Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“BAKELEKTRO” ASC-nin 2018-ci il dekabrın 31-nə Mühasibat Balansı

 

 

 

                                                                                                                           manatla

 

 

Bölmələrin /maddələrin adları

 

Hesabat dövrü 2018-ci il üzrə

 

Əvvəlki dövr 2017-ci il üzrə

 

1

2

3

 

AKTİVLƏR

 

 

 

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

 

Qeyri-maddi aktivlər

 

 

 

Torpaq, tikili və avadanlıqlar (əsas vəsaitlər)

3362413.25

3557251.24

 

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

 

 

 

Bioloji aktivlər

 

 

 

Təbii sərvətlər

 

 

 

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

 

 

 

Təxirə salınmış vergi aktivləri

 

 

 

Uzunmüddətli debitor borcları

 

 

 

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

 

 

 

Sair uzunmüddətli aktivlər              

 

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

3362413.25

3557251.24

 

Qısamüddətli aktivlər

 

 

 

Ehtiyatlar

7334279.11

7207991.78

 

Sair  debitor borcları

4009354.17

3500979.70

 

 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərı

 

8542985.79

 

9476283.99

 

Sair dövlət  büdcəsinə (vergi üzrə) borc

1548711.82

1400672.00

 

Kapitallaşdırma üçün aktivlər

2168.84

2884.02

 

 

Digər  aktivlər

 

307778.96

148593.73

 

CƏMİ  QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

21745278.69

21737405.22

 

CƏMİ  AKTİVLƏR

 

25107691.94

25294656.46

 

Kapital və öhdəliklər

 

 

 

 

Kapital

 

 

 

 

Ödənilmiş nominal(nizamnamə) kapital

 

61608.00

61608.00

 

Emissiya gəliri

 

 

 

 

Geri alınmış kapital (səhmlər)

 

 

 

 

Kapital ehtiyatları

 

148117.00

148117.00

 

Bölüşdürülməmiş

Mənfəət (ödənilməmiş  zərər)

 

5948456.26

9021409.70

 

CƏMİ KAPİTAL

 

6158181.26

9231134.70

               

 

 

1

2

3

 

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan  öhdəliklər

 

 

 

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

 

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

 

 

 

Uzunmüddətli kreditor borcları

 

 

 

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

 

Alınmış avanslar

 

 

 

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

 

Vergi və sair məcburi ödənişlər uzrə

öhdəliklər

 

 

 

 

Sair kreditor borcları

4866692.80

    5431439.47

 

Alınmış avanslar

6162652.88

5059013.75

 

Digər  öhdəliklər

7920165.00

5573068.54

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

18949510.68

17867803.70

 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

18949510.68

17867803.70

 

 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

25107691.94

25294656.46

               

 

 

 

        Mənfəət və zərər haqqında hesabat (xərclərin funksiyaları üzrə)

 

 

 

 

 

Bölmələrin/maddələrin adları

 

Hesabat dövrü 2018-ci il üzrə

 

Əvvəlki dövr 2017-ci il üzrə

1

2

3

Əsas əməliyyat gəliri

 

40469256.34

 

53337988.91

Satışın maya dəyəri

 

(18073503.76)

 

(39812606.91)

Ümumi mənfəət

 

22395752.58

 

13525382.00

Sair əməliyyat gəlirləri

 

 

Kommersiya xərcləri

 

 

İnzibati xərclər

 

(2061920.76)

 

(1853577.59)

Sair əməliyyat xərcləri

 

(12898261.49)

 

(2650394.71)

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)

 

 

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

 

7435570.33

 

9021409.70

Maliyyə gəliri

 

 

Maliyyə xərcləri

 

 

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay

 

 

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər)

 

7435570.33

 

9021409.70

Mənfəət vergisi

 

(1487114.07)

 

(1804281.94)

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

 

5948456.26

 

7217127.76

Hər səhm üzrə mənfəət

 

 

Azaldılmış hər səhm üzrə mənfəət

 

 

 

 

 

     Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

 

 

 

Nizamnamə kapitalı

 

Kapital ehtiyatları

 

Bölüşdürülməmiş mənfəət

 

Cəmi kapital

2017-ci il  dekabrın  31-nə  qalıq

 

61608.00

148117.00

            

9021409.70

61608.00   9169526.70

2018-ci il üzrə kapitalda dəyişikliklərin cəmi

 

 

 

 

5948456.26 (9021409.70)

 

5948456.26 (9021409.70)

 2019-cu il   yanvarın  1-nə qalıq

 

61608.00

148117.00

 

5948456.26

61608.00

6096573.26

 2018-ci il  dekabrın  31 nə qalıq

 

61608.00

148117.00

 

5948456.26

61608.00 6096573.26

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                                   MÜSTƏQİL   AUDİTORUN   RƏYİ            

                   

  Biz, ,,BAKELEKTRO”  ASC-nin 2018-ci il   yanvarın 1-dən  2018-ci il dekabrın 31- nə təqdim edilən balans hesabatı və həmin tarixdə tamamlanan il üzrə mənfəət və zərər hesabatı, kapitalda dəyişikliklər hesabatı və pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatından ibarət olan maliyyə hesabatlarının audit yoxlamasını apardıq.

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti

1.Hazırkı  Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə görə rəhbərlik məsuliyyət daşıyır. Bu məsuliyyətə aşağıdakılar daxildir:

- səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olmadığı, maliyyə hesabatlarının hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi üçün müvafiq daxili nəzarət sisteminin yaradılması, tətbiq  olunması və davam etdirilməsi, müvafiq uçot siyasətinin seçilməsi ,tətbiqi  və  şəraitdən asılı olaraq məqbul uçot təxminlərinin irəli sürülməsi.

Auditorun məsuliyyəti

2.Bizim məsuliyyətimiz apardığımız audit yoxlamasına əsasən maliyyə hesabatlarına dair rəy bildirməkdən ibarətdir.Sənədlərin düzgünlüyünə sifarişçi məsuliyyət daşıyır. Biz audit yoxlamamızı Beynəlxalq Audit Standartları əsasında apardıq. Həmin standartların tələblərinə görə, biz etik  normalara   əməl etməli və auditi elə şəkildə planlaşdırmalı və aparmalıyıq ki, maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin mövcud olmamasına kifayət qədər inanaq.

3.Audit yoxlamasına maliyyə hesabatlarındakı məbləğlər və açıqlamalara dair auditor sübutu əldə etmək üçün prosedurların yerinə yetirilməsi daxildir. Seçilmiş prosedurlar auditorun mülahizələrindən, səhvlər nəticəsində maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edilməsi risklərinin qiymətləndirilməsindən asılıdır. Həmin riskləri qiymətləndirərkən auditor müəssisənin daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyinə dair rəy bildirmək üçün deyil, şəraitə görə müvafiq audit prosedurlarının işlənib hazırlanması məqsədilə müəssisə tərəfindən maliyyə hesabatlarının hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi üçün müvafiq daxili nəzarət sistemini nəzərdən keçirir. Bundan əlavə, audit yoxlamasına mövcud uçot siyasətinin uyğunluğunun və rəhbərliyin uçot təxminlərinin əsaslandırılmasının qiymətləndirilməsi, eləcə də maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatının dəyərləndirilməsi daxildir.

4.Bizcə, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi bildirmək üçün kifayət qədər əsas verir.

Rəy

5.Bizim fikrimizcə, təqdim edilən maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından “BAKELEKTRO” ASC-nin   2018-ci il   dekabrın 31-ə maliyyə vəziyyətini və həmin tarixdə tamamlanan  il üzrə maliyyə           nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq (işlərin görülməsindən,xidmətlərin göstərilməsindən  gəliri 40469256.34 manat, ümumi gəlirdən çıxılan   xərclər 33033686.01 manat, ümumi mənfəəti 7435570.33 manat, mənfəət vergisi 1487114.07  manat, elan edilmiş dividend 5948456.26 manat) balansda düzgün əks etdirlir.

                      

 

 

“Zaman-Audit”MMC-nin     Auditoru  Hüseyn Cəbiyev

                                                Bakı şəhəri ,6 fevral 2019- cu il

 

 

 

15 2019 03:37 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
23 May 2020 | 10:28
B İ L D İ R İ Ş
23 May 2020 | 10:27
B İ L D İ R İ Ş
23 May 2020 | 10:25
ELAN

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə