Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“AZCONSTRUCTİON” QSC-nin 2018-ci il dekabrın 31-nə Mühasibat Balansı

 

 

 

                                                                                                                                   manatla

 

 

 

 

Bölmələrin/maddələrin adları

 

 

 

 

Hesabat dövrü üzrə

 

Əvvəlki dövr üzrə

 

1

 

2

3

 

AKTİVLƏR

 

 

 

 

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

 

 

Qeyri-maddi aktivlər

 

 

 

 

Torpaq, tikili və avadanlıqlar (əsas vəsaitlər)

 

129820.94

49976.17

 

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

 

 

 

 

Bioloji aktivlər

 

 

 

 

Təbii sərvətlər

 

 

 

 

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

 

 

 

 

Təxirə salınmış vergi aktivləri

 

 

 

 

Uzunmüddətli debitor borcları

 

 

 

 

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

 

 

 

 

Sair uzunmüddətli aktivlər          

 

 

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

129820.94

49976.17

 

Qısamüddətli aktivlər

 

 

 

 

Ehtiyatlar

 

9599049.39

20673166.55

 

Sair  debitor borcları

 

2062349.32

6715451.32

 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərı

 

17926712.14

424260.87

 

Dövlət büdcəsinə (vergilər üzrə)

 

1106768.81

X

 

Digər  aktivlər

 

191561,83

132.33

 

CƏMİ  QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

30886441.49

27813011.07

 

CƏMİ  AKTİVLƏR

 

31016262.43

27862987.24

 

Kapital və öhdəliklər

 

 

 

 

Kapital

 

 

 

 

Ödənilmiş nominal(nizamnamə) kapital

 

2000.00

10.00

 

Emissiya gəliri

 

 

 

 

Geri alınmış kapital (səhmlər)

 

 

 

 

Kapital ehtiyatları

 

 

 

 

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş  zərər)

 

16043860.18

18180401.24

 

CƏMİ KAPİTAL

 

16045860.18

1818041241

 

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan  öhdəliklər

 

 

 

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

 

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

 

 

 

Uzunmüddətli kreditor borcları

 

 

 

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

x

x

 

Qısamüddətli  öhdəliklər

 

 

 

Alınmış avanslar

11683801.30

83179.19

 

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

x

x

 

Dövlət büdcəsinə vergi öhdəlikləri

2033423.20

2181412.88

 

Sair  kreditor borcları

1189656.44

7366899.69

 

Digər öhdəliklər

63521.31

51084.24

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

14970402.25

9682576.00

 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

14970402.25

9682576.00

 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

31016262.43

27862987.24

           

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 Mənfəət və zərər haqqında hesabat (xərclərin funksiyaları üzrə)

 

 

 

          

 

 

Bölmələrin /maddələrin adları

 

Hesabat dövrü üzrə

1

2

Əsas əməliyyat gəliri

80732414.10

Satışın maya dəyəri

(33201244.19)

Ümumi mənfəət

47531169.91

Sair əməliyyat gəlirləri

 

Kommersiya xərcləri

(23008183.89)

İnzibati xərclər

(718205.41)

Sair əməliyyat xərcləri

 

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)

 

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

 

Maliyyə gəliri

 

Maliyyə xərcləri

 

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay

 

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər)

23804780.61

Mənfəət vergisi

(4760956.12)

Hesabat dövrundə xalis mənfəət (zərər)

19043824.49

Hər səhm üzrə mənfəət

 

Azaldılmış hər səhm üzrə mənfəət

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

 

 

Nizamnamə kapitalı

 

Bölüşdürülməmiş mənfəət

 

Cəmi kapital

 2017-ci il  dekabrın  31-nə  qalıq

 

10.00

18180401.24

10.00 18180401.24

2018-ci il üzrə kapitalda dəyişikliklərin cəmi

 

1990.00

19043824.69 (21188365.75)

19043824.69 (21188365.75)

 2019-cu il   yanvarın 1-nə  qalıq

 

2000.00

 

2000.00 16043860.18

2018-ci il  dekabrın  31-nə qalıq

 

2000.00

 

2000.00 16043860.18

 

 

 

                   

            Biz, ,,AZCONSTRUCTION “ Qapalı Səhmdar  Cəmiyyətinin  2018-ci il yanvarın 1-dən 2018-ci il dekabrın 31-dək təqdim edilən balans hesabatı və həmin tarixdə tamamlanan il üzrə mənfəət və zərər hesabatı, kapitalda dəyişikliklər hesabatı və pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatından ibarət olan maliyyə hesabatlarının audit yoxlamasını apardıq.

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti

1.Hazırkı  Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə görə rəhbərlik məsuliyyət daşıyır. Bu məsuliyyətə aşağıdakılar daxildir:

-səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olmadığı, maliyyə hesabatlarının hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi üçün müvafiq daxili nəzarət sisteminin yaradılması, tətbiq olunması və davam etdirilməsi, müvafiq uçot siyasətinin seçilməsi, tətbiqi və şəraitdən asılı olaraq məqbul uçot təxminlərinin irəli sürülməsi.

Auditorun məsuliyyəti

2.Bizim məsuliyyətimiz apardığımız audit yoxlamasına əsasən maliyyə hesabatlarına dair rəy bildirməkdən ibarətdir.Sənədlərin düzgünlüyünə sifarişçi məsuliyyət daşıyır. Biz audit yoxlamamızı Beynəlxalq Audit Standartları əsasında apardıq. Həmin standartların tələblərinə görə, biz etik normalara əməl etməli və auditi elə şəkildə planlaşdırmalı və aparmalıyıq ki, maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin mövcud olmamasına kifayət qədər  inanaq.

3.Audit yoxlamasına maliyyə hesabatlarındakı məbləğlər və açıqlamalara dair auditor sübutu əldə etmək üçün prosedurların yerinə yetirilməsi daxildir. Seçilmiş prosedurlar auditorun mülahizələrindən, səhvlər nəticəsində maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edilməsi risklərinin qiymətləndirilməsindən asılıdır. Həmin riskləri qiymətləndirərkən auditor müəssisənin daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyinə dair rəy bildirmək üçün deyil, şəraitə görə müvafiq audit prosedurlarının işlənib hazırlanması məqsədilə müəssisə tərəfindən maliyyə hesabatlarının hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi üçün müvafiq daxili nəzarət sistemini nəzərdən keçirir. Bundan əlavə, audit yoxlamasına mövcud uçot siyasətinin uyğunluğunun və rəhbərliyin uçot təxminlərinin əsaslandırılmasının qiymətləndirilməsi, eləcə də maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatının dəyərləndirilməsi daxildir.

4.Bizcə, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi bildirmək üçün kifayət qədər əsas verir.

Rəy

5.Bizim fikrimizcə, təqdim edilən maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından “AZCONSTRUCTION” QSC-in  2018-ci il dekabrın 31-nə  maliyyə vəziyyətini və həmin tarixdə tamamlanan  il üzrə maliyyə       nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq (işlərin görülməsindən,xidmətlərin göstərilməsindən  gəliri 80732414.10 manat, ümumi gəlirdən çıxılan   xərclər 56927633.49 manat, ümumi mənfəət 23804780.61 manat, mənfəət vergisi 4760956.12  manat, elan edilmiş dividendlər 19043824.49 manat. (2019-cu il  yanvarın 1-nə elan edilmiş dividendin qalığı 16043860.18 manat ) balansda düzgün əks etdirlir.

                       

 

“Zaman-Audit”MMC-nin Auditoru  Hüseyn Cəbiyev

                                                      Bakı şəhəri ,14 fevral  2019- cu il

 

15 İyun 2019 03:41 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
1 İyul 2022 | 00:21
OXUCULARIN NƏZƏRİNƏ!

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə