Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“Standard İnsurance” Sığorta Şirkəti ASC-nin 2020-ci il yanvarın 1-nə MÜHASİBAT BALANSI (rüblük və illik)

 
     

manatla

 

A K T İ V L Ə R

Sətr kodu

İlin əvvəlinə

Hesabat dövrünün sonuna

 

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

 

 

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

 

387 942,03

2 046 685,99

 

Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması

 

0,00

0,00

 

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

 

0,00

 

 

Qeyri-maddi aktivlər

 

405 768,57

383 157,96

 

Təxirə salınmış vergi aktivləri

 

0,00

 

 

Uzunmüddətli debitor borcları

 

0,00

 

 

Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:

 

0,00

0,00

 

               dövlət qiymətli kağızları

 

0,00

 

 

               qeyri-dövlət qiymətli kağızları

 

0,00

 

 

               sair maliyyə aktivləri

 

0,00

 

 

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

 

500,00

400,00

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

0,00

 

 

Sair aktivlər

 

400 000,00

400 000,00

 

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

 

1 194 210,60

2 830 243,95

 

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

 

 

Ehtiyatlar

 

69 643,38

69 643,38

 

Debitor borcları:

 

3 311 803,44

2 532 401,06

 

               birbaşa sığorta üzrə

 

2 526 125,12

1 102 806,66

 

               təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :

 

0,00

0,00

 

                 - təkrarsığortaçı üzrə

 

0,00

0,00

 

                 - təkrarsığortalı üzrə

 

0,00

0,00

 

               asılı təşkilatlar üzrə

 

3 500,00

5 500,00

 

               büdcə üzrə

 

120 065,76

116 660,15

 

               iddia tələbləri üzrə

 

514 824,72

1 104 667,04

 

               işçi heyəti üzrə

 

20 456,05

27 662,39

 

               sığortalılara verilən borclar üzrə

 

 

0,00

 

               sair debitorlar

 

126 831,79

175 104,82

 

Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri:

 

868 683,61

1 637 572,84

 

                     kassa

 

515,06

36,72

 

                     hesablaşma hesabı

 

42 141,78

165 279,89

 

                     valyuta hesabı

 

486 026,77

106 981,89

 

                     depozit hesablar

 

340 000,00

1 296 000,00

 

                     sair pul vəsaitləri

 

 

69 274,34

 

Qısamüddətli maliyyə aktivləri:

 

 

 

 

                     dövlət qiymətli kağızları

 

 

 

 

                     qeyri-dövlət qiymətli kağızları

 

 

 

 

                     sair maliyyə aktivləri

 

 

 

 

Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:

 

2 305 761,49

1 706 142,57

 

                      həyat sığortası sahəsi üzrə

 

 

 

 

                      qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə

 

2 305 761,49

1 706 142,57

 

Sair qısamüddətli aktivlər:

 

45 322,69

53 574,39

 

                      gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri

 

4 885,50

8 317,75

 

                      verilmiş  avanslar

 

 

 

 

                      təhtəl hesablar

 

40 437,19

45 256,64

 

Sair aktivlər

 

9 525 602,17

9 525 602,17

 

Cəmi qısamüddətli aktivlər

 

16 126 816,78

15 524 936,41

 

CƏMİ AKTİVLƏR

 

17 321 027,38

18 355 180,36

 
             

 

 

K A P İ TA L  VƏ    Ö H D Ə L İ K L Ə R

Sətr kodu

İlin əvvəlinə

Hesabat dövrünün sonuna

 

I . KAPİTAL

 

 

 

 

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı

 

11 000 000,00

12 600 000,00

 

Emissiya gəliri

 

 

 

 

Geri alınmış kapital (səhmlər)

 

 

 

 

Kapital ehtiyatları:

 

 

 

 

              yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat

 

 

 

 

              digər kapital ehtiyatları

 

 

 

 

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

 

-5 753 080,56

-7 526 875,10

 

              Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

 

0,00

-1 773 794,54

 

              Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı
              mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər

 

0,00

0,00

 

              Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət
              (ödənilməmiş zərər)

 

-5 753 080,56

-5 753 080,56

 

              Elan edilmiş dividendlər

 

 

 

 

Cəmi kapital

 

5 246 919,44

5 073 124,90

 

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

 

Sığorta ehtiyatları:

 

7 685 204,82

9 990 263,40

 

               Həyat sığortası sahəsi üzrə :

 

 

 

 

               Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:

 

7 685 204,82

9 990 263,40

 

Qarşısıalınma tədbirləri fondu

 

41 389,10

115 020,91

 

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

 

 

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

 

 

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri

 

 

 

 

Kreditor borcları :

 

0,00

0,00

 

                  əməyin ödənilməsi üzrə

 

 

 

 

                  büdcə üzrə

 

 

 

 

                  sosial sığorta və təminat üzrə

 

 

 

 

                  digər məcburi ödənişlər üzrə

 

 

 

 

                  asılı təşkilatlar üzrə

 

 

 

 

                  sair kreditorlar

 

 

 

 

Sair uzunmüddətli öhdəliklər:

 

0,00

0,00

 

                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

 

 

0,00

 

                  alınmış avanslar

 

 

0,00

 

Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:

 

3 114 717,81

1 351 765,20

 

                  təkrarsığortaçı üzrə

 

3 114 717,81

1 351 765,20

 

                  təkrarsığortalı üzrə

 

0,00

0,00

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

 

 

Sair öhdəliklər

 

 

 

 

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

 

10 841 311,73

11 457 049,51

 

III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

734 426,61

774 412,40

 

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

 

 

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

 

 

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

 

 

 

 

Kreditor borcları:

 

734 426,61

774 412,40

 

                  əməyin ödənilməsi üzrə

 

12 014,62

0,00

 

                  büdcə üzrə

 

0,00

24,49

 

                  sosial sığorta və təminat üzrə

 

17 353,63

3 591,68

 

                  digər məcburi ödənişlər üzrə

 

94 731,77

107 109,42

 

                  asılı təşkilatlar üzrə

 

0,00

0,00

 

                  sair kreditorlar

 

610 326,59

663 686,81

 

Sair qısamüddətli öhdəliklər:

 

496 650,58

1 043 972,49

 

                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

 

496 650,58

1 043 972,49

 

                  alınmış avanslar

 

0,00

0,00

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

0,00

0,00

 

Sair öhdəliklər

 

 

 

 

1 719,02

6 621,06

 

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

 

1 232 796,21

1 825 005,95

 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

 

12 074 107,94

13 282 055,46

 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

17 321 027,38

18 355 180,36

 

 

 

 

 

 

 

 

       

MƏNFƏƏT və ZƏRƏR  HAQQINDA HESABAT (rüblük və illik)

       

 ilin əvvəlindən artan yekunla

     
       

Gəlirlər

Məbləğ

 

Əsas əməliyyat gəliri:

14 131 840,72

 

                            birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları

14 055 822,23

 

                            təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları

0,00

 

                             sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə

13 576,44

 

                           təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissyon muzdlar

62 442,05

 

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi)

-2 904 677,50

 

İnvestisiya gəlirləri üzrə

5 775,94

 

Subroqasiya gəlirləri

145 740,12

 

Sair gəlirlər

104 607,75

 

CƏMİ  GƏLİRLƏR

11 483 287,03

 

Xərclər

 

 

Əsas əməliyyat xərcləri:

6 843 798,36

 

                             sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə

5 461 710,78

 

                             qaytarılan sığorta haqları üzrə

107 836,47

 

                             tənzimləmə xərcləri

6 428,00

 

                             təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə

1 131 820,25

 

                             qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə

71 916,31

 

                             sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər

64 086,55

 

İşlərin aparılması xərcləri

6 379 975,06

 

Sair xərclər

33 308,15

 

CƏMİ  XƏRCLƏR

13 257 081,57

 

Maliyyə mənfəəti (zərəri)

-1 773 794,54

 

Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi

0,00

 

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)

-1 773 794,54

 

Mənfəət vergisi

0,00

 

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

-1 773 794,54

 

         

 

 

MÜSTƏQİL AUDİTORUN

HESABATI

 

            

Rəy              

Mən, "STANDARD İNSURANCE" SIĞORTA ŞİRKƏTİ Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (VÖEN 1300115641)  2019-cu il  dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətinin hesabatından, məcmu gəlirlər hesabatından, kapitalda dəyişikliklər hesabatından və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatından, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına edilən qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini aparmışam.

Məncə, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları cəmiyyətin  2019-cu il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır.

 

Rəy üçün əsaslar

Mən auditi Beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmışam. Bu standartlar üzrə mənim məsuliyyətim əlavə olaraq hesabatımın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Mən Azərbaycan Respublikasındakı maliyyə hesabatlarının auditinə aid  etik normaların tələblərinə uyğun olaraq cəmiyyətdən asılı deyiləm və  digər etik öhdəliklərimi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmişəm. Məncə, əldə etdiyim audit sübutları rəyimi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

 

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının BAS-lara (beynəlxalq maliyyə hesabatları standartlarına) uyğun olaraq hazırlanmasına , düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır .

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda,  cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə rəhbərlik  məsuliyyət daşıyır.

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının verilmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyırlar.

 

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

Mənim məqsədim maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində  əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına aid kafi əminlik əldə etmək və rəyimiz də daxil olan auditor hesabatını dərc etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda, BAS-lara uyğun  aparılmış audit onu həmişə aşkarlasın. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda ,yaxud məcmu olaraq istifadəçilərin maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmək ehtimalı  yarandığı  halda  əhəmiyyətli hesab edilir.

 

Sərbəst auditor:  Adıgözəl Musayev

10 2020 00:17 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
23 May 2020 | 10:28
B İ L D İ R İ Ş
23 May 2020 | 10:27
B İ L D İ R İ Ş
23 May 2020 | 10:25
ELAN

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə