Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ aşağıdakı fakültə və kafedralarda boş olan vəzifələri tutmaq üçün MÜSABİQƏ ELAN EDİR

 

         

   I.  DEKAN  VƏZİFƏSİNİ TUTMAQ ÜCÜN:

 

Tarix

Biologiya

 

II. KAFEDRA  MÜDİRİ  VƏZİFƏSİNİ  TUTMAQ  ÜÇÜN:

 

Аli  riyaziyyat

Ərəb filologiyası

Riyaziyyat və onun тədrisi меtоdikası

Аzərbaycan şifahi хаlq ədəbiyyatı

İqtisadi   kibernetika

Qədim dünya və  оrta əsrlər  tаrixi

Ümumi fizika və fizikanın

tədrisi  metodikası

Diplоmаtiyа və müasir inteqrasiya  prosesləri

Astrofizika

Politologiya  və sosiologiya

Bərk  cisimlər  fizikası

Konstitusiya   hüququ

Optika və  mоlекulyar  fizika

Fəlsəfə tarixi və  mədəniyyətşünaslıq

Hidrometeorologiya

Rus dili (humanitar fakültələr üzrə)

 

III. PROFESSOR-MÜƏLLİM  VƏZİFƏLƏRİNİ TUTMAQ ÜÇÜN

 

Funksiyalar  nəzəriyyəsi və   funksional   analiz

dosent

müəllim

1 yer

0,5 yer

Hesabama  riyaziyyatı

Dosent

0,5 yer

Diferensial və inteqral    tənliklər

Dosent

1 yer

Riyazi analiz

professor

dosent

1 yer

0,5 yer

İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları

Müəllim

1 yer

Cəbr  və  həndəsə

Dosent

1 yer

Əməliyyatlar tədqiqi və ehtimal   nəzəriyyəsi

dosent

 

1 yer

İnformatika

dosent                                  

1 yer

İnformasiya  texnologiyaları və proqramlaşdırma

Dosent

1 yer

İqtisadi kibernetika

dosent 

1 yer

Riyazi fizika  tənlikləri

Dosent

1 yer

Tətbiqi  riyaziyyat

Professor

1 yer

Fiziki   elektronika

dosent

müəllim

4 yer

0,5 yer

Maddə quruluşu

 

professor

dosent

müəllim

1 yer

2x0,5 yer

1 yer

Ümumi fizika və fizikanın  tədrisi metodikası

dosent

dosent

1 yer

0,5 yer

Optika və molekulyar  fizika  

Professor

1 yer

Nаnomаtеriаllаrın кimyəvi  fizikası

Müəllim

1 yer

Nəzəri fizika

professor

 

2 yer

Analitik  kimya

Müəllim

0,5 yer

Fiziki və kolloid  kimya 

Dosent

1 yer

Kimyanın tədrisi metodikası

dosent

müəllim

1 yer

0,5 yer

Neft kimyası və kimya texnologiyası

dosent

 

1 yer

 

Ümumi və qeyri-üzvi kimya

dosent

müəllim

1 yer

1 yer

Üzvi  kimya

professor

dosent

1 yer

2 yer

Yüksək molekullu birləşmələr  kimyası

professor

 

1 yer

 

Biokimya və biotexnologiya

Dosent

0,5 yer

Biofizika və molekulyar biologiya

Dosent

0,5 yer

Botanika

Dosent

1 yer

Zoologiya

Dosent

1 yer

Mikrobiologiya

baş müəllim

0,5 yer

İnsan və heyvan

Fiziologiyası

Müəllim

1 yer

 

Genetika və təkamül  təlimi

professor

dosent

baş müəllim

müəllim

1 yer

1 yer

1 yer

0,5 yer

Fiziki coğrafiya

Müəllim

0,5 yer

Azərbaycan coğrafiyası və coğrafiyanın tədrisi metodikası

Müəllim

 

1 yer

 

Geodeziya   və kartoqrafiya

dosent

1 yer

Hidrometeorologiya

dosent

1 yer

İqtisadi və sosial coğrafiya

Professor

2 yer

Xarici ölkələrin iqtisadi -siyasi coğrafiyasi və turizm

professor

dosent

müəllim

0,5 yer

1 yer

1 yer

Faydalı qazıntılar

Müəllim

1 yer

Ümumi  və tarixi geologiya

dosent

3 yer

Seysmologiya və Yer təkinin fizikası

dosent

 

0,5 yer

 

Torpaqşünaslıq

baş müəllim

1 yer

Cоğrafi    ekologiya

Professor

1 yer

Bioekologiya

dosent

1 yer

Ekoloji kimya

Dosent

1 yer

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi  

professor

professor

dosent

1 yer

2x0,5 yer

2 yer

Azərbaycan dilçiliyi  

professor

dosent

1 yer

2 yer

Ümumi dilçilik

professor

dosent

baş müəllim

baş müəllim

0,5 yer

0,5 yer

1 yer

0,5 yer

Azərbaycan   şifahi  xalq   ədəbiyyatı

dosent

 

1 yer

Azərbaycan  dili  və   nitq    mədəniyyəti

dosent

müəllim

2x0,5 yer

2x0,5 yer

Azərbaycan dili  və ədəbiyyatınin tədrisi mеtоdikаsı

dosent

baş müəllim

 

1 yer

1 yer

 

Türkologiya

professor

dosent

2 yer

2  yer

Alman  və  fransız dilləri

baş müəllim

müəllim

1 yer

2x0,5 yer

İngilis dili (təbiət fakültələri üzrə)

dosent

baş müəllim

1 yer

2 yer

İngilis dili (humanitar fakültələr üzrə)

dosent

dosent

baş müəllim

müəllim

1 yer

0,5 yer

1 yer

3x0,5 yer

Dünya  ədəbiyyatı

Professor

1 yer

Rus  ədəbiyyatı tarixi

dosent

müəllim

1 yer

0,5 yer

Rus  dili (humanitar  fakültələr  üzrə)

baş müəllim

baş müəllim

1 yer

2x0,5 yer

Rus  dili ( təbiət fakültələri  üzrə)

baş müəllim

1 yer

Beynəlxalq  xüsusi  hüquq  və  Avropa hüququ   

müəllim

0,5 yer

Beynəlxalq  ümumi  hüquq

dosent

0,5 yer

Cinayət  hüququ  və kriminologiya 

dosent

müəllim

3 yer

0,5 yer

Cinayət  prosesi 

dosent

müəllim

2 yer

0,5 yer

Əmək və еkоlogiya   hüququ 

baş müəllim

1 yer

İnsan hüquqları   və informasiya   hüququ YUNESKO

dosent

müəllim

0,5  yer

6x0,5 yer

Kоnstitusiya  hüququ 

dosent

müəllim

1 yer

1 yer

Beynəlxalq  münasibətlər

Dosent

1 yer

İqtisadiyyat və idarəetmə

professor

müəllim

1 yer

0,5 yer

Diplomatiya və müasir inteqrasiya prosesləri

dosent

 

0,25 yer

 

Politologiya  və sosiologiya

professor

dosent

müəllim

1 yer

2 yer

0,5 yer

Qədim dünya və orta əsrlər tarixi

professor

dosent

müəllim

1 yer

1 yer

1 yer

Türk xalqları tarixi

professor

dosent

1 yer

2 yer

Azərbaycan tarixi    (humanitar   fakültələr üzrə)

Dosent

1 yer

Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika

müəllim

0,5 yer

Аrxeologiya və еtnoqrafiya

dosent

müəllim

2 yer

0,5 yer

Аsiya  və  Аfrika  ölkələri  tаrixi

Dosent

1 yer

İran filologiyası

dosent

baş müəllim

2 yer

2 yer

Türk filologiyası

baş müəllim

müəllim

3 yer

0,5 yer

Ərəb filologiyası

dosent

baş müəllim

baş müəllim

müəllim

1 yer

1 yer

0,5 yer

0,5 yer

Beynəlxalq   jurnalistika və

informasiya siyasəti

professor

dosent

1 yer

1 yer

Milli mətbuat   tarixi

Dosent

1 yer

Multimedia  və  elektron kommunikasiya

professor

 

0,5 yer

Yeni media  və  kommunikasiya nəzəriyyəsi

Dosent

0,5 yer

Psixologiya

dosent

dosent

müəllim

1 yer

0,5 yer

1 yer

Pedaqogika

Dosent

1 yer

 

Fəlsəfə

 

professor

dosent

baş müəllim

 

2 yer

2 yer

1 yer

Sosial iş

müəllim

4x0,5 yer

Gender və tətbiqi  psixologiya

müəllim

müəllim

1 yer

0,5 yer

Fəlsəfə tarixi və mədəniyyətşünaslıq

dosent

 

0,5 yer

Sosiologiya

müəllim

1 yer

Kitabxanaşünaslıq

müəllim

1 yer

Biblioqrafiyaşünaslq

dosent

müəllim

1 yer

0,5 yer

Kitabşünaslıq   və nəşriyyat  işi

dosent

 

0,5 yer

 

        QEYD-sənədlər bu elan dərc olunan gündən bir ay müddətində təqdim    

           edilməlidir. Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər sənədlərini mövcud         

           Əsasnaməyə müvafiq olaraq rektorun  adına yazılmış ərizə ilə birlikdə

          aşagıdakı ünvana təqdim etməlidirlər:            

 

Ünvan-  Bakı şəhəri,  akademik Z.Xəlilov küçəsi 23. AZ-1148.

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Fevral 2020 00:23 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
21 Oktyabr 2021 | 02:09
BİLDİRİŞ
21 Oktyabr 2021 | 02:09
ELAN

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə