Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“MERSER” ASC-nin 2021-ci il dekabrın 31-nə maliyyə hesabatı Mənfəət və zərər haqqında hesabat

 

manatla

Gəlirlər

280847,53

SMMD

170768,97

Ümumi gəlirlər

110078,56

Kommersiya xərcləri

127500,00

İnzibati xərclər

2464,53

Gəlirdən çıxılan vergilər

0,00

Cəmi xərclər

129964,53

Ümumi mənfəət

-19885,97

Əvvəlki ilin zərəri

0,00

Mənfəət vergisindən əvvəlki gəlir

-19885,97

Mənfəət vergisi

0,00

Vergidən çıxılmayan xərclər

0,00

Xalis mənfəət

-19885,97

 

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Aktivlər

Ehtiyatlar

109571,81

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

14794,50

Sair qısamüddətli aktivlər

1066922,57

Cəmi qısamüddətli aktivlər

1191288,88

Cəmi aktivlər

1191288,88

Nizamnam ə kapitalı

4000,00

Bölüşdürülməmiş mənfəət

84914,90

Cəmi kapital

88914,90

Qısamüddətli kreditor borcları

1083771,53

Sair qısamüddətli öhdəliklər

18602,45

Cəmi öhdəliklər

1102373,98

Cəmi kapital və öhdəliklər

1191288,88

 

Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

Kapitalın elementi

2020-ci il dekab­rın 31-nə qalıq

Məcmu gəlirdə dəyişiklik

Nizamnamə kapi­talında dəyişiklik

2021-ci il dekabrın 31-nə qalıq

Nizamnamə kapitalı

4000,00

0,00

0,00

4.000,00

Kapital qoyuluşu

0,00

0,00

0,00

0,00

Bölüşdürülməmiş mənfəət (yığılmış zərər)

104800,87

-19885,97

0,00

84914,90

Cəmi kapital

108800,87

-19885,97

0,00

88.914,90

 

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

-6932,60

Hesabat dövrü üzrə xalis mənfəət

-19885,97

Torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə amortizasiya xərcləri

127500

Material ehtiyatlarının artması (azalması)

131164,34

Sair qısamüüddətli öhdəliklərdə artım

-245710,97

Maliyyə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

0

İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

-108,14

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin xalis hərəkəti

-7040,74

Dövrün əvvəlinə pul vəsaiti

21835,24

Dövrün sonuna pul vəsaiti

14794,50

 

Rəy

Biz ,”MERSER” ASC-nin 2021-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyəti haqqında hesa­batdan və həmin tarixə bitən il üzrə mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlirlər, kapitalda dəyişikliklər və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatlardan, habelə mühüm mühasibat uçotu prisnipləri və digər izahedici məlumatların icmalından ibarət olan maliyyə hesabatlarının auditini apardıq .

Bizim fikirimizcə, əlavə edilən maliyyə hesbatları 2021-ci il dekabrın 31-nə şirkətin maliyyə vəziyyətini və həmin tarixdə başa çatan il üzrə maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına ( MHBS ) uyğun bütün əhəmiyyətli aspektlər üzrə düzgün əks etdirir.

Rəy ücün əsas

Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına ( BAS-lara) uyğun apardıq. Mühasiblər üçün Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının “Peşəkar mühasiblərin etika məcəlləsi”nə ( “MBESŞ Məcəlləsi”) uyğun biz şirkətdən müstəqilik və biz MBESŞ məcəlləsinə uyğun olaraq etika ilə bağlı digər öhdəliklərimizi yerinə yetirmişik. Bizcə, əldə etdiyimiz auditor sübutu rəyin bildirilməsi üçün yetərli və müvafiq əsası təmin edir.

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən 2018-ci il fevralın 6-da verilmiş SA/394 nömrəli icazə-lisenziya

“A Audit and Consulting” MMC (№AT/155) auditor firması

Direktor, auditor - Əliyev Rüfət Yaqub oğlu

29 İyun 2022 00:50 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə