Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“CONTİNENTAL CONSTRUCTİON AND İNDUSTRİAL CO” ASC-nin 2019-cu il dekabrın 31-nə mühasibat balansı

Maddə

№-si

Maddələrin adları

Hesabat dövrü

Əvvəlki dövr

AKTİVLƏR

1

Uzunmüddətli aktivlər

10

Qeyri-maddi aktivlər

11

Torpaq, tikili və avadanlıqlar(əsas vəsaitlər)

119844.07

159 792,10

12

Daşınmaz əmlaka investisyalar

826225.77

826225.77

13

Bioloji aktivlər

14

Təbii sərvətlər

15

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

16

Təxirə salınmış vergi aktivləri

17

Uzunmüddətli debitor borcları

3050.85

18

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

19

Sair uzunmüddətli aktivlər

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

949120.69

986017.87

2

Qısamüddətli aktivlər

20

Ehtiyatlar

89278.83

21

Qısamüddətli debitor borcları

22

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

3862.08

42.55

23

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

24

Sair qısamüddətli aktivlər

41542.30

82458.51

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

134683.21

82501.06

CƏMİ AKTİVLƏR

1083803.9

1068518.93

Kapital və öhdəliklər

3

Kapital

30

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital

31

Emissiya gəliri

32

Geri alınmış kapital (səhmlər)

33

Kapital ehtiyatları

826 225,77

826 225,77

34

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

115 932.30

115 932.30

CƏMİ KAPİTAL

942 158.07

942 158.07

4

Uzunmüddətli öhdəliklər

40

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

41

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

42

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

43

Uzunmüddətli kreditor borcları

44

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

5

Qısamüddətli öhdəliklər

50

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

51

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

57 007.26

52

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

38 043,01

53

Qısamüddətli kreditor borcları

88 317.85

54

Sair qısamüddətli öhdəliklər

84 638.57

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

141 645.83

126 360.86

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

141 645.83

126 360.86

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

1 083 803.90

1 068 518.93

Mənfəət və zərərlər haqqında hesabat (xərclərin funksiyaları üzrə)

Əsas əməliyyat gəliri

5 149 335.77

3 181 439,41

Satışın maya dəyəri

5 120 786.93

3 263 897,92

Ümumi mənfəət (zərər)

28 548.84

- 82 458,51

Sair əməliyyat gəlirləri

71

Kommersiya xərcləri

72

İnzibati xərclər

73

Sair əməliyyat xərcləri

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)

63

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

75

Maliyyə gəliri

81

Maliyyə xərcləri

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərələrində) pay

Vergi qoymadan əvvəl mənfəət (zərər)

28 548.84

- 82 458,51

90

Mənfəət vergisi

80

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

22 839.07

- 82 458,51

Hər səhm üzrə mənfəət

Azaldılmış hər səhm üzrə mənfəət

           

 

9 Avqust 2020 10:07 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
29 Sentyabr 2020 | 00:30
B i l d i r i ş
29 Sentyabr 2020 | 00:30
B i l d i r i ş
27 Sentyabr 2020 | 00:57
B İ L D İ R İ Ş
27 Sentyabr 2020 | 00:57
B İ L D İ R İ Ş
27 Sentyabr 2020 | 00:57
B İ L D İ R İ Ş

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə