Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“Böyükşor Avtonəqliyyat” ASC-nin 2019-cu il dekabrın 31-nə MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABATI

 

                           (min manatla)

 

Məzmunu

2018-ci  il

2019-cu  il

AKTİVLƏR

 

 

 

 

Uzunmüddətli  aktivlər

 

 

Qeyri –maddi aktivlər

94,2

83.7

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

1074,3

1158,7

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

-

-

Bioloji aktivlər

-

-

Təbii sərvətlər

-

 

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

-

-

Təxirə  salınmış  vergi aktivləri

-

-

Uzunmüddətli debitor borcları

-

-

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

-

-

Sair uzunmüddətli aktivlər

-

-

 

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

 

1168,5

 

1242,4

 

Qısamüddətli aktivlər

 

 

Ehtiyatlar

0,6

0,6

Qısamüddətli debitor borcları

-

8,3

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

203,8

212,2

Sair qısamüddətli maliyyə  aktivləri

-

-

Sair qısamüddətli aktivlər

-

-

 

Cəmi  qısamüddətli   aktivlər

 

204,4

 

221,1

Cəmi aktivlər

1372,9

1463,5

KAPİTAL VƏ  ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

Kapital

 

 

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı

1154,7

1154,7

Emissiya gəliri

-

-

Geri alınmış kapital (səhmlər)

-

-

Kapital ehtiyatları

96,4

96,3

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

103,8

179,0

Cəmi kapital

1354,9

1430,0

 

Uzunmüddətli  öhdəliklər

 

 

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

-

-

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

-

-

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

-

-

Uzunmüddətli kreditor borcları

-

-

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

-

-

 

Cəmi  uzunmüddətli   öhdəliklər

 

-

 

-

 

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

-

-

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

-

-

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

13,2

26,9

Sair qısamüddətli kreditor borcları

4,8

6,6

Sair qısamüddətli öhdəliklər

 

 

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

18,0

33,5

Cəmi öhdəliklər

18,0

33,5

Cəmi  kapital və öhdəliklər

1372,9

1463.5

 

 

        

      

MALİYYƏ  FƏALİYYƏTİNİN  NƏTİCƏLƏRİ  HAQQINDA  HESABAT 

 

2019-cu il dekabrın 31-nə             

                                                                                 (min manatla)

Məzmunu

2018-ci  il

2019-cu  il

Satış

199,1

301,5

Sair əməliyyat gəlirləri 

2,0

2,5

Hazır məhsul və bitməmiş istehsal  ehtiyatlarındakı  dəyişikliklər

-

 

Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər

-

 

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

-

 

İşçi heyəti üzrə xərclər

(26,3)

(26,5)

Amortizasiya xərcləri

(19,7)

(28,4)

Sair əməliyyat xərcləri

(25,3)

(25,3)

Fəaliyyətin dayandırılması nəticəsində əldə olunan mənfəət (zərər)

-

 

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

129,8

223,8

Maliyyə gəliri

 

 

Maliyyə xərcləri

 

 

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində)  pay

 

 

Vergidən əvvəl mənfəət (zərər)

129,8

223,8

Mənfəət vergisi

(26,0)

(44,8)

Adi fəaliyyətdən mənfəət və ya zərər

 

 

Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)

103,8

179,0

Hər səhm üzrə mənfəət

-

-

Azaldılmış hər səhm üzrə mənfəət

-

-

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

                          MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI

 

“Böyükşor Avtonəqliyyat”  Açıq  Səhmdar  Cəmiyyətinin rəhbərliyinə

 

Müsbət rəy

 

Biz, “Böyükşor Avtonəqliyyat”ASC-nin    2019-cu   il dekabrın 31 -nə  olan  maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatından,   maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabatından,  kapitalda dəyişikliklər   haqqında  hesabatından və  göstərilən tarixdə başa çatan il  üzrə  pul vəsaitlərinin hərəkəti  haqqında  hesabatından, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin  qısa təsviri  də daxil olmaqla,   maliyyə hesabatlarına  edilən  qeydlərdən  ibarət   maliyyə  hesabatının  auditini aparmışıq.

 

Hesab edirik ki ,əlavə edilmiş maliyyə hesabatları  cəmiyyətin  2019-cu il  dekabrın 31-nə  maliyyə vəziyyətini, habelə  maliyyə nəticələrini  və göstərilən tarixdə başa çatan il  üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini  Maliyyə Hesabatlarının   Beynəlxalq   Standartlarına  uyğun  olaraq bütün əhəmiyyətli  aspektlərdə  düzgün  və ədalətli  təsəvvür  yaradır.

 

Rəy  üçün əsaslar

 

Biz auditi  Beynəlxalq Audit Standartlarına  uyğun aparmışıq. Bu standatlar üzrə bizim məsuliyyətimiz  əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə hesabatlarının auditinə   görə  auditorun məsuliyyəti”  bölməsində təsvir edilir. Biz maliyyə hesabatlarının auditinə  aid olan etik normalar  ilə  “Etika Məcəlləsi»nin   tələblərinə uyğun  olaraq cəmiyyətdən asılı deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi  bu tələblərə uyğun yerinə   yetirmişik. Bizcə, əldə etdiyimiz audit subutları  rəyimizi əsaslandırmaq  üçün  yetərli və münasibdir.

 

Əsas  audit  məsələləri

 

Əsas audit məsələləri bizim peşəkar mühakiməmizə  görə hesabat dövrünün  maliyyə hesabatlarının  aukditində ən əhəmiyyətli məsələlərdir.Bu məsələlər  maliyyə hesabatlarının auditi baxımışdan və maliyyə hesabatlarına  dair rəyimizin formalaşdırılmasında bütovlükdə nəzərə alınmışdır və biz bu məsələlərə dair ayrılıqda rəy vermirik.

 

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli  şəxslərin  məsuliyyəti

 

Rəhbərlik  maliyyə hesabatlarının Maliyyə Hesabatlarının  Beynəlxalq  Standartlarına uyğun  olaraq  hazırlanmasına düzgün təqdim  edilməsinə rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya  səhvlər nəticəsində  əhəmiyyətli təhrif  olmadığı  maliyyə hesabatlarının  hazırlanmasına imkan  verən zəruri  daxili nəzarət  sisteminin  təşkilinə görə məsuliyyət  daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını  hazırladıqda, rəhbərlik cəmiyyəti ləğv etmək  və  ya işini dayandırmaq  niyyətində olmadığı,  yaxud bunu etməkdən başqa  münasib  alternativ olmadığı halda, cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət  göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə  aid məsələlər haqqında məlumatların  açıqlanmasına  və mühasibat uçotunun fasiləsiz  fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət  daşıyır.

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə  cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının verilmə  prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyırlar.

 

Maliyyə hesabatlarının  auditinə görə  auditorun məsuliyyəti

 

Bizim   məqsədimiz maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq  və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli  təhriflərin olub-olmadığına aid kafi  əminlik əldə etmək və rəyimiz daxil olan  auditor hesabatını  təqdim etməkdir. Kafi əminlik, əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif  mövcud olduqda, Beynəlxalq  Audit  Standartlarına uyğun aparılmış audit onu həmişə  aşkarlasın. Təhriflər dələduzluq və ya  səhvlər nəticəsində yarana bilər və  ayrılıqda ,yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin  təqdim edilmiş belə maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmək  ehtimalı olduğu  halda, əhəmiyyətli hesab olunur.

 

“Cavid-Audit” MMC-nin direktoru- auditor Ş.M.Məmmədov                                                           

 

Auditor rəyi 2020-ci  il yanvarın 22-də  tərtib   edilmişdir.

Ünvan-Bakı şəhəri, AZ1029, Böyükşor  şossesi, 2062-ci məhəllə.

 

21 Fevral 2020 00:47 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
11 Aprel 2021 | 02:59
BİLDİRİŞ
11 Aprel 2021 | 02:51
BİLDİRİŞ
11 Aprel 2021 | 02:22
BİLDİRİŞ
11 Aprel 2021 | 01:51
BİLDİRİŞ
10 Aprel 2021 | 00:31
BİLDİRİŞ

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə