Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“CONTİNENTAL CONSTRUCTİON AND İNDUSTRİAL CO” ASC-nin 2018-ci il dekabr 31-nə MÜHASİBAT BALANSI

Maddə

№-si

Maddələrin adları

Hesabat dövrü

Əvvəlki dövr

1

2

3

4

 

AKTİVLƏR

 

 

1

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

10

Qeyri-maddi aktivlər

 

 

11

Torpaq, tikili və avadanlıqlar(əsas vəsaitlər)

213 057,10

159 792,10

12

Daşınmaz əmlaka investisyalar

 

 

13

Bioloji aktivlər

 

 

14

Təbii sərvətlər

 

 

15

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

 

 

16

Təxirə salınmış vergi aktivləri

 

 

17

Uzunmüddətli debitor borcları

 

 

18

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

 

 

19

Sair uzunmüddətli aktivlər

 651211,68

 697066,65

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

864268,78

856 858,75

2

Qısamüddətli aktivlər

 

 

20

Ehtiyatlar

 

 

21

Qısamüddətli debitor borcları

 

 

22

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

 

 

23

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

 

 

24

Sair qısamüddətli aktivlər

 

 

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

 

CƏMİ AKTİVLƏR

 864268,78

 856 58,75

 

Kapital və öhdəliklər

 

 

3

Kapital

 

 

30

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital

 

 

31

Emissiya gəliri

 

 

32

Geri alınmış kapital (səhmlər)

 

 

33

Kapital ehtiyatları

826 225,77

826 225,77

34

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

 

 

 

CƏMİ KAPİTAL

826 225,77

826 225,77

4

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

40

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

41

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

42

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

 

 

43

Uzunmüddətli kreditor borcları

 

 

44

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

5

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

50

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

51

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

52

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

38 043,01

30 632,98

53

Qısamüddətli kreditor borcları

 

 

54

Sair qısamüddətli öhdəliklər

 

 

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

38 043,01

30 632,98

 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

38 043,01

30 632,98

 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

864 268,78

856 858,75

 

Mənfəət və zərərlər haqqında hesabat (xərclərin funksiyaları üzrə)

 

 

Əsas əməliyyat gəliri

3 181 439,41

849 152,54

 

Satışın maya dəyəri

3 263 897,92

855 430,00

 

Ümumi mənfəət (zərər) ZƏRƏR

- 82 458,51

- 6 277,46

 

Sair əməliyyat gəlirləri

 

 

71

Kommersiya xərcləri

 

 

72

İnzibati xərclər

 

 

73

Sair əməliyyat xərcləri

 

 

 

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)

 

 

63

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

 

 

75

Maliyyə gəliri

 

 

81

Maliyyə xərcləri

 

 

 

Asılı və birgəəssisələrin mənfəətlərində (zərələrində) pay

 

 

 

Vergi qoymadan əvvəl mənfəət(zərər) ZƏRƏR

- 82 458,51

- 6 277,46

90

Mənfəət vergisi

 

 

80

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) ZƏRƏR

- 82 458,51

- 6 277,46

 

Hər səhm üzrə mənfəət

 

 

 

Azaldılmış hər səhm üzrə mənfəət

 

 

 

“CONTİNENTAL CONSTRUCTİON AND İNDUSTRİAL CO” Açıq Səhmdar cəmiyyətinin rəhbərliyinə

1. Mən , “CONTİNENTAL CONSTRUCTİON AND İNDUSTRİAL CO” ASC-nin 2018-ci il yanvarın 1-dən dekabrın 31-dək təqdim edilən balans hesabatı və həmin tarixdə tamamlanan il üzrə mənfəət və zərər hesabatı, kapitalda dəyişikliklər hesabatı və pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatından, eləcə də əsas uçot prinsiplərinin xülasəsindən və digər izahedici qeydlərdən ibarət olan maliyyə hesabatlarının auditini apardım.

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün rəhbərliyin məsuliyyəti

2. Hazırkı maliyyə hesabatlarının Kommersiya Təşkilatları Üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə görə cəmiyyətin rəhbərliyi məsuliyyət daşıyır. Bu məsuliyyətə aşağıdakılar daxildir:

–fırıldaqçılıq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olmadığı, maliyyə hesabatlarının hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi üçün müvafiq daxili nəzarət sisteminin yaradılması, tətbiq olunması və davam etdirilməsi, müvafiq uçot siyasətinin seçilməsi, tətbiqi və şəraitdən asılı olaraq məqbul uçot təxminlərinin irəli sürülməsi.

Auditorun məsuliyyəti

3. Bizim məsuliyyətimiz apardığımız auditə əsasən, maliyyə hesabatlarına aid rəy bildirməkdən ibarətdir. Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartları əsasında apardıq. Həmin standartların tələblərinə görə, biz etik normalara əməl etməli, auditi elə şəkildə planlaşdırmalı və aparmalıyıq ki, maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin mövcud olmamasına kifayət qədər inanaq.

4. Auditə maliyyə hesabatlarındakı məbləğlər və açıqlamalara aid auditor sübutu əldə etmək üçün prosedurların yerinə yetirilməsi daxildir. Seçilmiş prosedurlar auditorun mülahizələrindən, eləcə də fırıldaqçılıq və ya səhvlər nəticəsində maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edilməsi risklərinin qiymətləndirilməsindən asılıdır. Həmin riskləri qiymətləndirərkən auditor cəmiyyətin daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyinə aid rəy bildirmək üçün deyil, şəraitə görə müvafiq audit prosedurlarının işlənib hazırlanması məqsədilə cəmiyyət tərəfindən maliyyə hesabatlarının hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi üçün müvafiq daxili nəzarət sistemini nəzərdən keçirir. Bundan əlavə, auditə mövcud uçot siyasətinin uyğunluğunun və rəhbərliyin uçot təxminlərinin əsaslandırılmasının qiymətləndirilməsi, eləcə də maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatının dəyərləndirilməsi daxildir.

5. Məncə, əldə etdiyim auditor sübutları rəyimizi bildirmək üçün kifayət qədər əsas verir.

Rəy

6. Məncə, təqdim edilən maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından cəmiyyətin 2018-ci il yanvarın 1-dən dekabrın 31-dək maliyyə vəziyyətini, həmin tarixdə tamamlanan il üzrə maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini Kommersiya Təşkilatları Üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq düzgün əks etdirir.

Sərbəst auditor – Əvəzov Kamil Şərail oğlu

Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası

21 may 2019-cu il

 

10 Oktyabr 2019 00:57 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
3 Mart 2021 | 01:25
BİLDİRİŞ

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə