Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“Gəncə-Şərab-2” ASC-nin 2018-ci il dekabrın 31-nə maliyyə hesabatı

“Gəncə-Şərab-2” ASC-nin 2018-ci il dekabrın 31-nə maliyyə hesabatı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 dekabr 2017-ci il

31 dekabr 2018-cı il

Aktivlər

 

 

Uzunmüddətli aktivlər

5341465,87

5833324,63

Qeyri-maddi aktivlər

32053,41

35614,89

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

5309412,46

5797709,74

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

5341465,87

5833324,63

Qısamüddətli aktivlər

13736225,11

13655732,62

Ehtiyatlar

10492863,9

12733148,59

Qısamüddətli debitor borcları

1978409

801457,83

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

1231498,15

87672,14

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

 

 

Sair qısamüddətli aktivlər

33454,06

33454,06

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

13736225,11

13655732,62

CƏMİ AKTİVLƏR

19077690,98

19489057,25

KAPİTAL

 

 

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital

10685340

10685340

Kapital ehtiyatları

1012167,34

806954,86

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

1984510,65

1900873,2

CƏMİ KAPİTAL

13682017,99

13393168,06

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

Qısamüddətli öhdəliklər

5395672,99

6095889,19

Qısamüddətli bank kreditləri

3257726,79

2668041,17

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

701462,48

99794,63

Qısamüddətli kreditor borcları

1436483,72

2369745,68

Sair qısamüddətli öhdəliklər

 

958307,71

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

5395672,99

6095889,19

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

5395672,99

6095889,19

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

19077690,98

19489057,25

 

Məcmu gəlirlər haqqında hesabat

 

 2018-ci il

 2017-ci il

Əsas əməliyyat gəliri

12942846,46

9684628,19

Satışın maya dəyəri

10628550,4

6664541,46

Ümumi mənfəət

2314296,06

3020086,73

Sair əməliyyat gəliri

19756,7

624554,43

Kommersiya xərcləri

 

353878,33

İnzibati xərclər

 

820789,71

Sair əməliyyat xərcləri

-61395,78

63814,36

Əməliyyat (mənfəəti-zərəri)

2272656,98

2406158,76

Kurs fəri+

205130,81

-30067,25

Kurs fəri-

-238305,22

 

Fövqəladə gəlirlər

241155,38

 

Vergitutmadan əvvəl mənfəət

2480637,95

2376091,51

Mənfəət vergisi

496127,59

475218,302

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərəri)

1984510,36

1900873,208

 

KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HESABATI

 

 

Nizamnamə kapitalı

Kapital ehtiyatları

Cəmi kapital

2018-ci il yanvarın 1-nə qalıq

10685340

806954,86

11492294,86

2018-ci il üzrə xalis mənfəət-zərər

 

1984510,36

1984510,36

Mənfəətdən istifadə

 

1900873,2

1900873,2

Kapital ehtiyatına əlavə

 

205212,48

205212,48

2018-ci il dekabrın 31-nə qalıq

10685340

2996677,7

11697507,34

Pul vəsaitlərinin hərəkəti

 2018-ci il

 2017-ci il

Hesabat dövründə xalis mənfəət / zərər

1984510,65

1900873

Mənfəət vergisi üzrə xərclər

496127,66

475218

Əsas vəsaitlərin amortizasiyası

491858,76

371945

Sair qısamüddətli aktivlərdə artım/azalma

-958307,71

12094

Əməliyyat kreditor borclarında artım/azalma

-933262,26

-599521

Əsas vəsaitlərin alınması

32182,08

288700

Banklara və digər maliyyə qurumlarına borclarında artımazalma

589685,62

-1493259

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və bank overdraftları

87672

122861

İlin sonuna pul vəsaitləri və bank overdraftları

1231498,15

87672

İl ərzində artım (azalma)

1143826,15

-35189

 

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI

“Gəncə-Şərab-2” ASC-nin rəhbərliyinə

Rəy

Mən, “Gəncə-Şərab-2” ASC-nin 2018-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatdan, məcmu gəlirlər haqqında hesabatdan, kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatdan və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatdan, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına edilən qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini apardım. Məncə, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları

“Gəncə-Şərab-2” ASC-nin 2018-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirir.

Rəy üçün əsaslar

Mən auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmışam. Bu standartlar üzrə mənim məsuliyyətlərim əlavə olaraq hesabatımın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Mən [yurisdiksiyadakı] maliyyə hesabatlarının auditinə aid etik normalarla Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının “Etika məcəlləsinin” (IESBA məcəlləsi) tələblərinə uyğun olaraq şirkətdən asılı deyiləm və mən digər etik öhdəliklərimizi bu və IESBA məcəlləsinin tələblərinə uyğun yerinə yetirmişəm. Məncə, əldə etdiyim audit sübutları rəyimi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Əsas audit məsələləri

Əsas audit məsələləri mənim peşəkar mühakiməmə görə cari dövrün maliyyə hesabatlarının auditində ən əhəmiyyətli məsələlərdəndir.

Bu məsələlər maliyyə hesabatlarının auditi baxımından və maliyyə hesabatlarına dair rəyimin formalaşdırılmasında bütövlükdə nəzərə alınmış və mən bu məsələlərə dair ayrılıqda rəy vermişəm

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının IFRS (Beynəlxalq maliyyə hesabatları standartlarına) uyğun olaraq hazırlanmasına, düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının verilmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyırlar.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

Mənim məsuliyyətim təqdim edilmiş maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyim daxil olan auditor hesabatını dərc etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda BAS-lara uyğun aparılmış audit onu həmişə aşkarlasın. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda, yaxud məcmu olaraq istifadəçilərin bu cür maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmək ehtimalı olduğu halda əhəmiyyətli hesab edilir.

Sərbəst auditor – Əhmədov Hafiz Məhəmməd oğlu

Gəncə şəhəri, 8 aprel 2019-cu il.

4 2019 00:26 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
17 Avqust 2019 | 02:26
B İ L D İ R İ Ş
16 Avqust 2019 | 12:34
B İ L D İ R İ Ş

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə