Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“EKOL Mühəndislik Xidmətləri” QSC-nin 2019-cu il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı

                                                                                                 

 

 

 

 

                                                                                                                  manatla

 

AKTİVLƏR

31 dekabr 2019-cu il

31 dekabr 2018-ci il

 

Uzunmüddətli aktivlər

 

Əsas vəsaitlər

4,613

4,981

 

İstifadə hüquqlu akivlər

6,969

-

 

Birgə müəssisəyə investisiyalar

1,723

2,130

 

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

13,305

7,111

 

Qısamüddətli aktivlər

 

Mal-material ehtiyatları

2,492

1,419

 

Ticarət və digər debitor borcları

5,468

5,346

 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

1,155

1,358

 

Cəmi qısamüddətli aktivlər

9,115

8,123

 

CƏMİ AKTİVLƏR

22,420

15,234

 

KAPİTAL

 

Nizamnamə kapitalı

4,072

4,072

 

Bölüşdürülməmiş mənfəət

8,902

8,242

 

CƏMİ KAPİTAL

12,974

12,314

 

ÖHDƏLİKLƏR

 

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

İcarə öhdəliyi

6,803

-

 

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

6,803

-

 

Qısamüddətli öhdəliklər

 

Ticarət və digər debitor borcları

1,799

2,643

 

Cari il üzrə mənfəət vergisi öhdəlikləri

166

277

 

İcarə öhdəliyi

678

-

 

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

2,643

2,920

 

Cəmi öhdəliklər

9,446

2,920

 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL

22,420

15,234

 

Mənfəət, zərər və sair məcmu gəlir haqqında hesabat

 

Gəlirlər

18,128

17,032

 

Xərc və məsrəflər

 

Subpodratçılar tərəfindən göstərilmiş xidmətlərin dəyəri

(485)

(654)

 

Əmək haqqı və ödənişlər

(10,560)

(9,077)

 

İstifadə edilmiş xammal və xərc materialları

(1,825)

(1,963)

 

Köhnəlmə və amortizasiya xərcləri

(1,629)

(837)

 

Faiz xərcləri

(849)

-

 

Kommunal xərclər

(495)

(444)

 

İcarə xərcləri

(62)

(1,468)

 

Kommunal xərclər

(444)

(417)

 

Ticarət və digər debitor borcların dəyərsizləşmə xərcləri

(107)

163

 

Sair xərclər

(1,681)

(1,814)

 

Cəmi məsrəflər və xərclər

(17,693)

(16,094)

 

Əməliyyat (zərəri)/gəliri

435

938

 

Sair xərclər

(59)

(42)

 

Birgə müəssisənin maliyyə nəticələrində pay

1,001

1,408

 

Vergidən əvvəlki mənfəət/(zərər)

1,419

2,287

 

Mənfəət vergisi xərci

(259)

(276)

 

İl üzrə mənfəət

1,160

2,011

 

İl üzrə cəmi məcmu gəlir

1,160

2,011

 

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul axınları

Vergidən əvvəlki mənfəət/(zərər)

1,419

2,287

Düzəlişlər:

Əsas vəsaitlərin amortizasiyası

1,629

837

Birgə müəssisənin maliyyə nəticələrindəki pay

(1,001)

(1,408)

Ticarət və digər debitor borclarının dəyərsizləşməsi

849

-

Məzənnə fərqləri

(17)

58

Sair qeyri-nağd əməliyyatlar

147

163

Dövriyyə kapitalında dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti

3,133

1,046

Ticarət və digər debitor borclarında (artım)/azalma

(228)

(501)

Mal-material ehtiyatlarında (artım)/azalma

(1.074)

(1,077)

Ticarət və digər debitor borclarında artım/(azalma)

(763)

1,020

Dövriyyə kapitalında dəyişikliklər

1,068

488

Ödənilmiş mənfəət vergisi

(369)

-

İcarə öhdəlikləri üzrə ödənilmiş faizlər

(849)

-

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə istifadə edilən xalis pul vəsaitləri

(150)

488

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul axınları

Əsas vəsaitlərin alınması

(324)

(754)

Alınmış dividendlər

1,267

1,429

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən xalis pul vəsaitləri

943

675

Maliyyəşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti

Səhmdarlara ödənilmiş dividendlər

(313)

-

İcarə öhdəliyinin ödənilməsi

(683)

-

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə istifadə edilən xalis pul

(996)

-

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

1,358

195

İlin sonuna pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

1,155

1,358

Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

 

Nizamnamə kapitalı

Bölüşdürülməmiş mənfəət

Cəmi kapital

 

2018-ci il yanvarın 1-nə düzəlişdən sonrakı qalıq

4 072

6,231

10,303

 

İl üzrə cəmi məcmu zərər

-

2,011

2,011

 

2018-ci il dekabrın 31-nə düzəlişdən əvvəlki qalıq

4 072

6,959

11,031

 

BMHS 9-a keçid:

 

-vergi çıxılmaqla, gözlənilən kredit zərərlərinin yenidən qiymətləndirilməsi

-

(728)

(728)

 

2018-ci il dekabrın 31-nə qalıq

4 072

8,242

12,314

 

İl üzrə cəmi məcmu zərər

-

1,160

1,160

 

Elan edilmiş dividendlər

-

(500)

(500)

 

2019-cu il dekabrın 31-nə qalıq

4,072

8,902

12,974

 

                       

“Ekol Mühəndislik Xidmətləri” QSC-nin2019-cu ilin yekunlarına görə illik H E S A B A TI

Emitent - Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə müvafiq olaraq aşağıdakıları bildirir.

1. Emitentin adı- “Ekol Mühəndislik Xidmətləri” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti.

2. Təşkilati-hüquqi forması- Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti.

3. VÖEN- 1600506211.

4. Dövlət qeydiyyatı- 17 aprel 2006-cı il, N 1106-T18-4083.

5. Emitentin hüquqi ünvanı-AZ1030, Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Oqtay Vəliyev küçəsi 1.

6. Emitentin faktiki ünvanı- AZ 1025, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, 1131-ci məhəllə, Babək pospekti 10”G”.

7. Emitentin adında və ya təşkilati-hüquqi formasında dəyişiklik və digər hüquqi şəxsin yenidən təşkili yolu ilə yaradılması barədə məlumat- dəyişiklik yoxdur, digər hüquqi şəxsin yenidən təşkili yolu ilə yaradılmayıb.

8. Emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və nümayəndəlikləri haqqında məlumat- filiallar və nümayəndəliklər yaratmayıb və ləğv etməyib.

9. Emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu təqdirdə məlumat- olmayıbdır.

10. Emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv edilmiş törəmə cəmiyyəti haqqında məlumat – törəmə cəmiyyət yaratmayıb və ləğv etməyib.

11. Emitentin lisenziya və ya icazəyə malik olması barədə məlumat-

11.1. “Toksiki istehsalat tullantılarının utilizasiyası və zərərsizləşdirilməsi” haqqında 28 iyul 2016-cı il tarixli İN/L-1679/2016 nömrəli müddətsiz lisenziyası.

11.2. “Təhlükəli yüklərin nəqliyyat vasitəsi ilə daşınması (3-cü sinif təhlükəli yüklər)” haqqında 21 iyul 2016-cı il tarixli İN/L-1643/2016 nömrəli müddətsiz lisenziyası.

12. Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri-xidmətlər göstərilməsi.

13. Emitentin təklif etdiyi xidmətlər- neftlə çirklənmiş torpaqların rekultivasiyası, bioremediasiyası, landşaftın bərpası, yaşıllıqların salınması və s. aqrotexniki xidmətlərin göstərilməsi, sənaye axıntı sularının təmizlənməsi, neftşlamın emalı (zərərsizləşdirilməsi), ərsin parafininin sudan və mexaniki qarışıqlardan təmizlənməsi, kompleks ekoloji monito­rinqin aparılması və laborator xidmətlərin göstərilməsi, ekoloji normativ-texniki sənədlərin işlənib hazırlanması və s.

14. Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası:

2020-ci il yanvarın 1-nə işçilərin ümumi sayı- 608 nəfər.

14.1. 1-ci rüb ərzində: işə qəbul olunub 27 nəfər, işdən azad olunub 00 nəfər

14.2. 2-ci rüb ərzində: işə qəbul olunub 13 nəfər, işdən azad olunub 4 nəfər

14.3. 3-cü rüb ərzində: işə qəbul olunub 9 nəfər, işdən azad olunub 7 nəfər

14.4. 4-cü rüb ərzində: işə qəbul olunub 46 nəfər , işdən azad olunub 3 nəfər.

15. Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat- icra orqanı – baş direktor Ramil Cavanşir oğlu Əliyev.

16. Emitentin səhmdarlarının sayı- 2 səhmdar - hüquqi şəxslər: SOCAR və “Lancer Services S.A” Şirkəti.

17. Emitentin nizamnamə kapitalının 5 faizi və daha artıq həcmdə səsli səhmlərə malik olan səhmdarları:

17.1. SOCAR – 51,0019% , VÖEN 9900003871, 2 076 899,37 manat dəyərində, 6923 adi, sənədsiz səhm. Olduğu yer- Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1029, Heydər Əliyev prospekti 121.

17.2. “Lancer Services S.A” Şirkəti – 48,9981%, 1 995 300,63 manat dəyərində 6651 adi, sənədsiz səhm. Olduğu yer- Panama Respublikası.

18. Nizamnamə kapitalında emitentin payı 5%-dən az olmayan hüquqi şəxslər- “AAS-Ekol” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Olduğu yer- Bakı şəhəri, AZ1025, Xocalı prospekti 55, Ağa Senter, 4-cü mərtəbə, VÖEN:1401740701, Nizamnamə kapitalının 50%-nin, yəni 238 937,00 avro payın sahibi.

19. Emitentin səhmdarlarının hesabat ili ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat-

19.1. Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri-

19.1.1. 14 may 2019-cu il, AZ 1025, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, 1131-ci məhəllə, Babək pospekti 10”G”.

19.1.2. Ümumi yığıncaqda qəbul olunmuş qərar-

“Ekol Mühəndislik Xidmətləri” QSC-nin baş direktoru R.C.Əliyevin çıxışı və təklifi bəyənilsin. “Ekol Mühəndislik Xidmətləri” QSC-nin 2018-ci ilin nəticələrinə görə yekun balans hesabatı təsdiq edilsin, səhmdarlara ödəniləcək dividend ümumilikdə 500 000 (beş yüz min) manat məbləğində müəyyənləşdirilsin və müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq 10% vergi ödənişləri çıxıldıqdan sonra həmin vəsait səhmdarlar arasında – SOCAR-a (51%) – 229 500, 00 (iki yüz iyirmi doqquz min beş yüz) manat və “Lancer Services S.A” Şirkətinə (49%) – 220 500,00(iki yüz iyirmi min beş yüz) manat məbləğində vəsait bölüşdürülərək səhmdarların bank hesablarına köçürülsün.

20. Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat:.

20.1. İnvestisiya qiymətli kağızın növü və forması: adi, sənədsiz səhm.

20.2. İnvestisiya qiymətli kağızları- 13 574 ədəd, qiymətli kağızın nominal dəyəri 300 manat.

21. Qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri-

21.1. 2020-ci il yanvarın 1-nə ümumi miqdarı 13 574 səhm.

22. Səhmlərin dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi-

22.1. 24 fevral 2016-cı il, AZ100100881.

23. Səhmlərin məcmu nominal dəyəri- 4 072 200 manat (300 x 13 574= 4 072 200).

24. Yerləşdirilmiş səhmlərin miqdarı- 13 574 ədəd.

25. Yerləşdirilmiş səhmlərin vəziyyəti- başa çatmışdır.

26. Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumat: xüsusi əhəmiyyətli əqdlər bağlanmamışdır.

27. Emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanmış əqdlər barədə məlumat: aidiyyəti şəxslərlə əqdlər bağlanmamışdır.

28. Emitentin yığıncağının protokolu- 13 may 2020-ci il tarixli protokol.

28.1.Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər:

“Ekol Mühəndislik Xidmətləri” QSC-nin baş direktoru R.C.Əliyevin çıxışı və təklifi bəyənilsin. “Ekol Mühəndislik Xidmətləri” QSC-nin 2019-cu ilin nəticələrinə görə yekun balans hesabatı təsdiq edilsin, səhmdarlara ödəniləcək dividend ümumilikdə 611 111,11 manat (altı yüz on bir min yüz on bir manat 11 qəpik) məbləğində müəyyənləşdirilsin və müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq 10% vergi ödənişləri çıxıldıqdan sonra həmin vəsait səhmdarlar arasında – SOCAR-a (51%) – 280 500,00 (iki yüz səksən min beş yüz) manat və “Lancer Services S.A” Şirkətinə (49%) – 269 500,00(iki yüz altmış doqquz min beş yüz) manat məbləğində vəsait bölüşdürülərək səhmdarların bank hesablarına köçürülsün.

29. Açıqlama mənbəyi – “Xalq qəzeti”.

Əlaqə telefonu – (+99450) 276 78 40.

1 2020 01:13 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
18 Sentyabr 2020 | 00:56
B İ L D İ R İ Ş
18 Sentyabr 2020 | 00:56
B İ L D İ R İ Ş
18 Sentyabr 2020 | 00:55
Elan
18 Sentyabr 2020 | 00:52
B İ L D İ R İ Ş

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə