Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“PSG Finans” Bank Olmayan Kredit Təşkilatı MMC-nin 2019-cu il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeyər

2019-cu il

2018-ci il

Aktivlər

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ek­vivalentləri

5

2,680

283

Müştərilərə verilmiş kreditlər

6

7,590

2,348

Mülkiyyətçiyə qaytarılmış girov

128

128

Əmlak və avadanlıqlar

7

24

6

Qeyri-maddi aktivlər

8

21

İstifadə hüququ olan aktivlər

3

82

Təxirə salınmış mənfəət vergisi ak­tivləri

9

480

306

Cari mənfəət vergisi aktivləri

26

Digər aktivlər

11

90

7

Cəmi aktivlər

11,095

3,104

Öhdəliklər

Kredit üzrə ödəniləcək məbləğ

10

6,612

2,322

Cari mənfəət vergisi öhdəlikləri

271

İcarə öhdəlikləri

3

86

Digər öhdəliklər

11

51

78

Cəmi öhdəliklər

7,020

2,400

Kapital

Səhmdar kapitalı

12

4,250

1,700

Əlavə ödənilmiş kapital

12

13

Yığılmış zərər

(188)

(996)

Cəmi kapital

4,075

704

Cəmi kapital və öhdəliklər

11,095

3,104

           

Faiz gəliri

Müştərilərə verilmiş kreditlər

1,785

604

Effektiv faiz dərəcəsini istifadə et­məklə hesablanmış faiz gəlirləri

1,785

604

Faiz xərci

Kredit üzrə ödəniləcək məbləğ

10

(178)

(38)

İcarə öhdəlikləri

3

(9)

(187)

(38)

Xalis faiz gəliri

1,598

566

Maliyyə aktivləri üzrə kredit zərəri xərci

14

(113)

(520)

Kredit zərəri xərcindən sonra xalis faiz gəliri

1,485

46

Haqq və komissiya gəliri

37

33

İnvestisiya qiymətli kağızlarından xalis gəlirlər

13

Məzənnə fərqindən xalis zərərlər

(7)

(3)

Dövlət qrantı

15

116

Qeyri-faiz gəliri

146

43

Komissiya xərcləri

(12)

(9)

İşçilər üzrə xərclər

16

(291)

(148)

Ümumi və inzibati xərclər

16

(190)

(133)

Müştərilərə veriləcək kreditlərdə dəyişikliklər üzrə yaranan xalis zərər

6

(201)

Qeyri-faiz xərcləri

(694)

(290)

Mənfəət vergisi xərcindən əvvəl mənfəət/(zərər)

937

(201)

Mənfəət vergisi xərci

9

(129)

İl üzrə mənfəət/(zərər)

808

(201)

Digər ümumi gəlir

İl üzrə cəmi ümumi gəlir/(zərər)

808

(201)

           

 

 

6 İyun 2020 00:41 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
26 Yanvar 2021 | 00:00
B İ L D İ R İ Ş
26 Yanvar 2021 | 00:00
B İ L D İ R İ Ş

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə