Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“NƏSİMİ BAZARI” ASC-nin 2018-ci il dekabrın 31-nə Mühasibat balansı

 

 

 

 

 

 

 

        

 

                                                                             manatla

AKTİVLƏR

 

2018-ci il

 

2017-ci il

 

 

 

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

 

Qeyri-maddi aktivlər

 

70

 

78

 

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

 

356298

 

398944

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

 

 

Bioloji aktivlər

 

 

Təbii sərvətlər

 

 

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

 

 

Təxirə salınmış vergi aktivləri

 

 

Uzunmüddətli  debitor borcları

 

 

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

 

 

Sair uzunmüddətli aktivlər

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

356368

 

399022

Qısamüddətli aktivlər

 

 

Ehtiyatlar

5095

20713

Qısamüddətli debitor borcları

 

262

 

2091

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

 

213

 

1619

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

 

2950

 

6101

Sair qısamüddətli aktivlər

396349

329631

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

404869

 

360155  

CƏMİ AKTİVLƏR

761237

759177

 

                                       

2

 

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

Kapital

 

 

Ödənilmiş nominal(nizamnamə) kapital

 

740628

 

740628

Emissiya gəliri

 

 

Geri alınmış kapital(səhmlər)

 

 

Kapital ehtiyatları

 

 

Bölüşdürülməmış mənfəət (ödənilməmış zərər)

 

 

CƏMİ KAPİTAL

740628

740628

Uzunmüddəttli öhdəliklər

 

 

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

 

 

Uzunmüddətli kreditor borcları

 

 

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

 

 

5760

 

2258

Qısamüddətli kreditor borcları

 

3040

 

1171

Sair qısamüddətli öhdəliklər

11809

15120

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

20609

 

18549

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

20609

18549

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

761237

 

759177

 

 

 

 

 3 Mənfəət və zərər haqqında hesabat (xərclərin xüsusiyyəti üzrə)

                                          

                                                                                                 

 

 

 

 

 

Satış

179192

207368

Sair əməliyyat gəlirləri

  12362

 

Hazır məhsul və bitməmiş istehsal

ehtiyatlarındakı dəyişiklər

 

 

Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər

 

 

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

 

76635

 

 63616

İşçi heyəti üzrə xərclər

 

131891

 

150025

Amortizasiya xərcləri

 

 

30292

 

 

20118

Sair əməliyyət xərcləri

19162

  8071

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)

 

 

Əməliyyat mənfəəti(zərəri)

-66426

-34462

Maliyyə mənfəəti(zərəri)

 

 

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay

 

 

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər)

 

-66426

 

-34462

Mənfəət vergisi

 

 

Adi fəaliyyətdən mənfəət (zərər)

 

 

Fövqəladə mənfəət (zərər)

 

 

Hesabat dövründə xalis mənfəəti (zərər)

 

-66426

 

-34462

Bazis hər bir səhmin mənfəəti

 

 

Qatılmış hər bir səhmin mənfəəti

 

 

       

4  Mənfəət və zərər haqqında hesabat (xərclərin funksiyaları üzrə)

                                    

 

 

 

 

 

Əsas əməliyyat gəliri

179192

207368

Satışın maya dəyəri

150326

110415

Ümumi mənfəət

28866

  96953

Sair əməliyyat gəlirləri

12362

 

Kommersiya xərcləri

 

 

İnzibati xərclər

88492

123344

Sair əməliyyat xərcləri

19162

   8071

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər(zərərlər)

 

 

Əməliyyat mənfəəti(zərəri)

-66426

-34462

Maliyyə mənfəəti(zərəri)

 

 

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində(zərərlərində) pay

 

 

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)

 

-66426

 

-34462

Mənfəət vergisi

 

 

Adi fəaliyyətdən mənfəət(zərər)

 

 

Fövqəladə mənfəət(zərər)

 

 

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

 

-66426

 

-34462

Bazis hər bir səhmin mənfəəti

 

 

Qatılmış hər bir səhmin mənfəəti

 

 

 

        

5   Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifat əsasında əməliyyat xərcləri haqqında

                                           MƏLUMAT

                                                                                     

 

 

 

 

 

Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər

 

 

Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər

 

 

 

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

 

63419

 

53024

İşçi heyəti üzrə xərclər

 

56615

 

53114

 

Amortizasiya xərcləri

 

30292

 

20118

Sair əməliyyat xərcləri

19162

  8071

Cəmi əməliyyat xərcləri

169488

134327

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 2019 09:43 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
23 May 2020 | 10:28
B İ L D İ R İ Ş
23 May 2020 | 10:27
B İ L D İ R İ Ş
23 May 2020 | 10:25
ELAN

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə