Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“Aqrarkredit” QSC Bank Olmayan Kredit Təşkilatının konsolidə edilmiş mənfəət, zərər və digər məcmu gəlirlər haqqında hesabatı

“Aqrarkredit” QSC Bank Olmayan Kredit Təşkilatının

2021-ci il dekabrın 31-nə Beynəlxalq Standartlara uyğun hazırlanmış Konsolidə edilmiş Maliyyə Hesabatları

Maliyyə Hesabatlarının auditi “NEXİA EA” MMC audit şirkəti tərəfindən aparılmışdır

“Aqrarkredit” QSC Bank Olmayan Kredit Təşkilatının konsolidə edilmiş mənfəət, zərər və digər məcmu gəlirlər haqqında hesabatı

manatla

2021-ci il dekabrın 31-nə

2020-ci il dekabrın 31-nə

Effektiv faiz metodundan istifadə etməklə hesablanmış faiz gəlirləri

13,463,890

17,324,823

Faiz xərcləri

(265,745)

(244,049)

Faiz gətirən aktivlər və digər aktivlər üzrə ehtimal edilən zərər üçün ehtiyatlar təmin olunmamışdan əvvəl xalis faiz gəliri

13,198,145

17,080,774

Faiz gətirən aktivlər üzrə ehtimal edilən zərər üçün ehtiyatlar/(ehtiyatların bərpası)

(9,825,805)

11,703,535

Xalis faiz gəliri/(zərəri)

3,372,340

28,784,309

Haqq və komissiya gəlirləri

330,020

355,229

Haqq və komissiya xərcləri

(781,251)

(226,200)

Xarici valyuta ilə əməliyyatlar üzrə xalis zərər/(gəlir)

(8,485,437)

1,496,274

Digər gəlirlər/(xərclər)

12,013,773

(24,810,311)

Əməliyyat gəlirləri

6,449,445

5,599,301

Əməliyyat xərcləri

(4,990,618)

(4,386,859)

Mənfəət vergisindən əvvəl gəlir

1,458,827

1,212,442

Mənfəət vergisi xərci

(267,598)

(345,753)

İl üzrə xalis mənfəət

1,191,229

866,689

       

 

Malİyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat

2021-ci il dekabrın 31-nə

2020-ci il dekabrın 31-nə

Aktivlər

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

137,745,944

133,527,262

Banklarda yerləşdirilmiş müddətli depozitlər

23,141,405

29,418,989

Müştərilərə verilmiş kreditlər

83,958,058

73,856,764

Satış üçün saxlanılan uzunmüddətli aktivlər

927,957

381,924

Azərbaycan Beynəlxalq Bankından alınmış aktivlər

11,685,748,289

11,812,907,526

Digər banklardan alınmış aktivlər

103,879,167

103,879,167

Əmlak və avadanlıqlar

1,034,980

1,051,031

Qeyri-maddi aktivlər

62,126

59,817

Digər aktivlər

64,605,050

73,959,910

Cəmi aktivlər

12,101,102,976

12,229,042,390

Öhdəliklər və kapital

Öhdəliklər

Maliyyə institutlarına ödəniləcək vəsaitlər

22,771,395

21,791,002

Buraxılmış borc qiymətli kağızları

12,035,994,993

12,167,685,455

Müştəri hesabları

7,489,002

5,902,948

Cari mənfəət vergisi öhdəliyi

-

521,022

Təxirə salınmış vergi öhdəliyi

172,703

219,745

Digər öhdəliklər

9,234,079

8,492,643

Cəmi öhdəliklər

12,075,662,172

12,204,612,815

Kapital

Nizamnamə kapitalı

22,669,491

22,669,491

Bölüşdürülməmiş mənfəət

2,771,313

1,760,084

Cəmi kapital

25,440,804

24,429,575

Cəmi öhdəliklər və kapital

12,101,102,976

12,229,042,390

       

 

Pul Vəsaİtlərİnİn Hərəkətİ haqqında Hesabat

2021-ci il dekabrın 31-nə

2020-ci il dekabrın 31-nə

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti

Mənfəət vergisindən əvvəl gəlir

1,458,827

1,212,442

Düzəlişlər:

Faiz gətirən aktivlər üzrə ehtimal edilən zərər üçün ehtiyatlar

9,825,805

(11,703,535)

Digər aktivlər üzrə ehtimal edilən zərər üçün (ehtiyatların bərpası)/ehtiyatlar

(82,446)

(90,535)

Köhnəlmə və amortizasiya

238,025

197,522

Xarici valyutanın yenidən qiymətləndirilmə­si əməliyyatları üzrə zərər

8,485,437

(1,496,274)

İnvestisiya qoyuluşlarının silinməsindən yaranan zərər

-

-

Əmlak və avadanlığın silinməsindən yaranan zərər

-

-

Yığılmış faizlərdə dəyişikliklər, xalis

(1,004,588)

(21,034)

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəlki əməliyyat fəaliyyətinə (yönələn)/daxil olan pul vəsaitləri

18,921,060

(11,901,414)

Dövriyyə kapitalında dəyişikliklər

Əməliyyat aktivlərində (artma)/azalma:

Banklarda yerləşdirilmiş müddətli depozitlər

6,311,418

(15,278,250)

Müştərilərə verilmiş kreditlər

(18,956,345)

16,388,861

Satış üçün saxlanılan uzunmüddətli aktivlər

(463,587)

132,862

Digər aktivlər

(4,497,464)

(8,344,825)

Əməliyyat öhdəliklərində artma/(azalma):

Müştəri hesabları

1,586,054

106,868

Digər öhdəliklər

741,436

7,743,607

Ödənilmiş mənfəət vergisi

-

-

Əməliyyat fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul vəsaitləri

3,642,572

(11,152,291)

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitinin hərəkəti

Əmlak, avadanlıq və qeyri-maddi aktivlərin alınması

(247,365)

(107,715)

Əmlak, avadanlıq və qeyri-maddi aktivlərin silinməsindən əldə edilən zərər

23,082

-

İnvestisiya fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul vəsaitləri

(224,283)

(107,715)

       

 

Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat

2021-ci il dekabrın 31-nə

2020-ci il

dekabrın 31-nə

Maliyyə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitinin hərəkəti

Adi səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər

(180,000)

(170,000)

Maliyyə qruplarına ödəniləcək vəsaitlərdə artım

980,393

3,528,437

Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən daxil olmuş xalis pul vəsaitləri

800,393

3,358,437

Məzənnə fərqlərinin pul və pul vəsaitlərinə təsiri

-

-

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis azalma

4,218,682

(7,901,569)

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

133,527,262

141,428,831

İlin sonuna pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

137,745,944

133,527,262

       

 

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI

“Aqrarkredit” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bank Olmayan Kredit Təşkilatının Səhmdarına və idarə heyətinə

Rəy

Biz “Aqrarkredit” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bank Olmayan Kredit Təşkilatı və onun törəmə müəssisələrinin (qrup) 2021-ci il dekabrın 31-nə təqdim edilən konsolidə edilmiş maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı və həmin tarixə bitən il üzrə konsolidə edilmiş mənfəət , zərər və digər məcmu gəlirlər haqqında hesabatı, konsolidə edilmiş kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat və konsolidə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatdan, eləcə də əsas uçot prinsiplərinin və digər izahedici qeydlərin xülasəsindən ibarət olan maliyyə hesabatlarının auditini apardıq.

Bizim fikrimizcə, əlavə edilən maliyyə hesabatları 2021-ci il dekabrın 31-nə qrupun maliyyə vəziyyətini və həmin tarixdə bitən il üzrə maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (“MHBS”) uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımın­dan düzgün əks etdirir.

Rəy üçün əsas

Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS-lara) uyğun apardıq. Bizim həmin standartlar üzrə öhdəliklərimiz hesabatımızın maliyyə hesabat­larının auditi üzrə auditorun məsuliyyəti bölməsində təsvir olunur. Mühasiblər üçün Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının “Peşəkar mühasiblərin etika məcəlləsi”nə (“MBESŞ Məcəlləsi”) uyğun olaraq biz qrupdan müstəqilik və MBESŞ məcəlləsinə uyğun etika ilə bağlı digər öhdəliklərimizi yerinə yetir­mişik. Bizcə, əldə etdiyimiz auditor sübutu rəyin bildirilməsi üçün yetərli və müvafiq əsası təmin edir.

Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları üçün rəhbərliyin və qrupun idarə edilməsinə cavabdeh olan şəxslərin məsuliyyəti

Rəhbərlik, konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarını Maliyyə Hesabatları­nın Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına, düzgün təqdim edilməsinə ,həmçinin, yanlışlıq və səhvlər, əhəmiyyətli təhriflər olmayan maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün daxili nəzarət sisteminin yaradıl­masına görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırlayarkən, rəhbərliyin qrupu ləğv etmək və ya əməliyyatları dayandırmaq niyyəti olduğu və ya bunu etməkdən baş­qa heç bir real alternativi yaranmadığı hallar istisna olmaqla, rəhbərlik qrupun daim fəaliyyətdə olan müəssisə kimi fəaliyyətinə davam etməsi qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, daim fəaliyyətdə olan müəssisə kimi bağlı məsələlərin (belə məsələlər varsa) açıqlanmasına və mühasibat uçotunun daim fəaliyyətdə olan müəssisə konsepsiyasının istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

Qrupun idarə edilməsinə cavabdeh olan şəxslər qrupun konsolidə edil­miş maliyyə hesabatlarının hazırlanması prosesinə nəzarət üçün məsuliyyət daşıyırlar.

Konsolidə edilmiş Maliyyə Hesabatlarının auditi üzrə auditorların məsuliyyəti

Bizim məqsədimiz, ümumiyyətlə, maliyyə hesabatlarında fırıldaqçılıq və ya səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olmamasına kifayət qədər əminlik əldə etmək və rəyimiz daxil olan auditor hesabatını təqdim etməkdir. Kifayət qədər əminlik əminliyin yüksək dərəcəsini ifadə edir, lakin BAS-lara uyğun aparılmış audit nəticəsində mövcud olan bütün təhriflərin üzə çıxarılmasına zəmanət vermir. Təhriflər, fırıldaqçılıq və ya səhv nəticəsində əmələ gələ bilər , fərdi və ya məcmu halda götürməklə hazırkı konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının əsasında istifadəçilərin qəbul edəcəkləri iqtisadi qərarlara təsir göstərmələrini ehtimal etməyə əsas olacağı halda əhəmiyyətli hesab olunur.

BAS-lara uyğun aparılmış auditin bir hissəsi kimi biz audit zamanı peşəkar mühakimə və peşəkar skeptisizm tətbiq edirik. Biz həmçinin:

Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarında fırıldaqçılıq və ya səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olması risklərini müəyyən edir , qiymətləndirir, həmin risklərə cavab olaraq audit prosedurlarını layihələşdirir, həyata keçirir, eləcə də rəyimiz üçün əsas yaratmaq məqsədilə kifayət və münasib olan audit sübutunu əldə edirik. Fırıldaqçılıq nəticəsində ya­ranmış əhəmiyyətli təhriflərin aşkar edilməməsi riski səhvlər nəticəsində yaranmış əhəmiyyətli təhriflərin aşkar edilməməsi riskindən yüksəkdir, çünki fırıldaqçılığa gizli sözləşmə, saxtakarlıq, bilərəkdən səhv buraxma, yanlış təqdimat və ya daxili nəzarət qaydalarına əməl olunmaması daxil ola bilər.

Müəyyən şəraitdə münasib olan audit prosedurlarının işlənib hazırlan­ması məqsədilə auditə aid olan daxili nəzarət elementləri haqqında anlayış əldə edir, lakin bu zaman qrupun daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyi haqqın­da rəy bildirmək məqsədini güdmürük.

Rəhbərlik tərəfindən istifadə edilmiş uçot prinsiplərinin münasibliyini, uçot təxminlərinin və əlaqəli açıqlamaların əsaslılığını qiymətləndiririk.

Rəhbərlik tərəfindən mühasibat uçotunun daim fəaliyyətdə olan müəssisə konsepsiyasının tətbiqinin münasibliyi və əldə edilmiş audit sübut­larına əsaslanaraq qrupun daim fəaliyyətdə olan müəssisə kimi fəaliyyətinə davam etməsi ilə bağlı əhəmiyyətli şübhə doğuran hadisə və ya şəraitlərlə əlaqədar mühüm qeyri-müəyyənliyin olub-olmaması haqqında nəticə çıxarı­rıq. Mühüm qeyri-müəyyənliyin mövcud olduğu qənaətinə gəldiyimiz halda, biz auditor hesabatımızda fərdi maliyyə hesabatlarındakı əlaqəli açıqlama­lara diqqəti yönəltməli və ya, əgər bu cür açıqlamalar qeyri-münasib olarsa, rəyimizə düzəliş etməliyik. Lakin ,gələcək hadisə və ya şəraitlər, qrup daim fəaliyyətdə olan müəssisə kimi fəaliyyətinə davam etməməsinə gətirib çıxara bilər.

Məlumatların açıqlanması da daxil olmaqla maliyyə hesabatlarının ümu­mi təqdimatı, strukturu və məzmunu, eləcə də maliyyə hesabatlarının müva­fiq əməliyyat və hadisələri düzgün təqdim edib-etmədiyini qiymətləndiririk.

Biz digər məsələlərlə yanaşı, auditin planlaşdırılmış əhatə dairəsi, vaxtı və əhəmiyyətli audit nəticələri, o cümlədən audit zamanı daxili nəzarətdə hər hansı əhəmiyyətli çatışmazlıqların bizim tərəfimizdən müəyyən olunduğu halda qrupun idarə edilməsinə cavabdeh şəxslərin nəzərinə çatdırmalıyıq.

Bakı,16 may 2022-ci il “NEXİA EA” MMC.

28 May 2022 04:23 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
1 İyul 2022 | 00:21
OXUCULARIN NƏZƏRİNƏ!

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə