

Mənfəət vergisi

 

 

184 333,28

 

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

719 502,17

 

 BÜDCƏYƏ və BÜDCƏDƏNKƏNAR ÖDƏNİŞLƏR

 

 

 

 

 

 

manatla

 

 

Göstəricilərin adları

Hesablanmışdır

Faktiki ödənilmişdir

 

 

Mənfəətdən  vergi

184 333,28

5 000,00

 

 

Əlavə dəyər vergisi

0,00

0,00

 

 

Gəlir vergisi

0,00

0,00

 

 

Əmlak vergisi

33 635,17

29 724,33

 

 

Torpaq vergisi

0,00

0,00

 

 

Aksizlər

0,00

0,00

 

 

Ödəmə mənbəyində vergi (4%)

2 547,61

2 827,92

 

 

Sair vergilər

8 008,76

38 961,76

 

 

Sosial sığorta və təminat

272 387,09

270 434,31

 

 

Məcburi ödənişlər (0,3%)

28 896,18

20 314,53

 

 

İqtisadi sanksiyalar

0,00

0,00

 

                         

 

 

                                                  MÜSTƏQİL  AUDİTORLARIN    HESABATI

 

                                                   “GÜNAY SIĞORTA  ASC-nin təsisçilərinə

 

Rəy

Biz “GÜNAY SIĞORTA” ASC-nin  2019-cu il  dekabrın 31-nə təqdim edilən maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatları, həmin tarixdə başa çatan  il üzrə məcmu gəlir hesabatı, kapitalda dəyişikliklər və  pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatlardan, eləcə də  əsas mühasibat prinsiplərinin icmalı da daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini aparmışıq.

 

Bizim fikrimizcə, maliyyə hesabatları  2019-cu il dekabrın 31-nə şirkətin maliyyə vəziyyətini və həmin tarixdə başa çatan il üzrə maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarına (BMHS) uyğun olaraq düzgün və ədalətli şəkildə əks etdirir.

 

Rəy üçün əsas

Biz ,audit yoxlamasını Beynəlxalq Audit Standartları əsasında aparmışıq. Bu standartlar çərçivəsində nəzərdə tutulan öhdəliklərimiz hesabatımızın maliyyə hesabatları üzrə auditorların öhdəlikləri bölməsində əks olunmuşdur. Biz Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsi üzrə Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının (İESBA) prinsiplərinə uyğun olaraq şirkətdan ayrıyıq və digər etika öhdəliklərimizi bu tələblər və İESBA məcəlləsi əsasında həyata keçirmişik. Biz rəyimizin əsasını təşkil edən yetərli və müvafiq audit dəlilləri əldə etdiyimizi düşünürük.

 

Digər məsələlər

 

 2018-ci il dekabrın 31-də başa çatan il üzrə şirkətin maliyyə hesabatları digər audit şirkəti tərəfindən audit olunmuş və  2019-cu il  martın 27-də maliyyə hesabatlarına dair müsbət rəy bildirilmişdir.

 

Rəhbərliyin və maliyyə hesabatlarının idarə edilməsi üzrə məsul tərəflərin öhdəlikləri

Rəhbərlik bu maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına, obyektiv şəkildə təqdim edilməsinə, eləcə də hesabatların saxtakarlıq və ya səhvlərdən irəli gələn əhəmiyyətli təhriflər olmadan tərtib edilməsi üçün zəruri saydığı  daxili nəzarət sisteminə görə məsuliyyət daşıyır.

 

Maliyyə hesabatlarını  hazırlayarkən rəhbərlik şirkətin fəaliyyətinin  fasiləsizliyi prinsipi əsasında işini davam etdirmək  potensialını qiymətləndirmək, lazım olduqda daimilik prinsipi ilə bağlı məsələləri açıqlamaq və rəhbərliyin şirkəti ləğv etmək və ya fəaliyyətini dayandırmaq istəyinədək, yaxud bunu etmək üçün real seçimi olmayanadək hesabatlığın fəaliyyətinin fasiləsizliyi prinsipini  istifadə etməkdə  məsuliyyət daşıyır. İdarəçilik üzrə məsul tərəflər şirkətin maliyyə hesabatı vermək prosesinə nəzarət etmək öhdəliyini  öz üzərinə götürür.

 

Maliyyə hesabatlarinin auditi üzrə auditorlarin öhdəlikləri

Bizim məqsədimiz bütövlükdə maliyyə hesabatlarında saxtakarlıq və ya səhvlərdən  başqa  əhəmiyyətli təhriflərin mövcud olmadığına təminat vermək və rəyimizi əks etdirən auditor hesabatı təqdim etməkdir. Təminat  nə qədər  önəmli olsa da, Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun aparılmış audit yoxlamasının hər zaman mövcud olan təhrifləri aşkarlayacağına zəmanət vermir. Təhriflər saxtakarlıq və ya səhvlərdən irəli gələ və bu maliyyə hesabatları əsasında verilmiş iqtisadi qərarlara ciddi təsir göstərə bilər.

 

Beynəlxalq Audit Standartları əsasında aparılan audit yoxlamasının bir hissəsi kimi biz audit prosesində peşəkar mühakimə və peşəkar skeptisizm prinsipi tətbiq edirik. Biz həmçinin:

 

  • Maliyyə hesabatlarında saxtalaşdırma və ya səhvlərdən irəli gələn ciddi təhrif risklərini aşkarlayır və təhlil edir, bu risklərə cavab verən audit prosedurları hazırlayır , icra edir və rəyimiz üçün əsas təşkil edəcək kafi və müvafiq dəlil toplayırıq. Saxtakarlıqdan irəli gələn ciddi təhrifləri aşkarlamamaq  riski  səhvlərdən  qaynaqlanan riskdən daha yüksəkdir. Saxtakarlıq  əlbir  olmaq, saxtalaşdırmaq, məqsədli buraxmaq, təhrif və ya daxili nəzarətin yetərsizliyi kimi hallarla əlaqəli olur.

 

  • Mövcud şərtlərdə müvafiq olaraq, lakin şirkətin daxili nəzarətinin səmərəliliyi ilə bağlı rəy bildirmək məqsədi daşımayan audit prosedurları  hazırlamaq üçün auditə müvafiq daxili nəzarət haqqında anlayış əldə edirik.

 

  • İstifadə olunan uçot siyasətlərinin, uçot smetalarının və rəhbərlik tərəfindən açıqlanan əlaqədar məlumatların müvafiqliyini təhlil edirik.

 

  • Rəhbərliyin uçotun davamlılıq prinsipindən istifadəsinin müvafiqliyinə və şirkətin fəaliyyətinin  fasiləsizliyi prinsipini davam etdirmək  imkanına aid ciddi şübhələr yarada biləcək hadisə və ya şərtlərlə əlaqədar  qeyri-müəyyənliyin olub- olmaması ilə bağlı əldə edilmiş dəlillər əsasında yekun rəy bildiririk. Bizim yekun rəyimizdə ciddi qeyri-müəyyənlik mövcuddursa, auditor hesabatımızda maliyyə hesabatlarında əlaqədar məlumatlara diqqət çəkməyimiz, yaxud da bu cür məlumatlar uyğun gəlməzsə, rəyimizi dəyişdirməyimiz tələb olunur. Bizim yekun rəylərimiz auditor hesabatımızın hazırlanma tarixinədək əldə edilmiş audit dəlillərinə əsaslanır. Bununla belə, gələcək hadisə və şərtlər şirkətin işində fəaliyyətin fasiləsizliyi  prinsipini poza bilər.

 

  • Maliyyə hesabatlarının, o cümlədən açıqlanan məlumatların ümumi təqdimatı, strukturu və məzmunu, həmçinin hesabatların obyektiv təqdimatının əsasını təşkil edən başlıca əqd və hadisələri əks etdirib etdirmədiyini təhlil edirik.

 

Biz auditin və mühüm audit tapıntılarının, o cümlədən audit yoxlaması zamanı daxili nəzarətdə aşkarladığımız  əsas  çatışmazlıqların nəzərdə tutulan əhatə dairəsi ilə bağlı idarəetmə üzrə məsul tərəflərlə əlaqədə oluruq.

 

Müstəqilliyə  aid  müvafiq etik tələblərə əməl etdiyimizə, müstəqilliyimizə və müvafiq hallarda təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlı bütün münasibətləri və digər məsələləri ünsiyyətdə saxladığımız bəyanatla direktorlara da təqdim edirik.

 

Direktorlarla  müzakirə edilmiş məsələlərdən  əsas audit məsələlərini, cari ilin maliyyə hesabatlarının auditində ən vacib sayılan məsələləri müəyyənləşdiririk. Belə hallar, məsələ ilə bağlı qanun və qaydalar ictimaiyyətə açıqlamaya maneə  törətmədiyi təqdirdə auditorun hesabatında qeyd edilir və ya nadir hallarda, məsələnin açıqlanmasının mənfi nəticələri ictimaiyyətin marağından üstün tutulduğu müəyyənləşdirildikdə, belə məsələlərin açıqlanması audit hesabatında təsvir olunmamalıdır.

 

 

“Moore Azerbaijan “LLC

 

 

31 mart  2020-ci il

 

 

 

 

 

8 Aprel 2020 00:39 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
21 Oktyabr 2021 | 02:09
BİLDİRİŞ
21 Oktyabr 2021 | 02:09
ELAN

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə