Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“NEFTQAZMAŞ “ASC-nin 2019-cu il dekabrın 31-nə maliyyə hesabatı

2019-cu il 2018-ci il                                                manatla

 

AKTİVLƏR

 

Uzunmüddətli aktivlər

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

761.619

777.820

Qeyri-maddi aktivlər

1.501

1.668

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

763.120

779.488

Qısamüddətli aktivlər

Ehtiyatlar

1.881.778

1.371.965

Qısamüddətli debitor borcları

388.767

886.126

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

163.135

68.038

Gələcək dövrün xərcləri

36.622

36.784

Qarşıdakı xərclər üzrə ehtiyatlar

Sair qısamüddətli aktivlər

610

1390

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

2.470.912

2.364.303

CƏMİ AKTİVLƏR

3.234.032

3.143.791

KAPİTAL

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital

767.890

767.890

Kapital ehtiyatları

473.848

473.848

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

1.196.292

1.018.763

CƏMİ KAPİTAL

2.438.030

2.260.501

ÖHDƏLİKLƏR

Qısamüddətli öhdəliklər

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

106.820

119.492

Qısamüddətli kreditor borcları

63.963

241.232

Sair qısamüddətli öhdəliklər

419.838

413.563

Dividendlər üzrə təsisçilərə borclar

205.382

109.003

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

796.002

883.290

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

796.002

883.290

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

3.234.032

3.143.791

       

 

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏRLƏR HESABATI (xərclərin funksiyaları üzrə)

 

Əsas əməliyyat gəliri

5.698.167

4.472.713

Satışın maya dəyəri

(5.028.942)

(3.939.163)

Ümumi mənfəət

669.225

533.550

Digər əməliyyat gəlirləri

141.703

9.402

İnzibati xərclər

Sair əməliyyat xərcləri

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

810.929

542.952

Mənfəət vergisi

(162.186)

(108.590)

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

648.743

434.362

İştirak edən səhmlərin sayı

383.945

383.945

Hər səhm üzrə mənfəət

1,6897

1,1313

 

 

 

 

 

30 İyul 2020 00:42 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
27 Sentyabr 2020 | 00:57
B İ L D İ R İ Ş
27 Sentyabr 2020 | 00:57
B İ L D İ R İ Ş
27 Sentyabr 2020 | 00:57
B İ L D İ R İ Ş
26 Sentyabr 2020 | 04:37
B İ L D İ R İ Ş
26 Sentyabr 2020 | 04:36
B İ L D İ R İ Ş
26 Sentyabr 2020 | 04:35
B İ L D İ R İ Ş

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə