Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“NEFTMAŞTƏMİR” ASC-nin 2018-ci il dekabrın 31-nə MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABAT

“NEFTMAŞTƏMİR” ASC-nin 2018-ci il dekabrın 31-nə MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABAT

 

 manatla

                                               AKTİVLƏR

 

31 dekabr         

2018 - ci il

31 dekabr                                          2017 - ci il

 

 

 

 

 

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

 

Əmlak və avadanlıqlar ( əsas vəsaitlər)

 

158 650.72

190 223.70

Qeyri-maddi aktivlər

 

0.0

0.0

Verilmiş borclar

 

0.0

0.0

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

 

40.0

40.0

Gələcək dövrün xərcləri

 

833 792.53

775 324.08

 

 

 

 

Cəmi uzun müddətli aktivlər

 

992 483.25

965 587.78

 

 

 

 

Qısamüddətli aktivlər

 

 

 

Ehtiyatlar

 

341 336.11

230 042.37

Qısamüddətli debitor borclar

 

905 614.37 

193 635.66 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

 

6 054.30

79 035.25

Sair qısamüddətli aktivlər

 

1 598 032.24

1 598 032.24

Cəmi qısamüddətli aktivlər

 

2 851 037.02

2 100 745.52

CƏMİ AKTİVLƏR

 

3 843 520.27

3 066 333.30

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

Nizamnamə kapitalı

 

291 880.0

291 880.0

Kapital ehtiyatları

 

723 125.0

723 125.0

Bölüşdürülməmiş mənfəət

 

95 090.90

95 090.90

CƏMİ KAPİTAL

 

1 110 095.90

1 110 095.90

Öhdəliklər

 

 

 

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

Uzunmüddətli borclar

 

0.0

0.0

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

0.0

0.0

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

 

0.0

0.0

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

 

0.0

0.0

 

 

 

 

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

 

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

Qısamüddətli kreditor borcları

 

760 592.43

85 316.13

Digər öhdəliklər

 

1 972 831.94

1 870 921.25

 

 

 

 

Cəmi qısa müddətli öhdəliklər

 

2 733 424.37

1 956 237.38

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

 

2 733 424.37

1 956 237.38

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

3 843 520.27

3 066 333.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏRLƏR HAQQINDA HESABAT

 

 

 

 

 

 

 

 

31 dekabr       

  2018 - ci il

31 dekabr                                          2017 - ci il

 

 

 

Əsas əməliyyat gəliri

 

859 182.60

932 684.67

 

Satışın maya dəyəri

 

-715 985.5

-777 237.22

 

Ümumi mənfəət (zərər)

 

143 197.1

155 447.45

 

Sair əməliyyat gəlirləri

 

 

10 589.34

 

Kommersiya xərcləri

 

 

0

 

İnzibati xərclər

 

-942 997.77

-785 457.16

 

Sair əməliyyat xərcləri

 

6182.63 

-97 648.22

 

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

 

949 180.40

883 105.38

 

Maliyyə gəlirləri müsbət məzənnə fərqi

 

0

0

 

Maliyyə xərcləri

 

 

0

 

Fövqəladə gəlirlər

 

 

 

 

Fövqəladə xərclər

 

 

 

 

Vergidən azad olan gəlirlər üzrə xərclər

 

 

0

 

Vergidən azad olan gəlirlər

 

 

0

 

Məzənnə fərqi

 

0

0

 

Vergitutmadan əvvəl mənfəət(zərər)

 

-89 997.80

60 168.63

 

Mənfəət vergisi

 

0

12 033.73

 

Hesabat dövründə xalis mənfəət(zərər)

 

-89 997.80

48 134.90

 

Mənfəətdə iştirak payı:

 

 

0

 

Səhmdarların payı

 

 

 

 

Səhmdarların payına düşən bir səhmin mənfəəti

 

 

 

 

Bir səhmin əsas mənfəəti

 

 

 

 

 

 

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT

       


                                                                                                                    31dekabr                            31dekabr

                                                                                                                     2018-ci il                            2017-ci il

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti

Hesabat dövründə xalis mənfəət/zərər                                                           -89 997.80                         48 134.90

Mənfəət vergisi üzrə xərclər                                                                           0.00                               12 033.73

Qeyri-pul maddələri üzrə gəlirlər və xərclər:

Əsas vəsaitlərin amortizasiyası                                                                       0.00                               40 472.48

Əsas vəsaitlərin satışından və xaric olmasından

gəlirlər/zərərlər                                                                                                                                        0.00

Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası    

Aşağıdakı maddələr üzrə baş verən dəyişikliklər                                                                                   0.00

Ehtiyatlar üzrə artma/azalma                                                                         111 293.74                       -85 840.61

Debitor borcları üzrə artma/azalma                                                               711 978.71                       15 827.84

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri üzrə artma/azalma                                 0.00                                 0.00

Sair qısamüddətli aktivlər üzrə artma/azalma                                                0.00                                 0.00     

Cari vergi və sosial sığorta öhdəlikləri üzrə artma/azalma                             0.00                                0.00

 Əməliyyat kreditor borcları və hesablaşmalar  artma/azalma                        675 276.30                     60 496.79

 Sair qısamüddətli kreditor borcları                                                                 0,00                                0.00

 Sair qısamüddətli öhdəliklər  artma/azalma                                                   101 910.69                    -81 908.57

Ödənilmiş vergi öhdəlikləri                                                                             0,00                                 0.00

Maddələr arasında baş vermiş dəyişikliklər                                                     0.00                                0.00

Əməliyyat fəaliyyətində yaranan pul vəsaitərinin xalis hərəkəti            1 516 644.27                       9 216.56

 

 

İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti

Əsas vəsaitlərin alınması                                                                                         0,00                            0

Qeyri-maddi aktivlərin alınması                                                                                0,00                            0

Uzunmüddətli kapital qoyuluşları                                                                              0,00                            0

Xaric  olmuş əsas vəsaitlərin qalıq dəyəri                                                                 0,00                            0

 

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan  pul vəsaitlərinin xalis  hərəkəti                   0,00                        0,00

Məzənnə fərqi                                                                                                           0,00                        0,00

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti

Borc şəklində alınmış məbləğlərdən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmları

Borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına

yaranan pul vəsaitlərinin xaric olmaları                                                                    0,0

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti    0,0

 

Pul və onların ekvivalentlərinin xalis artması(azalması)                               -72 980.95            76 776.52

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və bank overdraftları                                             79 035.25               2 258.73

İlin sonuna pul vəsaitləri və bank overdraftları                                              6 054.30                79 035.25

İl ərzində artım/azalma                                                                                     -72 980.95              76 776.52

 

 

                                      

                               MÜSTƏQİL  AUDİTORUN  HESABATI   "Neftmaştəmir" ASC-nin səhmdarlarına

 

 Rəy

Mən “NEFTMAŞTƏMİR” ASC-nin  2018-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyəti,mənfəət və zərər,   digər məcmu gəlir,kapitalda dəyişikliklər və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatlarından,habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla,maliyyə hesabatlarına edilən izahedici qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini apardım.

Məncə ,əlavə edilmiş maliyyə hesabatları cəmiyyətin 2018-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətini,habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini  Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına (KTMMUS) uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə düzgün əks etdirir.

Rəy üçün əsaslar

Mən auditi beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmışam.Bu standartlar üzrə mənim məsuliyyətlərim əlavə olaraq hesabatımın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir .  Mən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə  əsasən maliyyə hesabatlarının auditinə aid  etik normaların tələblərinə uyğun olaraq cəmiyyətdən asılı deyiləm və  digər etik öhdəliklərimi bu tələblərə uyğun olaraq yerinə yetirmişəm.Məncə,əldə etdiyim audit sübutları rəyimi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə

edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının kommersiya təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına (KTMMUS) uyğun olaraq hazırlanmasına , düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə  məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət  göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə,müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyəti prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər cəmiyyətin maliyyə  hesabatlarının təqdim edilməsi prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyırlar.

 

                 Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

Mənim məqsədim əlavə edilmiş maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və  rəyimiz daxil olan auditor hesabatını dərc etməkdir.Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir,lakin o zəmanət vermir ki,əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda, BAS-lara uyğun  aparılmış audit onu həmişə aşkarlasın. Təhriflər,  dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda, yaxud məcmu olaraq   istifadəçilərin  bu cür  maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmək  ehtimalı  yarandığı əhəmiyyətli hesab olunur.

Direktor-Auditor-  R.Ə.Əlizadə.

 

19 mart 2019-cu il.

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 2019 03:31 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
21 Sentyabr 2019 | 10:29
Bildiriş
21 Sentyabr 2019 | 10:28
B i l d i r i ş
21 Sentyabr 2019 | 10:27
B İ L D İ R İ Ş
21 Sentyabr 2019 | 10:27
B İ L D İ R İ Ş

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə