Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

" PAŞA Həyat Sığorta " ASC-nin 2019-cu il üzrə Maliyyə hesabatları

" PAŞA Həyat Sığorta " ASC-nin 31 dekabr 2019-cu il tarixinə Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı

 

   

 

Azərbaycan Manatı ilə

A K T İ V L Ə R

Hesabat dövrünün əvvəlinə

Hesabat dövrünün sonuna

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

721703,33

995428,3

Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması

 

 

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

417655,89

417655,89

Qeyri-maddi aktivlər

269362,18

412915,57

Təxirə salınmış vergi aktivləri

 

 

Uzunmüddətli debitor borcları

 

 

Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:

195115883,6

202645999,2

               dövlət qiymətli kağızları

145918131,4

164660376,9

               qeyri-dövlət qiymətli kağızları

49197752,17

37985622,27

               sair maliyyə aktivləri

 

 

İştrak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

 

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

Sair aktivlər

100000

100000

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

196624605

204571998,9

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

Ehtiyatlar

 

 

Debitor borcları:

9595262,33

11727729,69

               birbaşa sığorta üzrə

5781648,66

7475158,79

               təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :

182,47

0

                 - təkrarsığortaçı üzrə

182,47

0

                 - təkrarsığortalı üzrə

 

 

               asılı təşkilatlar üzrə

 

 

               büdcə üzrə

 

 

               iddia tələbləri üzrə

 

 

               işçi heyəti üzrə

0

0

               sığortalılara verilən borclar üzrə

 

 

               sair debitorlar

3813431,2

4252570,9

Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri:

130065849,5

155778803,6

                     kassa

1363,19

298,79

                     hesablaşma hesabı

12109858,26

850952,43

                     valyuta hesabı

14716231,56

974724,42

                     depozit hesablar

103207869,4

153926206,53

                     sair pul vəsaitləri

30527,1

26621,47

Qısamüddətli maliyyə aktivləri:

5301004,37

21912744,15

                     dövlət qiymətli kağızları

0

19703892,47

                     qeyri-dövlət qiymətli kağızları

5301004,37

2208851,68

                     sair maliyyə aktivləri

0

0

Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:

540236,74

1055146,76

                      həyat sığortası sahəsi üzrə

540236,74

1055146,76

                      qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə

 

 

Sair qısamüddətli aktivlər:

115074,92

528894,73

                      gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri

115074,92

528864,84

                      verilmiş  avanslar

 

 

                      təhtəl hesablar

 

29,89

Sair aktivlər

4566039,62

4550424,23

Cəmi qısamüddətli aktivlər

150183467,5

195553743,20

CƏMİ AKTİVLƏR

346808072,5

400125742,13

 

 

 

 

K A P İ TA L  VƏ    Ö H D Ə L İ K L Ə R

Hesabat dövrünün əvvəlinə

Hesabat dövrünün sonuna

I . KAPİTAL

 

 

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı

40250000

40250000

Emissiya gəliri

 

 

Geri alınmış kapital (səhmlər)

 

 

Kapital ehtiyatları:

0

0

              yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat

 

 

              digər kapital ehtiyatları

 

 

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

21355013,36

32668228,58

              Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

21261238,73

32013215,22

              Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı
              mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər

25466,03

 

              Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət
              (ödənilməmiş zərər)

17200308,6

21355013,36

              Elan edilmiş dividendlər

-17132000

-20700000

Cəmi kapital

61605013,36

72918228,58

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

Sığorta ehtiyatları:

277258689,3

318133388,5

               Həyat sığortası sahəsi üzrə :

277258689,3

318133388,5

               Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:

 

 

Qarşısıalınma tədbirləri fondu

 

 

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri

 

 

Kreditor borcları :

0

0

                  əməyin ödənilməsi üzrə

 

 

                  büdcə üzrə

 

 

                  sosial sığorta və təminat üzrə

0

0

                  digər məcburi ödənişlər üzrə

 

 

                  asılı təşkilatlar üzrə

 

 

                  sair kreditorlar

 

 

Sair uzunmüddətli öhdəliklər:

0

0

                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

 

 

                  alınmış avanslar

 

 

Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:

591755,43

486881,13

                  təkrarsığortaçı üzrə

 

 

                  təkrarsığortalı üzrə

591755,43

486881,13

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

Sair öhdəliklər

 

 

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

277850444,7

318620269,6

III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

0

0

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

0

0

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

0

0

Kreditor borcları:

5541237,23

6319139,28

                  əməyin ödənilməsi üzrə

5473,68

0

                  büdcə üzrə

766745,39

3158120,89

                  sosial sığorta və təminat üzrə

22177,11

114010,73

                  digər məcburi ödənişlər üzrə

117790,42

129901,08

                  asılı təşkilatlar üzrə

 

 

                  sair kreditorlar

4629050,63

2917106,58

Sair qısamüddətli öhdəliklər:

1811377,15

2268104,68

                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

1811377,15

2268104,68

                  alınmış avanslar

 

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

Sair öhdəliklər

 

0

0

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

7352614,38

8587243,96

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

285203059,1

327207513,55

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

346808072,5

400125742,13

Qeyd : Ödənilməsinə zəmanət verilmiş məbləğlərin cəmi*

1700000

1700000

* Bu sətrlər üzrə məlumatlar balansa daxil edilmir.

   

 

 

 

 

 

 

" PAŞA Həyat Sığorta " ASC-nin 31 dekabr 2019-cu il tarixində bitən il üzrə Mənfəət və Zərər haqqında hesabatı

     
   

      ilin əvvəlindən artan yekunla, Azərbaycan Manatı ilə

Gəlirlər

Məbləğ

Əsas əməliyyat gəliri:

 

212243635,6

                            birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları

211879855,17

                            təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları

0,00

                             sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə

152982,20

                             təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissyon
                             muzdlar üzrə

210798,22

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi)

-40359789,15

İnvestisiya gəlirləri üzrə

24962843,58

Subroqasiya gəlirləri

 

Sair gəlirlər

 

131586,70

CƏMİ  GƏLİRLƏR

196978276,72

Xərclər

Məbləğ

Əsas əməliyyat xərcləri:

 

105369890,32

                             sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə

99505083,60

                             qaytarılan sığorta haqları üzrə

4709829,13

                             tənzimləmə xərcləri

 

 

                             təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə

1148100,08

                             qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə

 

                             sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər

6877,51

İşlərin aparılması xərcləri

 

51351158,24

Sair xərclər

 

21043,22

CƏMİ  XƏRCLƏR

156742091,78

Maliyyə mənfəəti (zərəri)

 

40236184,94

Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi

 

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)

40236184,94

Mənfəət vergisi

 

8222969,72

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

32013215,22

 

 

 

«PAŞA Həyat Sığorta» ASC-nin

   

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABATI (BMHS-na əsasən)

   

31 dekabr 2019-cu il tarixində bitən il üzrə

 

Məlumatlar min Azərbaycan manatı ilə təqdim edilir.

     
 

2019

2018

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti

   

Yığılmış sığorta haqları

186591

255498

Ödənilmiş təkrarsığorta haqları

(890)

(923)

Sığorta ödənişləri

(80077)

(65090)

Alınmış təkrarsığorta ödənişləri

 

8

Ödənilmiş komissiya xərcləri

(36061)

(36397)

İşçilərlə bağlı ödənilmiş xərclər

(9582)

(7530)

Digər gəlirlər

11

 

Ödənilmiş digər əməliyyat və inzibati xərclər

(4862)

(4858)

Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri

55130

140708

Ödənilmiş mənfəət vergisi

(3604)

(1497)

Əməliyyat fəaliyyətindən əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri

51526

139211

     

İnvestisiya fəaliyyətindən əldə edilmiş pul vəsaitləri

   

Kredit təşkilatında yerləşdirilmiş məbləğlər

(70399)

(57650)

Kredit təşkilatları tərəfindən ödənilmiş məbləğlər

11816

26171

Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının alınması

(112558)

(196876)

İnvestisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınmasından daxilolmalar

102860

91526

Əks "repo" razılaşmaları üzrə pul vəsaitlərinin yatırılması

(122402)

                                     

Əks "repo" razılaşmalarının ödənilməsindən daxilolmalar

121396

11015

Alınmış investisiya gəliri

21180

14387

Torpaq satışından daxiolmalar

 

                                  

Əmlak və avadanlıqların alınması

(1117)

(318)

Qeyri(maddi aktivlərin alınması

(410)

(368)

Əmlakın və avadanlığın satışından daxilolmalar

86

68

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə (istifadə edilmiş)/ əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri

(49548)

(112045)

 

   

Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti

   

Dividendlərin ödənilməsi

(20700)

(17120)

Repo əməliyyatlarından mədaxil

 

1501

Repo əməliyyatlarına görə  məxaric

(11534)

(18000)

 

(440)

 

Maliyyələşdirmə fəaliyyətində istifadə edilmiş xalis pul vəsaitləri

(32674)

(33619)

 

   

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri

1

(20)

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis (azalma)/artma

(30695)

(6473)

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, ilin əvvəlinə

48075

54548

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, ilin sonuna

17380

48075

"PAŞA Həyat Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT                                                              

 

31 dekabr 2019-cu il tarixində bitən il üzrə                                                                              Azərbaycan Manatı ilə

 

 

Nizamnamə Kapitalı

Bölüşdürülməmiş  mənfəət(zərər)

Cəmi Kapital       

31 dekabr 2017-ci il tarixə qalıq

 

40.250.000

17.200.308,6

57.450.308,60

2018-ci il üzrə xalis mənfəət

 

 

21.286.704,76

21.286.704,76

Elan edilmiş dividend

 

 

(17.132.000,00)

(17.132.000,00)

Mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşları

 

 

 

 

31 dekabr 2018-ci il tarixinə qalıq

 

40.250.000

21.355.013,36

61.605.013,36

2019-cu il üzrə xalis mənfəət

 

 

32.013.215,22

32.013.215,22

Elan edilmiş dividend

 

 

(20.700.000,00)

(20.700.000,00)

Mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşları

 

 

 

 

31 dekabr 2019-cu il tarixinə qalıq

 

40.250.000

32.668.228,58

72.918.228,58

 

 

MÜSTƏQİL AUDİTORUN RƏYİ

"PAŞA Həyat Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə heyətinin sədri Niyaz İsmayılovun diqqətinə

Rəy

Biz "PAŞA Həyat Sığorta" ASC 31 dekabr 2019-cu il tarixinə əhəmiyyətli uçot siyasətinin və digər izahedici qeydlərin qısa xülassəsindən ibarət olan əlavə edilmiş maliyyə hesabatlarının auditini aparmışıq.

Hesab edirik ki, Cəmiyyətin qoşma maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlərdə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq hazırlanmışdır.

Rəy üçün əsaslar

Biz auditi Beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Biz maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normalar ilə Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının “Etika Məcəlləsinin” (IESBA Məcəlləsi) tələblərinə uyğun olaraq Cəmiyyətdən asılı deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi bu tələblərə, eləcə də IESBA məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq yerinə yetirmişik. Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Əsas audit məsələləri

Əsas audit məsələləri bizim peşəkar mühakiməmizə görə cari dövrün maliyyə hesabatlarının auditində ən əhəmiyyətli məsələlərdir. Bu məsələlər maliyyə hesabatlarının auditi baxımından və maliyyə hesabatlarına dair rəyimizin formalaşdırılmasında bütövlükdə nəzərə alınmışdır və biz bu məsələlərə dair ayrılıqda rəy vermirik.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının MHBS-ə uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik Cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativin olmadığı halda, rəhbərlik Cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər Cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının hazırlanması prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

Bizim məqsədimiz tətib edilmiş maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimiz daxil olan auditor hesabatını dərc etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda, BAS-lara uyğun olaraq aparılmış audit onu həmişə aşkarlayır. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına  təsir etmə ehtimalı olduğu halda, əhəmiyyətli hesab edilir.

BAS-ların tələblərinə uyğun olaraq aparılan auditin bir hissəsi kimi biz audit aparılan zaman peşəkar mühakimə tətbiq edirik və peşəkar skeptisizm nümayiş etdiririk. Biz həmçinin:

  • Maliyyə hesabatlarında dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflər risklərini müəyyən edib qiymətləndiririk, bu risklərə cavab verən audit prosedurlarını layihələndirib həyata keçiririk və rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasib audit sübutlarını əldə edirik. Dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli təhrifi aşkarlamama riski səhvlər nəticəsindəkindən daha yüksəkdir, çünki dələduzluq sözləşmə, saxtakarlıq, qərəzli hərəkətsizlik, həqiqətə uyğun olmayan məlumatlardan və ya daxili nəzarətin kobudcasına pozulmasından ibarət ola bilər.

 

  • Cəmiyyətin daxili nəzarətin səmərəliliyinə dair rəy bildirmək məqsədi üçün olmamaq şərtilə, bu şərtlər şərçivəsində uyğun olan audit prosedurlarını layihələndirmək üçün auditə aid daxili nəzarəti başa düşürük.
  • İstifadə edilmiş uçot siyasətinin uyğunluğunu və rəhbərlik tərəfindən həyata keçirilən uçot qiymətləndirmələrinin və əlaqəli məlumatların açıqlanmasının məntiqliliyini qiymətləndiririk.
  • Mühasibat uçotunun fasiləsizlik prinsipinin rəhbərlik tərəfindən istifadə ediməsinin uyğunluğuna və əldə edilən audit sübutlarının əsasında Cəmiyyətin fəaliyyətini fasiləsiz davam etmək imkanını ciddi şübhə altına qoya bilən hadisələrlə və ya şəraitlərlə bağlı əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olub-olmadığında dair nəticə çıxarırıq. Əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olduğu haqqında nəticə çıxardığımız halda, auditor hesabatımızda maliyyə hesabatlarındakı əlaqəli məlumatların açıqlanmasına diqqət yetirməliyik və ya belə məlumatların açıqlanması kifayət olmadığı halda, rəyimizə dəyişiklik etməliyik. Nəticələrimiz auditor hesabatımızın tarixinədək əldə edilən audit sübutlarına əsaslanmalıdır. Lakin sonrakı hadisələr və ya şəraitlər Cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyətinin dayandırılmasına səbəb ola bilər.

Biz iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərə digər məsələlərlə yanaşı auditin planlaşdırılmış həcmi və müddətləri, habelə əhəmiyyətli audit sübutları, o  cümlədən audit apardığımız zaman daxili nəzarətdə aşkar etdiyimiz  əhəmiyyətli çatışmazlıqlar haqqında məlumat veririk.

 

”Caspian Consulting and Partners” MMC

 

Direktor/Auditor: Elnurə Abdinova _____________

 

Tarix: 29.03.2020

 

10 Aprel 2020 00:55 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
21 Oktyabr 2021 | 02:09
BİLDİRİŞ
21 Oktyabr 2021 | 02:09
ELAN

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə