Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“BAKI HÖVSAN BEYNƏLXALQ DƏNİZ LİMANI” ASC-nin 2018-ci il yanvarın 1-dən dekabrın 31-nə MALİYYƏ HESABATI

 “BAKI  HÖVSAN BEYNƏLXALQ DƏNİZ LİMANI” ASC-nin 2018-ci il yanvarın 1-dən dekabrın 31-nə MALİYYƏ HESABATI

                                                                                                                                                         Manatla

AKTİVLƏR

Qeyd

31 dekabr 2018-ci il

31 dekabr 2017-ci il

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

 

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

7

3905786

4084988

Kapital qoyuluşları

 

61395

61343

Qısamüddətli aktivlər

 

 

 

Ehtiyatlar

 

86894

83552

Qısamüddətli debitor borcları

 

1118049

755374

Pul vəsaitləri

10

1172

4172

Sair qısamüddətli aktivlər

9

3749892

3769247

 

 

4956007

4612345

CƏMİ AKTİVLƏR

 

8923188

8758676

 

 

 

 

KAPİTAL

 

 

 

Nizamnamə kapitalı

Ehtiyat kapitalı                                                                                                                                                                                 

 

2966434

795746

2966434

795746

Hesabat ilinin mənfəəti

 

12275

286283

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

 

(3726211)

(3726211)

CƏMİ KAPİTAL

 

3774455

4048463

ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

Uzunmüddətli  öhdəliklər

 

 

 

Bank kreditləri üzrə öhdəliklər

 

72

72

                                                                                                                  

 

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

72

72

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

 

Kreditor borclar üzrə öhdəliklər

12

 

4692185

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

11

65788

17956

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

5082873

4710141

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

8923188

8758676

 

 

 

 

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏRLƏR HESABATI

 

 

 

Əsas əməliyyat gəliri

 

1266993

1641453

Satışın maya dəyəri

13

1254718

1355170

Ümumi mənfəət(zərər)

 

12275

286283

Hesabat dövründə xalis mənfəət(zərər)

 

 

 

                        

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HESABATI

 

 

 

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

 

 

Bank kreditlərinin alınması

 

 

 

Bank kreditlərinin ödənilməsi

 

 

 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

 

 

 

Bank hesablarında pul vəsaitləri

 

1

622

Kassa                 

 

 

 

ƏDV Depozit hesabı

 

1171

3550

 

 

1172

4172

Vergi və digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

 

 

 

DSMF-yə olan borclar

 

43615

16710

Vergilər üzrə borc

 

12680

 

 

 

56295

16710

Qısamüddətli kreditor borcları

 

 

 

Malgöndərən və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları

 

709303

687202

İşçi heyətinə qısamüddətli kreditor borcları

 

51814

1246

Müxtəlif debitor və kreditorlar

 

4111100

4004983

 

 

487217

 

4693431

Satışın maya dəyərinin elementləri və kommersiya xərcləri

 

 

 

İşçi heyəti üzrə xərclər -  əmək haqqı

 

564966

374635

İşçi heyəti üzrə xərclər – sosial sığorta ayırmaları

 

127116

82420

Xammal xərcləri

 

34043

43044

Amortizasiya ayırmaları - əsas vəsaitlər

 

183645

343057

Elektrik enerjisi

 

47413

77976

Su və kanalizasiya xidməti

 

42817

6200

Qaz

 

15688

4755

Əsas vəsaitlərin təmiz xərcləri:

 

42176

 

Nəqliyyat xərcləri

 

48069

75339

Sığorta xərcləri

 

10379

4709

Yanacaq

 

28373

38301

Mühafizə xərcləri

 

1560

1320

Bank xidməti xərcləri

 

8846

7184

Rabitə xərcləri

 

14084

4404

Əmlak vergisi

 

11188

13795

Torpaq vergisi

 

26624

26800

Kollektiv yemək xərci

 

26190

47183

Reklam xərcləri

 

2440

4502

Bank faizləri ilə bağlı olan xərclər

 

 

111041

Sair xərclər

 

19101

88505

CƏMİ XƏRCLƏR:

 

1254718

1355170

 

 

 

 

KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HESABATI

Qeyd

Nizamnamə Kapitalı

Kapital ehtiyatları

Bölüşdürül-məmiş mənfəət

Cəmi Kapital

 

2018-ci  il yanvarın 1-nə qalıq

 

2 966 434

795745

 

3762180

 

 

 

 

 

 

 2018-ci il dekabrın 31-nə  qalıq

 

2 966 434

795745

 

3762180

 

 

 

 

 

 

2018-ci il üzrə xalis mənfəət

 

 

 

12275

12275

2018-ci il  dekabrın 31-nə  qalıq

 

2 966 434

795745

12275

3774455

     

                                                                                                                                                          

             2018-ci ilin maliyyə - təsərrüfat    fəaliyətinin düzgünlüyünün təsdiq edilməsinə 12 aprel 2019- cu il tarixli, AP seriyalı  24 saylı müqavilə əsasında və   9 yanvar 2015- ci il tarixli 080832 saylı  lisenziya əsasında  sərbəst  auditor Alıyev Köçəri Əmrah oğlu tərəfindən auditor rəyi verilmişdir.

            Mən “Bakı Hövsan Beynəlxalq Dəniz Limanı” ASC-nin 2018-ci il dekabrın 31-nə  maliyyə vəziyyəti, mənfəət və zərər, məcmu gəlirlər, kapitalda dəyişikliklər və göstərilən tarixdə başa çatan  il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatından, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına edilən qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini apardım.

Məncə, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları ASC-nin 2018-ci il dekabrın 31-nə  maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin  hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına  uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirir (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır) .

Audit təqdim olunmuş sənədlər əsasında aparılmışdır.

Təqdim olunmuş sənədlərin düzgünlüyünə təsərrüfat subyektlərinin rəhbərliyi məsuliyyət daşıyır.

Rəy üçün əsaslar

Mən auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmışam. Bu standartlar üzrə mənim məsuliyyətim əlavə olaraq hesabatım “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsindədir. Mən Azərbaycan Respublikasındakı maliyyə hesabatlarının auditinə aid  etik normaların tələblərinə uyğun olaraq rəhbərlikdən asılı deyiləm və mən digər etik öhdəliklərimi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmişəm. Məncə, əldə etdiyim audit sübutları rəyimi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin  və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti.

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının BAS (beynəlxalq maliyyə hesabatları standartlarına) uyğun  olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır. Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik ASC-ni ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik ASC-nin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətinə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat üçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər ASC-nin maliyyə hesabatlarının verilməsi prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyırlar.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

Mənim məqsədim maliyyə hesabatlarında, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyim daxil olan auditor hesabatını tərtib etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda, BAS-lara uyğun  audit onu həmişə aşkarlasın. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda, yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin  maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmək ehtimalı yarandığı halda, əhəmiyyətli hesab edilir.

                              

 

 

20 2019 00:06 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
22 Oktyabr 2019 | 00:02
B İ L D İ R İ Ş
22 Oktyabr 2019 | 00:02
B İ L D İ R İ Ş
22 Oktyabr 2019 | 00:01
B İ L D İ R İ Ş

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə