Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

"Kaspian İnterneşnl Brouking" MMC-nin 2019-cu il dekabrın 31-nə MÜHASİBAT BALANSI (rüblük və illik)

     

 

manatla

 

A K T İ V L Ə R

İlin əvvəlinə

Hesabat dövrünün sonuna

 

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

 

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

73907,79

56683,51

 

Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması

 

 

 

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

 

 

 

Qeyri-maddi aktivlər

10522,53

9470,28

 

Təxirə salınmış vergi aktivləri

 

 

 

Uzunmüddətli debitor borcları

 

 

 

Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:

0,00

0,00

 

               dövlət qiymətli kağızları

 

 

 

               qeyri-dövlət qiymətli kağızları

 

 

 

               sair maliyyə aktivləri

 

 

 

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

 

 

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

 

Sair aktivlər

 

 

 

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

84430,32

66153,79

 

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

 

Ehtiyatlar

 

 

 

Debitor borcları:

814057,81

717274,91

 

               birbaşa sığorta üzrə

711447,82

369305,11

 

               təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :

 

347969,80

 

                 - təkrarsığortaçı üzrə

 

 

 

                 - təkrarsığortalı üzrə

 

347969,80

 

               asılı təşkilatlar üzrə

 

 

 

               büdcə üzrə

101665,12

 

 

               iddia tələbləri üzrə

 

 

 

               işçi heyəti üzrə

 

 

 

               sığortalılara verilən borclar üzrə

 

 

 

               sair debitorlar

944,87

 

 

Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri:

1148129,92

899509,51

 

                     kassa

1389,53

0,00

 

                     hesablaşma hesabı

92255,63

412822,42

 

                     valyuta hesabı

1054484,76

486687,09

 

                     depozit hesablar

 

 

 

                     sair pul vəsaitləri

 

 

 

Qısamüddətli maliyyə aktivləri:

0,00

0,00

 

                     dövlət qiymətli kağızları

 

 

 

                     qeyri-dövlət qiymətli kağızları

 

 

 

                     sair maliyyə aktivləri

 

 

 

Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:

0,00

0,00

 

                      həyat sığortası sahəsi üzrə

 

 

 

                      qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə

 

 

 

Sair qısamüddətli aktivlər:

934930,76

507695,52

 

                      gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri

20532,00

20532,00

 

                      verilmiş  avanslar

914398,76

487163,52

 

                      təhtəl hesablar

 

 

 

Sair aktivlər

 

 

 

Cəmi qısamüddətli aktivlər

2897118,49

2124479,94

 

CƏMİ AKTİVLƏR

2981548,81

2190633,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A P İ TA L  VƏ    Ö H D Ə L İ K L Ə R

İlin əvvəlinə

Hesabat dövrünün sonuna

 

I . KAPİTAL

 

 

 

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı

17000,00

17000,00

 

Emissiya gəliri

 

 

 

Geri alınmış kapital (səhmlər)

 

 

 

Kapital ehtiyatları:

0,00

0,00

 

              yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat

 

 

 

              digər kapital ehtiyatları

 

 

 

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

2051598,38

1459358,63

 

              Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

1762483,44

1299575,59

 

              Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı
              mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər

 

 

 

              Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət
              (ödənilməmiş zərər)

289114,94

159783,04

 

              Elan edilmiş dividendlər

 

 

 

Cəmi kapital

2068598,38

1476358,63

 

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

Sığorta ehtiyatları:

0,00

0,00

 

               Həyat sığortası sahəsi üzrə :

 

 

 

               Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:

 

 

 

Qarşısıalınma tədbirləri fondu

 

 

 

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

 

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

 

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri

 

 

 

Kreditor borcları :

0,00

0,00

 

                  əməyin ödənilməsi üzrə

 

 

 

                  büdcə üzrə

 

 

 

                  sosial sığorta və təminat üzrə

 

 

 

                  digər məcburi ödənişlər üzrə

 

 

 

                  asılı təşkilatlar üzrə

 

 

 

                  sair kreditorlar

 

 

 

Sair  uzunmüddətli   öhdəliklər:

0,00

0,00

 

                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

 

 

 

                  alınmış avanslar

 

 

 

Təkrarsığorta  əməliyyatları  üzrə  öhdəliklər:

0,00

305625,90

 

                  təkrarsığortaçı üzrə

 

305625,90

 

                  təkrarsığortalı üzrə

 

 

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla  hesablaşmalar

 

 

 

Sair öhdəliklər

 

 

 

Cəmi  uzunmüddətli  öhdəliklər

0,00

305625,90

 

III . QISAMÜDDƏTLİ   ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

0,00

 

 

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

 

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

 

 

 

Kreditor borcları:

912950,43

408649,20

 

                  əməyin ödənilməsi üzrə

 

 

 

                  büdcə üzrə

277347,78

108076,26

 

                  sosial sığorta və təminat üzrə

 

 

 

                  digər məcburi ödənişlər üzrə

 

 

 

                  asılı təşkilatlar üzrə

 

 

 

                  sair kreditorlar

635602,65

300572,94

 

Sair qısamüddətli öhdəliklər:

0,00

0,00

 

                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

 

 

 

                  alınmış avanslar

 

 

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

 

Sair öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

912950,43

408649,20

 

 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

912950,43

714275,10

 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

2981548,81

2190633,73

 

 

 

MƏNFƏƏT və ZƏRƏR  HAQQINDA HESABAT (rüblük və illik)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ilin əvvəlindən artan yekunla

 

 

 

 

 

 

 

 

manatla

 

 

Gəlirlər

Məbləğ

 

 

Əsas əməliyyat gəliri:

 

 

0,00

 

 

                            birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları

 

 

 

 

                            təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları

 

 

 

                             sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə

 

 

 

                             təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissyon
                             muzdlar

 

 

 

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi)

0,00

 

 

İnvestisiya gəlirləri üzrə

 

 

 

Subroqasiya gəlirləri

 

 

 

Sair gəlirlər

 

 

1936583,30

 

 

CƏMİ  GƏLİRLƏR

1936583,30

 

 

Xərclər

 

 

 

Əsas əməliyyat xərcləri:

 

 

0,00

 

 

                             sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə

 

 

 

                             qaytarılan sığorta haqları üzrə

 

 

 

 

                             tənzimləmə xərcləri

 

 

 

 

 

                             təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə

 

 

 

                             qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə

 

 

 

                             sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər

 

 

 

 

İşlərin aparılması xərcləri

 

 

308711,28

 

 

Sair xərclər

 

 

 

 

 

CƏMİ  XƏRCLƏR

308711,28

 

 

Maliyyə mənfəəti (zərəri)

 

 

1627872,02

 

 

Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi

 

 

 

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)

 

 

1627872,02

 

 

Mənfəət vergisi

 

 

328296,43

 

 

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

 

 

1299575,59

 

                                   

 

Müstəqil Auditorun Hesabatı

 

“Kaspian İnterneşnl Broukinq” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə

Rəy

Biz “Kaspian İnterneşnl Broukinq” MMC-nin 2019-cu il dekabrın 31-nə olan maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatından, məcmu gəlirlər haqqında hesabatdan, kapitalda dəyişikliklər hesabatından və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatından, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına edilən qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini aparmışıq.

Bizcə , şirkətin əlavə edilmiş maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlərdə Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmışdır.

Rəy üçün əsaslar

Biz auditi Beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Biz Azərbaycan Respublikasındakı maliyyə hesabatlarının auditinə aid etik normaların tələblərinə uyğun olaraq şirkətdən asılı deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmişik. Bizcə, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə

edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Azərbaycan Respublikasındakı maliyyə hesabatlarının auditinə aid etik normaların tələblərinə uyğun  hazırlanmasına və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda  rəhbərlik şirkəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ tapılmadığı halda, rəhbərlik şirkətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

 

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər şirkətin maliyyə hesabatlarının verilmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyırlar.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

Bizim məqsədimiz maliyyə hesabatlarında bir tam kimi dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində  əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına aid  kafi əminlik əldə etmək və rəyimiz daxil olan auditor hesabatını dərc etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda, BAS-lara uyğun  aparılmış audit onu həmişə aşkarlasın. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda, yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin  maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmək  ehtimalı yarandığı  halda  əhəmiyyətli hesab edilir.

Biz , iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərə digər məsələlərlə yanaşı auditin planlaşdırılmış həcmi və müddətləri, habelə əhəmiyyətli audit sübutları, o cümlədən audit apardığımız zaman daxili nəzarətdə aşkar etdiyimiz əhəmiyyətli çatışmazlıqlar haqqında məlumat veririk.

 

ABAK-Az Crowe Ltd

30 mart 2020-ci il

   


 

 

8 Aprel 2020 00:31 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
21 Oktyabr 2021 | 02:09
BİLDİRİŞ
21 Oktyabr 2021 | 02:09
ELAN

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə