Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“EKOL MÜHƏNDİSLİK XİDMƏTLƏRİ” QSC-nin 2018-ci il dekabrın 31-nə maliyyə hesabatı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat         Manatla

AKTİVLƏR

31 dekabr 2018-ci il

 31 dekabr 2017-ci il

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

Əsas vəsaitlər

4,981

5,068

Birgə müəssisəyə investisiyalar

2,130

2,309

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

7,111

7,377

Qısamüddətli aktivlər

 

 

Mal-material ehtiyatları

1,419

342

Ticarət və digər debitor borcları

5,346

4,682

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

1,358

195

Cəmi qısamüddətli aktivlər

8,123

5,219

CƏMİ AKTİVLƏR

15,234

12,596

KAPİTAL

 

 

Nizamnamə kapitalı

4,072

4,072

Bölüşdürülməmiş mənfəət

8,242

6,959

CƏMİ KAPİTAL

12,312

11,031

ÖHDƏLİKLƏR

 

 

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

Ticarət və digər debitor borcları

2,643

1,565

 Cari il üzrə mənfəət vergisi öhdəlikləri

 277

 -

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

2,920

1,565

Cəmi öhdəliklər

2,920

1,565

 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL

15,234

12,596

 

Mənfəət, zərər və sair məcmu gəlir haqqında hesabat

Gəlirlər

17,032

11,467

Xərc və məsrəflər

 

 

Subpodratçılar tərəfindən göstərilmiş xidmətlərin dəyəri

 (654)

 (247)

Əmək haqqı və ödənişlər

(9,077)

(7,857)

İstifadə edilmiş xammal və xərc materialları

(1,963)

(1,106)

Köhnəlmə və amortizasiya xərcləri

(837)

(891)

İcarə xərcləri

(1,468)

(1,250)

Kommunal xərclər

(444)

(417)

Ticarət və digər debitor borcların dəyərsizləşmə xərcləri

(163)

(835)

Sair xərclər

(1,814)

(1,559)

Cəmi məsrəflər və xərclər

(16,094)

(14,162)

Əməliyyat mənfəəti/(zərəri)

938

(2,695)

 Sair xərclər

(59)

(42)

Birgə müəssisənin maliyyə nəticələrində pay

1,408

1,586

Vergidən əvvəlki mənfəət/(zərər)

2,287

(1,151)

Mənfəət vergisi xərci

(276)

-

İl üzrə mənfəət/(zərər)

2,011

(1,151)

İl üzrə cəmi məcbu gəlir/(zərər)

 2,011

(1,151)

 

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

 

 

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul axınları

 

 

Vergidən əvvəlki mənfəət/(zərər)

2,287

(1,151)

Düzəlişlər:

 

 

Əsas vəsaitlərin amortizasiyası

837

891

Birgə müəssisənin maliyyə nəticələrindəki pay

(1,408)

(1,586)

Ticarət və digər debitor borclarının dəyərsizləşməsi

(891)

835

Məzənnə fərqləri

58

42

Sair qeyri-nağd əməliyyatlar

163

170

Dövriyyə kapitalında dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti

1,046

(799)

Ticarət və digər debitor borclarında (artım)/azalma

(501)

711

Mal-material ehtiyatlarında (artım)/azalma

(1.077)

237

Ticarət və digər debitor borclarında artım/(azalma)

1.020

(168)

Dövriyyə kapitalında dəyişikliklər

448

(19)

Ödənilmiş mənfəət vergisi

-

-

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə istifadə edilən xalis pul vəsaitləri

488

(19)

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul axınları

 

 

Əsas vəsaitlərin alınması

(754)

(1,749)

Alınmış dividendlər

1,429

1,504

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən xalis pul vəsaitləri

675

(245)

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

195

459

İlin sonuna pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

1,358

195

 

Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

 

Nizamnamə kapitalı

Bölüşdürülməmiş mənfəət

Cəmi kapital

 2017-ci il yanvarın 1-nə qalıq

4 072

8,110

12,182

İl üzrə cəmi məcmu zərər

-

(1,151)

(1,151)

2017-ci il dekabrın 31-nə qalıq

4 072

6,959

11,031

BMHS 9-a keçid:

-vergi çıxılmaqla, gözlənilən kredit

 zərərlərinin yenidən qiymətləndirilməsi

-

(728)

(728)

 

 2018-ci il yanvarın 1-nə qalıq

4 072

6,231

10,303

 İl üzrə cəmi məcmu zərər

-

 2,011

2,011

 2018-ci il dekabrın 31- nə qalıq

4,072

8,242

12,314

 

 

“Ekol Mühəndislik Xidmətləri” QSC-nin 2018-ci ilin yekunlarına görə illik hesabatı

Emitent - Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə və “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 fevral 2016-cı il tarixli, 760 nömrəli” Fərmanına müvafiq olaraq aşağıdakıları bildirir.

1. Emitentin adı- “Ekol Mühəndislik Xidmətləri” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti.

2. Təşkilati-hüquqi forması- Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti.

3. VÖEN- 1600506211.

4. Dövlət qeydiyyatı- 17 aprel 2006-cı il, N 1106-T18-4083.

5. Emitentin hüquqi ünvanı-AZ 1030, Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Oqtay Vəliyev küçəsi 1.

6. Emitentin faktiki ünvanı- AZ 1025, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, 1131-ci məhəllə, Babək pospekti 10”G”.

7. Emitentin adında və ya təşkilati-hüquqi formasında dəyişiklik və digər hüquqi şəxsin yenidən təşkili yolu ilə yaradılması barədə məlumat- dəyişiklik yoxdur, digər hüquqi şəxsin yenidən təşkili yolu ilə yaradılmayıb.

8. Emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və nümayəndəlikləri haqqında məlumat- filiallar və nümayəndəliklər yaratmayıb və ləğv etməyib.

9. Emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu təqdirdə məlumat- olmayıbdır.

10. Emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv edilmiş törəmə cəmiyyəti haqqında məlumat- törəmə cəmiyyət yaratmayıb və ləğv etməyib.

11. Emitentin lisenziya və ya icazəyə malik olması barədə məlumat-

11.1. İN/L-1679/2016 N-li 28 iyul 2016-cı il tarixli, “Toksiki istehsalat tullantılarının utilizasiyası və zərərsizləşdirilməsi” haqqında müddətsiz lisenziyası.

11.2. İN/L-1643/2016 N-li 21 iyul 2016-cı il tarixli, “Təhlükəli yüklərin nəqliyyat vasitəsilə daşınması (3-cü sinif təhlükəli yüklər)” haqqında müddətsiz lisenziyası.

12. Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri- xidmətlər göstərilməsi.

13. Emitentin təklif etdiyi xidmətlər- neftlə çirklənmiş torpaqların rekultivasiyası, bioremediasiyası, landşaftın bərpası, yaşıllıqların salınması və s. aqrotexniki xidmətlərin göstərilməsi, sənaye axıntı sularının təmizlənməsi, neftşlamın emalı (zərərsizləşdirilməsi), ərsin parafininin sudan və mexaniki qarışıqlardan təmizlənməsi, kompleks ekoloji monitorinqin aparılması və laborator xidmətlərin göstərilməsi, ekoloji normativ-texniki sənədlərin işlənib hazırlanması və s.

14. Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası-

2019-cu il yanvarın 1- nə işçilərin ümumi sayı – 527 nəfər.

14.1. 1-ci rüb ərzində qəbul olunub - 19 nəfər, işdən azad olunub – 5 nəfər

14.2. 2-ci rüb ərzində qəbul olunub - 10 nəfər, işdən azad olunub - 4 nəfər

14.3. 3-cü rüb ərzində qəbul olunub - 5 nəfər, işdən azad olunub - 6 nəfər

14.4. 4-cü rüb ərzində qəbul olunub - 7 nəfər, işdən azad olunub - 6 nəfər

15. Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat- icra orqanı – baş direktor Ramil Cavanşir oğlu Əliyev.

16. Emitentin səhmdarlarının sayı- 2 səhmdar - hüquqi şəxslər- SOCAR və “Lancer Services S.A” Şirkəti.

17. Emitentin nizamnamə kapitalının 5%-i və daha artıq həcmdə səsli səhmlərə malik olan səhmdarları-

17.1. SOCAR – 51,0019% , VÖEN 9900003871, 2 076 899,37 manat dəyərində, 6923 adi, sənədsiz səhm. Olduğu yer- Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1029, Heydər Əliyev prospekti 121.

17.2. “Lancer Services S.A” Şirkəti – 48,9981%, 1 995 300,63 manat dəyərində 6651 adi, sənədsiz səhm. Olduğu yer- Panama Respublikası.

18. Nizamnamə kapitalında emitentin payı 5%-dən az olmayan hüquqi şəxslər- “AAS-Ekol” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Olduğu yer- Bakı şəhəri, AZ1025, Xocalı prospekti 55, Ağa Senter, 4-cü mərtəbə, VÖEN-1401740701, nizamnamə kapitalının 50%-nin, yəni 238 937,00 avro payın sahibi.

19. Emitentin səhmdarlarının hesabat ili ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat-

19.1. Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri-

19.1.1. 17 aprel 2018-ci il, Bakı şəhəri, Babək prospekti 10

19.1.2. Ümumi yığıncaqda qəbul olunmuş qərar-

“Ekol Mühəndislik Xidmətləri” QSC-nin Baş direktoru R.C.Əliyevin çıxışı və təklifi bəyənilsin. “Ekol Mühəndislik Xidmətləri” QSC-nin 2017-ci ilin nəticələrinə görə yekun balans hesabatı təsdiq edilsin.

20. Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat-

20.1. İnvestisiya qiymətli kağızın növü və forması- adi, sənədsiz səhm

20.2. İnvestisiya qiymətli kağızları- 13 574 ədəd, qiymətli kağızın nominal dəyəri 300 manatdır.

21. Qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri

21.1. 2019-cu il yanvarın 1-nə ümumi miqdarı 13 574 səhm.

22. Səhmlərin dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi-

 22.1. 2016-cı il fevralın 24-ü AZ100100881.

23. Səhmlərin məcmu nominal dəyəri- 4 072 200 manat (300 x 13 574= 4 072 200).

24. Yerləşdirilmiş səhmlərin miqdarı- 13 574 ədəd.

25. Yerləşdirilmiş səhmlərin vəziyyəti- başa çatmışdır.

26. Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumat-xüsusi əhəmiyyətli əqdlər bağlanmamışdır.

27. Emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanmış əqdlər barədə məlumat- aidiyyəti şəxslərlə əqdlər bağlanmamışdır.

28. Emitentin yığıncağının protokolu-14 may 2019-cu il tarixli protokol.

Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər-

“Ekol Mühəndislik Xidmətləri” QSC-nin 2018-ci ilin nəticələrinə görə yekun balans hesabatı təsdiq edilsin, səhmdarlara ödəniləcək dividend ümumilikdə 500 000 (beş yüz min) manat məbləğdə müəyyənləşdirilsin və müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq 10% vergi ödənişləri çıxıldıqdan sonra həmin vəsait səhmdarlar arasında – SOCAR-a (51%) – 229 500, 00 (iki yüz iyirmi doqquz min beş yüz) manat və “Lancer Services S.A” Şirkətinə (49%) – 220 500,00(iki yüz iyirmi min beş yüz) manat məbləğdə vəsait bölüşdürülərək səhmdarların bank hesablarına köçürülməsi qərara alınmışdır.

29. Açıqlama mənbəyi- “Xalq qəzeti”.

Əlaqə telefonu-(+99450)243 01 10.

2 2019 01:13 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
8 Avqust 2020 | 00:01
B İ L D İ R İ Ş
8 Avqust 2020 | 00:00
B İ L D İ R İ Ş
8 Avqust 2020 | 00:00
B İ L D İ R İ Ş

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə