Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

"Bakı Şərab-1" ATSC-nin 2018-ci il dekabrın 31-nə BALANS HESABATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Manatla

 

 

 

 

 

 

                   AKTİVLƏR

Q a l ı q

 

 

31 dekabr 2018-ci  il

31 dekabr 2017-ci  il

 

 

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

 

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

465144,94

515518,26

 

 

Qeyri-maddi aktivlər

 

 

 

 

İnvestisiyalar

 

 

 

 

Uzunmüddətli debitor borcları

 

 

 

 

Sair uzunmüddətli aktivlər

560619,56

560619,56

 

 

Cəmi

1025764,50

1076137,82

 

 

Qısamüddətli aktivlər

 

 

 

 

Ehtiyatlar

1230750,07

1094205,13

 

 

Qısamüddətli debitor borcları

1402147,75

1053031,10

 

 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

17699,56

7402,74

 

 

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

 

 

 

 

Sair qısamüddətli aktivlər

 

 

 

 

Cəmi

2650597,38

2154638,97

 

 

CƏMİ AKTİVLƏR

3676361,88

3230776,79

 

 

KAPİTAL

 

 

 

 

 

 

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı

2313017,00

2313017,00

 

 

Kapital ehtiyatları

 

 

 

 

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

276192,41

100072,12

 

 

CƏMİ KAPİTAL

2589209,41

2413089,12

 

 

ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

 

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

 

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər öhdəliklər

 

 

 

 

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

 

 

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

 

 

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

162360,27

20656,31

 

 

Qısamüddətli kreditor borcları

352322,11

156594,70

 

 

Sair qısamüddətli öhdəliklər

572470,09

640436,66

 

 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

1087152,47

817687,67

 

 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

3676361,88

3230776,79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏRLƏR HESABATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Əsas əməliyyat gəliri

2549050,76

2646222,84

 

 

Satışın maya dəyəri

2287599,43

2572343,36

 

 

Ümumi mənfəət

261451,33

73879,48

 

 

Sair əməliyyat gəlirləri

34110,09

6779,63

 

 

İnzibati xərclər

 

 

 

 

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

285561,42

80659,11

 

 

Maliyyə gəlirləri

 

 

 

 

Maliyyə xərcləri

 

 

 

 

Fövqəladə gəlirlər

 

 

 

 

Fövqəladə xərclər

1566,25

498,63

 

 

Vergitutmadan əvvəl mənfəət (zərər)

283995,17

80160,48

 

 

Mənfəət vergisi

56799,03

16032,10

 

 

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

227196,14

64128,38

 

 

Mənfəətdə iştirak payı:

 

 

 

 

   Səhmdarların payı

0,24556

0,06931

 

 

   Azlıqların payı

 

 

 

 

Səhmdarların payına düşən bir səhmin mənfəəti:

 

 

 

 

1(bir) səhmin əsas mənfəəti

0,19645

0.05545

 

 
                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

 

 

Hesabat dövründə  mənfəət /zərər

283995,17

80160,48

 

Mənfəət vergisi üzrə xərclər

-56799,03

-16032,10

 

Qeyri-pul maddələri üzrə gəlirlər və xərclər:

 

 

 

·          Əsas vəsaitlərin amortizasiyası

67446,32

68921,28

 

·          Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası

 

4125,00

 

·          Əsas vəsaitlərin satışından və xaricolmasından gəlirlər/zərərlər

 

 

 

Dövriyyə kapitalında dəyişikliklər:

 

 

 

·          Ehtiyatlar üzrə artma/azalma

-136544,94

416489,45

 

·          Əməliyyat debitor borclarında artma/azalma

-349116,65

-517177,09

 

·          Sair qısamüddətli aktivlərdə artma/azalma

 

 

 

·          Sair maliyyə aktivləri

 

 

 

·          Cari vergi öhdəlikləri

141703,96

-999,93

 

·          Əməliyyat kreditor borclarında artma/azalma

195727,41

90636,80

 

·          Sair qısamüddətli öhdəliklərdə artma/azalma

-67966,57

-56358,41

 

Ödənilmiş dividend

 

 

 

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

78445,67

69765,48

 

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

 

 

Əsas vəsaitlərin alınması

-17073,00 

-47457,63 

 

Komissyon yığımları və ödənilmiş digər oxşar məbləğlər daxil olmaqla, uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin əldə edilməsi üçün, eləcə də uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinə aid edilən, kapitallaşdırılmayan məsrəflərlə əlaqədar pul vəsaitlərinin xaricolmaları, uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin satışından pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

 

Səhm alınması üçün pul vəsaitinin xaric olması

 

 

 

İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar  pul vəsaitlərinin fövqəladə daxilolmaları və xaricolmaları

-51075,85

-16654,86

 

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin  xalis hərəkəti

-68148,85

-64112,49

 

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

 

 

Səhm buraxılışı

 

 

 

Kapital ehtiyatlarının dəyişməsi

 

 

 

Təsisçilərin borcunun bölüşdürülməmiş mənfəət hesabına əvəzləşdirilməsi

 

 

 

Dividendlər və buna oxşar ödəmələr şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları

 

 

 

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

 

 

 

Pul vəsaitlərinin və bank overdraftlarının xalis artması (azalması)

10296,82

5652,99

 

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və bank overdraftları

7402,74

1749,75

 

İl ərzində pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)

10296,82

5652,99

 

İlin sonuna pul vəsaitləri və bank overdraftları

17699,56

7402,74

 

 

 

 

 

 

 

KAPİTALDA  DƏYİŞİKLİKLƏR  HESABATI

 

 

 

 

 

 

 

 

Nizamnamə kapitalı

Bölüşdürül-məmiş mənfəət

Cəmi kapital

 

 

 

 

 

 

 2016-cı il yanvarın 1-nə qalıq

2313017,00

46689,94

2359706,94

 

 

 

2016-cı il üzrə xalis mənfəət

 

22284,86

22284,86

 

 

 

Mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşları

 

 

 

 

 

 

Təsisçinin borcunun əvəzləşdirilməsi

 

 

 

 

 

 

Elan edilmiş dividendlər

 

 

 

 

 

 

Maddələr arasında köçürmələr

 

 

 

 

 

 

Mənfəət və ehtiyatların istifadəsi

 

-16376,20

-16376,20

 

 

 

2017-ci il  yanvarın 1-nə qalıq

2313017,00

52598,60

2365615,60

 

 

 

2017-ci il üzrə xalis mənfəət

 

64128,38

64128,38

 

 

 

Mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşları

 

 

 

 

 

 

Təsisçinin borcunun əvəzləşdirilməsi

 

 

 

 

 

 

Elan edilmiş dividendlər

 

 

 

 

 

 

Maddələr arasında köçürmələr

 

 

 

 

 

 

Mənfəət və ehtiyatların istifadəsi

 

-16654,86

-16654,86

 

 

 

 2018-ci il yanvarın 1-nə  qalıq

2313017,00

100072,12

2413089,12

 

 

 

2018-ci il üzrə xalis mənfəət

 

227196,14

227196,14

 

 

 

Mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşları

 

 

 

 

 

 

Təsisçinin borcunun əvəzləşdirilməsi

 

 

 

 

 

 

Elan edilmiş dividendlər

 

 

 

 

 

 

Maddələr arasında köçürmələr

 

16748,74 

16748,74 

 

 

 

Mənfəət və ehtiyatların istifadəsi

 

-67824,59

-67824,59

 

 

 

2019-cu il  yanvarın 1-nə qalıq

2313017,00

276192,41

2589209,41

 

                                   

 

 

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI

“Bakı Şərab-1” ATSC-nin rəhbərliyinə

  Rəy

Mən, “Bakı Şərab-1” ATSC-nin 2018-ci il dekabrın 31-nə   maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatdan, məcmu gəlirlər haqqında hesabatdan, kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatından və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatdan, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına edilən qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini aparmışam.

Məncə, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları cəmiyyətin  2018-ci il  dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli şəkildə  əks etdirir.

Rəy üçün əsaslar

  1.  Mən auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmışam. Bu standartlar üzrə mənim məsuliyyətlərim əlavə olaraq hesabatımın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Mən maliyyə hesabatlarının auditinə aid  etik normalar ilə mühasiblərin beynəlxalq etika standartları şurasının “etika məcəlləsinin” (IESBA məcəlləsi) tələblərinə uyğun olaraq cəmiyyətdən asılı deyiləm və mən digər etik öhdəliklərimi bu və IESBA məcəlləsinin tələblərinə uyğun yerinə yetirmişəm. Məncə , əldə etdiyim audit sübutları rəyimi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

 

Əsas audit məsələləri

  1. Əsas audit məsələləri mənim peşəkar mühakiməmə görə cari dövrün maliyyə hesabatlarının auditində ən əhəmiyyətli məsələlərdir. Bu məsələlər maliyyə hesabatlarının auditi baxımından və maliyyə hesabatlarına dair rəyimin formalaşdırılmasında bütövlükdə nəzərə alınmışdır və mən bu məsələlərə dair ayrılıqda rəy vermirəm.

 

 Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti

  1.  Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının IFRS (beynəlxalq maliyyə hesabatları standartlarına) uyğun olaraq hazırlanmasına , düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik cəmiyyəti fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə rəhbərlik məsuliyyət daşıyır.

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının verilmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyırlar.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

  1. Mənim məqsədim təqdim edilmiş maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyim daxil olan auditor hesabatını təqdim etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda, BAS-lara uyğun olaraq aparılmış audit onu həmişə aşkarlasın. Təhriflər, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə təqdim olunmuş  maliyyə hesabatları əsasında qəbul  etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmək ehtimalı yarandığı halda, əhəmiyyətli hesab olunur.

 

Sərbəst auditor-Hacı-Əzizov İlham İsfəndiyar oğlu

Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası,  18 mart 2019-cu il  .

 

 

20 Aprel 2019 11:48 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
27 Fevral 2021 | 08:59
BİLDİRİŞ
27 Fevral 2021 | 08:57
BİLDİRİŞ
27 Fevral 2021 | 08:51
BİLDİRİŞ
27 Fevral 2021 | 08:46
BİLDİRİŞ

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə