Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“ELEKTRO İNDUSTRİES” QSC 2018-ci il dekabrın 31-nə mühasibat balansı

 

 

 

                                                                                                                                     manatla

 

 

 

 

Bölmələrin /maddələrin adları

 

 

 

 

Hesabat dövrü 2018-ci il üzrə

 

Əvvəlki dövr 2017-ci il üzrə

 

1

 

2

3

 

AKTİVLƏR

 

 

 

 

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

 

 

Qeyri-maddi aktivlər

 

 

 

 

Torpaq, tikili və avadanlıqlar (əsas vəsaitlər)

 

52908.63

8831.59

 

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

 

 

 

 

Bioloji aktivlər

 

 

 

 

Təbii sərvətlər

 

 

 

 

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

 

 

 

 

Təxirə salınmış vergi aktivləri

 

 

 

 

Uzunmüddətli debitor borcları

 

 

 

 

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

 

 

 

 

Sair uzunmüddətli aktivlər          

 

 

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

52908.63

8831.59

 

Qısamuddətli aktivlər

 

 

 

 

Ehtiyatlar

 

3757635.06

x

 

Sair  debitor borcları

 

9725.73

9725.73

 

 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərı

 

 

7209999.50

 

1.35

 

Sair dövlət büdcəsinə (vergi üzrə) borc

 

337479.12

337479.12

 

Gələcək dövrün xərcləri

 

681795.98

X

 

Digər  aktivlər

 

6367897.78

X

 

CƏMİ  QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

18364533.17

347206.20

 

CƏMİ  AKTİVLƏR

 

18417441.80

356037.79

 

Kapital və öhdəliklər

 

 

 

 

Kapital

 

 

 

 

Ödənilmiş nominal(nizamnamə) kapital

 

2000.00

2000.00

 

Emissiya gəliri

 

 

 

 

Geri alınmış kapital (səhmlər)

 

 

 

 

Kapital ehtiyatları

 

 

 

 

Bölüşdürülməmiş

mənfəət (ödənilməmiş  zərər)

 

509838.58

301037.79

 

CƏMİ KAPİTAL

 

511838.58

303037.79

 

 

1

2

3

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan  öhdəliklər

 

 

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

 

 

Uzunmüddətli kreditor borcları

 

 

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

X

X

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

Alınmış avanslar

 

 

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

Vergi və sair məcburi ödənişlər uzrə

öhdəliklər

387909.03

 

X

Sair kreditor borcları

119963.84

53000.00

Alınmış avanslar

17397730.35

X

Digər  öhdəliklər

 

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

17905603.22

53000.00

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

17905603.22

53000.00

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

18417441.80

356037.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mənfəət və zərər haqqında hesabat (xərclərin funksiyaları üzrə)

 

 

 

 

 

Bölmələrin/maddələrin adları

 

Hesabat dövrü 2018-ci il üzrə

 

Əvvəlki dövr 2017-ci il üzrə

2

4

5

Əsas əməliyyat gəliri

1638577.04

 

Satışın maya dəyəri

(465270.58)

 

Ümumi mənfəət

1173306.46

 

Sair əməliyyat gəlirləri

 

 

Kommersiya xərcləri

 

 

İnzibati xərclər

(103542.02)

 

Sair əməliyyat xərcləri

(808763.45)

 

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)

 

 

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

 

 

Maliyyə gəliri

 

 

Maliyyə xərcləri

 

 

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay

 

 

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər)

261000.99

 

Mənfəət vergisi

(52200.20)

 

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

208800.79

X

Hər səhm üzrə mənfəət

 

 

Azaldılmış hər səhm üzrə mənfəət

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “ELEKTRO İNDUSTRİES” QSC-nin direktoru Natiq Yaqub  oğlu Qarayevə

 

 

 

 

                                        

Biz, ELEKTRO İNDUSTRİES Qapalı Səhmdar  Cəmiyyətinin  2018-ci il yanvarın 1-dən   2018-ci il dekabrın 31-nə təqdim edilən balans hesabatı və həmin tarixdə tamamlanan il üzrə mənfəət və zərər hesabatı, kapitalda dəyişikliklər hesabatı və pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatından ibarət olan maliyyə hesabatlarının audit yoxlamasını apardıq.

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün   rəhbərliyin məsuliyyəti

1.Hazırkı  maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlara uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə görə rəhbərlik məsuliyyət daşıyır. Bu məsuliyyətə aşağıdakılar daxildir:

-səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olmadığı, maliyyə hesabatlarının hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi üçün müvafiq daxili nəzarət sisteminin yaradılması, tətbiq olunması ,davam etdirilməsi , müvafiq uçot siyasətinin seçilməsi , tətbiqi  və şəraitdən asılı olaraq məqbul uçot təxminlərinin irəli sürülməsi.

Auditorun məsuliyyəti

2.Bizim məsuliyyətimiz apardığımız audit yoxlamasına əsasən maliyyə hesabatlarına dair rəy bildirməkdən ibarətdir.Sənədlərin düzgünlüyünə sifarişçi məsuliyyət daşıyır. Biz audit yoxlamamızı Beynəlxalq Audit Standartları əsasında apardıq. Həmin standartların tələblərinə görə, biz etik normalara əməl etməli,  auditi elə şəkildə planlaşdırmalı və aparmalıyıq ki, maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin mövcud olmamasına kifayət qədər inanaq.

3.Audit yoxlamasına maliyyə hesabatlarındakı məbləğlər və açıqlamalara dair auditor sübutu əldə etmək üçün prosedurların yerinə yetirilməsi daxildir. Seçilmiş prosedurlar auditorun mülahizələrindən, səhvlər nəticəsində maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edilməsi risklərinin qiymətləndirilməsindən asılıdır. Həmin riskləri qiymətləndirərkən auditor müəssisənin daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyinə  dair rəy bildirmək üçün deyil, şəraitə görə müvafiq audit prosedurlarının işlənib hazırlanması məqsədilə müəssisə tərəfindən maliyyə hesabatlarının hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi üçün müvafiq daxili nəzarət sistemini nəzərdən keçirir. Bundan əlavə, audit yoxlamasına mövcud uçot siyasətinin uyğunluğunun və rəhbərliyin uçot təxminlərinin əsaslandırılmasının qiymətləndirilməsi, eləcə də maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatının dəyərləndirilməsi daxildir.

4.Bizcə, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi bildirmək üçün kifayət qədər əsas verir.

Rəy

5.Bizim fikrimizcə, təqdim edilən maliyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından ELEKTRO İNDUSTRİES Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 2018-ci il yanvarın  1 -dən   2018-ci il dekabrın 31- nə maliyyə vəziyyəti və həmin tarixdə tamamlanan  il üzrə maliyyə   nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq (işlərin görülməsindən,xidmətlərin göstərilməsindən  gəliri 1638577.04manat, ümumi gəlirdən çıxılan   xərclər 1377576.05manat, ümumi mənfəət  7435570.33manat, mənfəət vergisi 1487114.07  manat, elan edilmiş dividend 208800.79manat) balansda düzgün əks etdirlir.

                      

“Zaman-Audit”MMC-nin  auditoru  Hüseyn Cəbiyev

                                                   Bakı şəhəri, 14  fevral 2019- cu il.

 

15 İyun 2019 03:38 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
1 İyul 2022 | 00:21
OXUCULARIN NƏZƏRİNƏ!

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə