Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“XƏTAİ TƏMİR-TİKİNTİ-1” ASC-nin 2018-ci il üçün balans hesabatı

“XƏTAİ TƏMİR-TİKİNTİ-1” ASC-nin 2018-ci il üçün balans hesabatı
manatla
AKTİVLƏR 2018-ci il 2017-ci il
Uzunmüddətli aktivlər
Torpaq, tikili və avadanlıqlar
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR - -
Qısamüddətli aktivlər
Ehtiyatlar - -
Qısamüddətli debitor borcları 2400 -
Digər qısamüddətli debitor borclar 1488 1 925
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 314 956
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 4202 2 882
CƏMİ AKTİVLƏR 4 202 2 882
KAPİTAL
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital 26 038 26 038
(25 715) (25 985)
CƏMİ KAPİTAL 323 53
ÖHDƏLİKLƏR
Qısamüddətli öhdəliklər
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə borclar 20 -
Qısamüddətli kreditor borcları 248 -
Sair qısamüddətli öhdəliklər 3 611 2 829
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 3 878 2 829
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 3 878 2 829
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 4 202 2 882
 
 
MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏRLƏR HESABATI (xərclərin funksiyaları üzrə)
2018-ci il 
Əsas əməliyyat gəliri 10 680
Satışın maya dəyəri
Ümumi mənfəət 10 680
Sair əməliyyat gəlirləri
Sair əməliyyat xərcləri
Ümumi və administrativ xərclər (10 343)
Əməliyyat mənfəəti (zərəri) 337
Keçmiş illərin xalis mənfəətinə düzəlişlər
Vergitutmadan əvvəl mənfəət (zərər) 337
Mənfəət vergisi (67)
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 270
 
“XƏTAİ TƏMİR-TİKİNTİ-1” ASC-nin 2018-ci il üçün 
 Emitentin idarəetmə hesabatı
1. Emitentin tam və qısaldılmış adı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN) dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi-“Xətai Təmir-Tikinti-1” ASC, 2003-cü il mayın 5-də Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı üzrə Bakı Bölgə şöbəsi tərəfindən dövlət qeydiyyatına alınmışdır. VÖEN- 2000221651. Cəmiyyətin qısaldılmış adı yoxdur.
2 Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer- Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Yavər Əliyev küçəsi bina 22.
3 Hesabat ili ərzində emitentin adında, hər hansı hüquqi əsaslarla (digər hüquqi şəxsin bölünməsi və ya tərkibindən ayrılması şəklində yenidən təşkili, yenidən təşkil və sair) təşkilati-hüquqi formasında dəyişikliklər baş verməmişdir. 
4 Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və nümayəndəlikləri yoxdur. 
5 Emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv edilmiş törəmə cəmiyyəti yoxdur. 
6. Emitent hər hansı şirkətlər qrupunda iştirak etmir, hər hansı şirkətlər qrupun hissəsi deyil.
7. Emitentin fəaliyyət istiqaməti- avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişindaşıma.
8. Emitent hər hansı lisenziyaya və ya icazəyə malik deyil.
9. Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər- avtonəqliyyat vasitəsi ilə sərnişindaşıma.
10. Emitentin işçilərinin sayı-1 nəfər. Əvəzçilik qaydasında idarə heyətinin sədri. Əmək müqaviləsinə əsasən əvəzçilik qaydasında aylıq əmək haqqı 150 manat, rüblük dinamika 450 manatdır. 
11. Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat:
Emitentin müşahidə şurası:
-Eyvazov Azad Fərman oğlu (sədr), 
-Salayeva Aynurə Şahin qızı (üzv), 
-Əliyeva Gülnarə Rasim qızı (üzv).
 Emitentin icra orqanı: 
- Zeynalov Əflatun Məmməd oğlu (idarə heyətinin sədri),
-Sadıqova Ülviyyə Adil qızı (idarə heyətinin üzvü), 
-Məhərrəmov Çingiz Tofiq oğlu (idarə heyətinin üzvü). 
Emitentin audit komitəsi yoxdur.
12. Emitentin səhmdarlarının (payçılarının) ayrı-ayrılıqda sayı - emitentin 87 fiziki şəxsdən ibarət səhmdarı (payçıları) var. Səhmdarlar sırasında hüquqi şəxs yoxdur. 
13. Emitentin nizamnamə kapitalında hüquqi şəxs (şəxslər) yoxdur.
14. Nizamnamə kapitalında hüquqi şəxsə (şəxslərə) məxsus səhmlər (paylar) yoxdur.
15. Emitentin səhmdarlarının (payçılarının) hesabat dövrü ərzində 30 iyun 2018-ci ildə səhmdarların növbəti ümumi yığıncağı keçirilmişdir. Ümumi yığıncaq cəmiyyətin hüquqi ünvanı Bakı şəhəri,Yavər Əliyev küçəsi 22 nömrəli ünvanda inzibati binada keçirilmişdir. Ümumi yığıncaqda aşağıdakı qərarlar qəbul olunmuşdur. Ümumi yığıncağın gündəliyinə aşağıdakı məsələlər daxil edilmişdir
Cəmiyyətin 2017-ci il üçün illik hesabatı.
2017-ci ildə görülmüş işlərin müzakirəsi.
Cəmiyyətin 2018-2019-cu illər üçün inkişaf perspektivləri və planlarının müzakirəsi.
BİRİNCİ MƏSƏLƏ ÜZRƏ QƏRARA ALINDI:
“Xətai Təmir-Tikinti-1” ASC-nin 2017-ci il üçün illik hesabatı təsdiq edilsin. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada və müddətlərdə hesabatların aidiyyatı qurumlara təqdim olunmuş və kütləvi informasiya vasitələrində açıqlanması (dərci) təmin edilsin, bu cür işlərin yerinə yetirilməsi cəmiyyətin idarə heyətinin sədrinə və ya Zərbəliyev Balağa Nadir oğluna həvalə edilsin.
İKİNCİ MƏSƏLƏ ÜZRƏ QƏRARA ALINDI:
Gündəliyə daxil edilmiş ikinci məsələ üzrə bütün müzakirələr nəzərə alınsın. cəmiyyətin mövcud maliyyə vəziyyəti nəzərə alınmaqla investorların cəlb edilməsi, biznes-planların tərtibi istiqamətində işlərin görülməsi məqsədəuyğun hesab olunsun. Belə işlərin yerinə yetirilməsi cəmiyyətin idarə heyətinə və müşahidə şurasına həvalə edilsin.
16. Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat:
16.1 .İnvestisiya qiymətli kağızın növü və forması-adi, adlı səhm.
16.2 .İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyat tarixi- AZ1001002828, 2001-ci il dekabrın 31-də Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qeydiyyata alınmışdır.
16.3. İnvestisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri: 260.380; nominal dəyəri- 0.1 manat.
16.4 .İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışınıın məcmu nominal dəyəri- 26.038 manat.
16.5 .Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə dividendlər mövcud olmamış və dividendlər ödənilməmişdir. 
16.6. Faizli istiqrazlar buraxılışı həyata keçirilməmişdir. 
17. Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən xüsusi əhəmiyyətli əqdlər bağlanılmayıb.
18. Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən aidiyyatı şəxslərlə əqdlər bağlanılmayıb.
19. İllik hesabat 29 iyun 2019-cu ildə keçirilmiş səhmdarların ümumi yığıncağında təsdiq edilmişdir.
20. Hesabatın açıqlanma mənbəyi- Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının müəyyən etdiyi qaydada, müddətlərdə və vasitələrdə.
“Xətai Təmir-Tikinti-1” ASC-nin idarə heyətinə
Müstəqil auditorun hesabatı (rəy)
Sərbəst auditor- Alıyev Köçəri Əmrah oğlu
Mən, “Xətai Təmir-Tikinti-1” ASC -nin 2018-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyəti, mənfəət və zərər, məcmu gəlirlər, kapitalda dəyişikliklər və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatından, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına edilən qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini apardım.
Məncə, əlavə edilən maliyyə hesabatları ASC-nin 2018-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirir (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır). Audit təqdim olunmuş sənədlər əsasında aparılmışdır. Təqdim edilən sənədlərin düzgünlüyünə təsərrüfat subyektinin rəhbərliyi məsuliyyət daşıyır.
8 2019 01:38 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
26 Fevral 2020 | 02:29
MƏTANƏT A
26 Fevral 2020 | 02:28
KAPİTAL BANK
26 Fevral 2020 | 02:24
B İ L D İ R İ Ş

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə