Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“Xətai Təchizat” ASC-nin 2021-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı

manatla

31 dekabr 2021-ci il

31 dekabr 2020-ci il

Aktivlər

Uzunmüddətli aktivlər

Əsas vəsaitlər

38 222,00

40 226,00

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

38 222,00

40 226,00

Qısamüddətli aktivlər

Ticarət və digər debitor borcları

140 286,91

84 964,00

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri

41 157,00

20 292,00

Mal-material ehtiyatları

2 504,00

112 942,00

Cəmi qısamüddətli aktivlər

183 947,91

218 198,00

Cəmi aktivlər

222 169,91

258 424,00

Kapital və öhdəliklər

Kapital

Nizamnamə kapitalı

62 322,00

62 322,00

Hesabat dövrünün xalis mənfəəti

36 745,98

24 276,78

Əvvəlki dövrlər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət

24 276,78

0,00

Cəmi kapital

123 344,76

86 598,78

Öhdəliklər

Qısamüddətli öhdəliklər

Ticarət və digər kreditor borcları

98 825,15

171 825,22

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

98 825,15

171 825,22

Cəmi öhdəliklər

98 825,15

171 825,22

Cəmi kapital və öhdəliklər

222 169,91

258 424,00

       

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

Satışdan gəlirlər

428 547,53

347 183,00

Əməliyyat və digər inzibati xərclər

(382615,05)

(316 837,02)

Əməliyyat mənfəəti

45 932,48

30 345,98

Vergidən əvvəl mənfəət (zərər)

45 932,48

30 345,98

Mənfəət vergisi

(9 186,50)

(6 069,20)

Cəmi il üzrə mənfəət (zərər)

36 745,98

24 276,78

 

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT

Əməliyyat fəaliyyəti

Vergidən əvvəl mənfəət

45 932,48

30 345,98

Vergidən əvvəl zərəri xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti ilə üzləşdirmək məqsədilə aparılmış qeyri-nağd düzəlişlər

Əsas vəsaitlərin amortizasiyası

(2 004,00)

(2 667,00)

Digər xərclər

0,00

(27 384,98)

Dövriyyə vəsaitlərində dəyişikliklər

43 928,48

294,00

Mal-material ehtiyatlarının azalması (artması)

105 259,50

(112 942,00)

Ticarət və digər kreditor borclarının artması (azalması)

(73 000,07)

160 284,00

Ticarət və digər debitor borclarının azalması (artması)

(55 322,91)

(28 805,00)

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə istifadə olunan xalis pul vəsaitləri

(23 063,48)

18 537,00

İnvestisiya fəaliyyəti

İnvestisiya fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti

0,00

0,00

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə daxil olan pul vəsaitləri

0,00

0,00

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri

20 292,00

1 461,00

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım (azalma)

20 865,00

18 831,00

İlin sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri

41 157,00

20 292,00

KAPİTALDA DƏYİŞİKLƏR HAQQINDA HESABAT

Nizamnamə kapitalı

Bölüşdürül-məmiş mənfəət

Cəmi ka­pital

2020-ci il yanvarın 1-nə

62 322,00

0,00

62 322,00

Hesabat ili üzrə cəmi mənfəət

-

24 276,78

24 276,78

Mənfəətin istifadəsi

-

0,00

2020-ci il dekabrın 31-nə

62 322,00

24 276,78

86 598,78

2021-ci il yanvarın 1-nə

62 322,00

24 276,78

86 598,78

Hesabat ili üzrə cəmi mənfəət

-

36 745,98

36 745,98

Mənfəətin istifadəsi

-

0,00

2021-ci il dekabrın 31-nə

62 322,00

61 022,76

123 344,76

           

 

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI

“Xətai Təchizat” ASC-nin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərə

Biz “Xətai Təchizat” ASC-nin 2021-ci il dekabrın 31-nə әlavәedilәn maliyyәvәziyyәti haqqında hesabatdan və həmin tarixlərdə tamamlanan il üzrə mənfəət və ya zərər haqqında hesabatdan, habelə əsas uçot siyasəti də daxil olmaqla maliyyə hesa­batlarına dair qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini apardıq.

Auditin predmeti

Şirkətin maliyyə hesabatlarına aşağıdakılar daxildir:

• 2021-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat;

• həmin tarixdə tamamlanan il üzrə mənfəət və ya zərər haqqında hesabat;

• həmin tarixdə tamamlanan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat;

• həmin tarixdə tamamlanan il üzrə kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat;

• əsas uçot siyasətlərinin qısa xülasəsi, digər izahedici məlumatlar daxil olmaqla maliyyə hesabatları ilə bağlı qeydlər.

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti

Rәhbәrlik hazırkı maliyyәhesabatlarının Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standart­larına uyğun olaraq hazırlanmasına vәdüzgün təqdim edilmәsinә, hәmçinin fırıldaqçı­lıq vәya sәhvə görə әhәmiyyәtli tәhriflәr olmayan maliyyәhesabatlarının hazırlanması üçün rәhbәrliyin fikrincәzәruri daxili nәzarәt sisteminәgörәmәsuliyyәt daşıyır.

Auditorun məsuliyyəti

Bizim mәsuliyyәtimiz apardığımız audit әsasında hәmin maliyyәhesabatları üzrәrәy bildirmәkdir. Biz auditi Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına uyğun apar­mışıq. Hәmin standartlar bizdәn etik normalara riayәt etmәyi, auditin planlaşdırılması vәaparılmasını maliyyәhesabatlarında әhәmiyyәtli sәhvlәrәyol verilmәdiyinәkifayәt qәdәr əmin olacaq tәrzdәhәyata keçirmәyi tәlәb edir.

Auditәmaliyyәhesabatlarındakı mәblәğlәr vәaçıqlamalara dair audit sübutunun әldәedilmәsi üçün prosedurların hәyata keçirilmәsi daxildir. Seçilmiş prosedurlar auditorun mülahizәsindәn, elәcәdәfırıldaqçılıq vәya sәhv nәticәsindәmaliyyәhesa­batlarının әhәmiyyәtli dәrәcәdәtәhrif edilmәsi risklәrinin qiymәtlәndirilmәsindәn ası­lıdır. Hәmin risklәri qiymәtlәndirәrkәn auditor müәssisәnin daxili nәzarәt sisteminin səmərəliliyinәdair rәy bildirmәk üçün deyil, şәraitәgörәmüvafiq audit prosedurları­nın işlәnib hazırlanması mәqsәdilәmüәssisәtәrәfindәn maliyyәhesabatlarının hazır­lanması vәdüzgün tәqdim edilmәsi üçün müvafiq daxili nәzarәt sistemini nәzәrdәn keçirir. Bundan әlavә, auditәmövcud uçot siyasәtinin uyğunluğunun vәrәhbәrliyin uçot ehtimallarının әsaslandırılmasının qiymәtlәndirilmәsi, elәcәdәmaliyyә-vergi hesabatlarının ümumi tәqdimatının dәyәrlәndirilmәsi daxildir.

Bizcə, әldәetdiyimiz audit sübutu auditor rәyinin bildirilmәsi üçün yetәrli vәmüvafiq әsası tәmin edir.

Rəy üçün əsas

Biz auditi Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına uyğun aparmışıq və hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutu auditor rəyinin bildirilməsi üçün yetərli və müvafiq əsası təmin edir.

Rəy

Bizim fikrimizcә, әlavәedilәn maliyyәhesabatları şirkәtin 2021-ci il dekabrın 31-nə maliyyәvәziyyәtini və həmin tarixlərdə tamamlanan il üzrə maliyyə nəticələrini bütün әhәmiyyәtli aspektlәr baxımından Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına uyğun olaraq düzgün әks etdirir

Bakı, 15 aprel 2022-ci il.

27 May 2022 07:24 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə