Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“Bakı Kristal Zalı” MMC-nin 2018-ci il dekabrın 31-nə maliyyə hesabatı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ölçü vahidi

manatla

Bölmə və maddələrin adları

2018-ci il

2017-ci il

Aktivlər

 

 

Cari aktivlər

 

 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

1167459.78

1304377.17

Qısamüddətli debitor borcları

1159866.14

920391.37

Ehtiyatlar

1296889.93

586288.25

Cəmi cari aktivlər

3624215.85

2811056.79

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

Torpaq, tikili və avadanlıq

170703904.37

173652730.80

Qeyri- maddi aktivlər

395.00

420.00

İnvestisiyalar

 

 

Uzunmüddətli debitor borcları

 

 

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

 

 

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

170704299.37

173653150.80

Cəmi aktivlər

174328515.22

176464207.59

Öhdəliklər və kapital

Cari öhdəliklər

 

 

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

Vergi və sairə məcbiri ödənişlər üzrə öhdəliklər

25549.36

25549.51

Qısamüddətli kreditor borcları

46992.59

46992.59

Sair qısamüddətli öhdəliklər

 

 

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

72541.95

72542.10

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

Uzunmüddətli kreditor borcları

 

 

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

0.00

0.00

Xalis aktivlər və kapital

 

 

Nizamnamə kapitalı

191567449.92

191567449.92

Əlavə kapital

 

 

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

-17311476.65

-17206974.93

Yığım fondu

 

2031190.50

İstehlak fondu

 

 

Cəmi xalis aktivlər və kapital

174255973.27

176391665.49

Cəmi öhdəliklər və kapital

174328515.22

176464207.59

 

Maliyyə nəticələri haqqında hesabat

Gəlirlər

Əsas əməliyyat gəlirləri

4742320.23

369481.62

Faiz gəlirləri, royalti və dividendlər

 

 

Sair əməliyyat gəlirləri

 

 

Cəmi əməliyyat gəlirləri

4742320.23

369481.62

Xərclər

 

 

Material xərcləri

 

 

Kommersiya xərcləri

846514.24

840456.84

İnzibati xərclərməkhaqqı, amortizasiya, digər)

3893076.86

9989262.32

 əməkhaqqı xərcləri və sosial ayırmalar

739180.62

640196.09

 köhnəlmə və amortizasiya xərcləri

3153896.24

9349066.23

Maliyyə xərcləri

 

 

Sair əməliyyat xərcləri

 

 

Cəmi əməliyyat xərcləri

4739591.10

10829719.16

Əməliyyat mənfəəti (zərərlər)

2729.13

-10460237.54

Ümumi mənfəət (zərər)

2729.13

-10460237.54

Mənfəət vergisi

545.83

0.00

Hesabat dövrünün sonuna maliyyə nəticələri

2183.30

-10460237.54

 

 Kapitalda dəyişikliklər hesabatı

 

Nizamnamə kapitalı

Bölüşdürülməmiş mənfəət (zərər)

Yığım fondu

 

Məqsədli maliyyələşmə- dən daxil olma

cəmi

2018-ci il yanvarın 1-nə qalıq

191567449.92

-17206974.93

2031190.50

0.00

176391665.49

Daxil olub
İstifadə olunub

 

2183.30
106685.02


2031190.50

2500000.00
2500000.00

2502183.30
4637875.52

2018-ci il yanvarın
31-n
ə qalıq

191567449.92

-17311476.65

0.00

0.00

174255973.27

 

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

Müştərilərdən daxilolmalar

 

2786543.56

 

436027.91

Qrant və ianələr nəticəsində daxilolmalar

 

 

Sair daxilolmalar

 

357142.95

Mal və xidmətlərə görə təchizatçılara ödənişlər

1308374.79

1387341.11

İşçilərə və onların adından pul vəsaitlərinin ödənişləri

742202.15

744148.05

Vergi ödənişləri

353545.56

77316.47

Digər əməliyyat fəaliyyətilə bağlı pul vəsaitləri ödənişləri

519338.45

519338.45

Əməliyyat fəaliyyətləri üzrə xalis pul vəsaitlərinin artımı (azalması)

-136917.39

167986.78

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

 

Əsas vəsaitlərin və qeyri - maddi aktivlərin satılmasından daxil olan pul mədaxili

 

 

Digər təsərrüfat subyektlərinin satılmasından daxil olan pul vəsaitləri

 

 

Kreditlərin qaytarılmasından yaranan pul vəsaitlərinin mədaxili

 

 

Dividendlər və gəlirin digər oxşar növləri şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

Faiz daxilolmaları

 

 

Cəmi investisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti

0.00

0.00

Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti

Nizamnamə kapitalına və ehtiyat fondlarına ayırmalar üzrə daxilolmalar

 

 

2102960.00

Qiymətli kağızların buraxılışından daxilolmalar

 

 

Borc şəklində alınmış vəsaitlərə görə geri qaytarmalardan məxaric

 

 

Cəmi maliyyələşdirmə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti

0.00

2102960.00

Cəmi mədaxil olunan pul

2786543.56

2896130.86

Cəmi məxaric olunan pul

2923460.95

2728144.08

Dövrün əvvəlinə olan qalıq

1304377.17

1136390.39

Dövrün sonuna qalıq

1167459.78

1304377.17

Pul vəsaitlərinin artması (azalması)

-136917.39

167986.78

 

 MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI

“Bakı Kristal Zalı ” MMC-nin rəhbərliyinə

RƏY

“Bakı Kristal Zalı ” MMC-nin (bundan sonra cəmiyyət) 2018-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətinə dair hesabatından, məcmu gəlirlərə dair hesabatından, kapitalda dəyişikliklər hesabatından və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hesabatından, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditi aparılmışdır.

Bizcə, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları cəmiyyətin 2018-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini Azərbaycan Respublikasının Mühasibat Uçotu Haqqında Qanununa və Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli şəkildə əks etdirir.

Rəy üçün əsaslar

Biz auditi beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Biz Azərbaycan Respublikasındakı maliyyə hesabatlarının auditinə aid etik normaların tələblərinə uyğun olaraq cəmiyyətdən asılı deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmişik. Bizcə, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və cəmiyyətin idarə edilməsinə məsul şəxslərin məsuliyyəti

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Azərbaycan Respublikasının Mühasibat Uçotu Haqqında Qanununa və Milli Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına, düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və idarəetməyə məsul şəxslər cəmiyyətin maliyyə hesabatlarını təqdim etmək prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyırlar.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

Bizim məqsədimiz maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub – olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyin də daxil olduğu auditor hesabatını təqdim etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o BAS-lara uyğun aparılmış auditin əhəmiyyətli təhrifləri hər bir halda aşkar edəcəyinə zəmanət vermir.Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda, yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmək ehtimalı yarandığı halda əhəmiyyətli hesab olunur.

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri. Auditor E. Əliyev.

 

12 2019 01:07 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
23 May 2020 | 10:28
B İ L D İ R İ Ş
23 May 2020 | 10:27
B İ L D İ R İ Ş
23 May 2020 | 10:25
ELAN

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə