Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“BAKI POLAD BURAZLAR" ASC-nin 2018-ci il dekabrın 31-nə Mühasibat balansı

 

                                                                                                                               manatla

 

 

 

Bölmələrin,maddələrin adları

 

Hesabat dövrü üzrə         (2018)

 

Əvvəlki dövr üzrə         (2017)

 

AKTİVLƏR

 

 

 

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

 

Qeyri-maddi aktivlər

 

 

 

Torpaq, tikili və avadanlıqlar (əsas vəsaitlər)

12768.88

14168.18

 

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

 

 

 

Bioloji aktivlər

 

 

 

Təbii sərvətlər

 

 

 

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

 

 

 

Təxirə salınmış vergi aktivləri

 

 

 

Uzunmüddətli debitor borcları

 

 

 

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

 

 

 

Sair uzunmüddətli aktivlər (zərər)  

 

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

12768.88

14168.18

 

Qısamüddətli aktivlər

 

 

 

Ehtiyatlar

136630.61

159392.69

 

Sair  debitor borcları

41310.57

35732.00

 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərı

6024.88

1149.21

 

Gələcək dövrün xərcləri

882027.25

844540.06

 

Digər aktivlər

2101.60

2101.60

 

CƏMİ  QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

1068094.91

1042915.56

 

CƏMİ  AKTİVLƏR

1080863.79+

1057083.74

 

Kapital və öhdəliklər

 

 

 

Kapital

 

 

 

ödənilmiş nominal(nizamnamə) kapital

68066.00

68066.00

 

Emissiya gəliri

 

 

 

Geri alınmış kapital (səhmlər)

 

 

 

Kapital ehtiyatları

 

 

 

Bölüşdürülməmiş    mənfəət (zərər)

 

 

 

 

CƏMİ KAPİTAL

 

68066.00

68066.00

               

 

 

 

 

 

 

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan  öhdəliklər

 

 

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

 

 

Uzunmüddətli kreditor borcları

 

 

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

X

X

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan

öhdəliklər (bank krediti)

766255.76

750616.21

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər(avanslar)

 

 

Vergi və sair məcburi ödənişlər uzrə

öhdəliklər

 

 

Sair  kreditor borcları

246542.03

238401.53

Sair qısamüddətli öhdəliklər

 

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

1012797.79

989017.74

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

1012797.79

989017.74

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

1080863.79

1057083.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                            

 

 

 

Mənfəət və zərər haqqında hesabat (xərclərin funksiyaları üzrə)

 

                                     

 

Əsas əməliyyat gəliri

 

804740.47

617155.67

 

Satışın maya dəyəri

 

(253407.78)

(333640.72)

 

Ümumi mənfəət

 

551332.69

283514.95

 

Sair əməliyyat gəlirləri

 

 

 

 

Kommersiya xərcləri

 

 

 

 

İnzibati xərclər

 

(207057.82)

(202278.34)

 

Sair əməliyyat xərcləri

 

(244806.32)

 

 

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)

 

 

 

 

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

 

99468,55

81236.61

 

Maliyyə gəliri

 

 

 

 

Maliyyə xərcləri

 

 

 

 

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay

 

 

 

 

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər)

 

99468.55

81236.64

 

Mənfəət vergisi

 

(19893.71)

(16247.32)

 

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

 

79574.85

64989.29

 

Hər səhm üzrə mənfəət

 

 

 

 

Azaldılmış hər səhm üzrə mənfəət

 

 

 

 

 

        (MÜSTƏQİL   AUDİTORUN   RƏYİ)

           

 

Biz, ,,BAKI POLAD BURAZLAR”ASC-nin  2018-ci il yanvarın 1-dən   dekabrın 31-dək təqdim edilən balans hesabatı və həmin tarixdə tamamlanan il üzrə mənfəət və zərər hesabatı, kapitalda dəyişikliklər hesabatı və pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatından ibarət olan maliyyə hesabatlarının audit yoxlamasını apardıq.

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti

1.Hazırkı  Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə görə rəhbərlik məsuliyyət daşıyır. Bu məsuliyyətə aşağıdakılar daxildir:

- səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olmadığı, maliyyə hesabatlarının hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi üçün müvafiq daxili nəzarət sisteminin yaradılması, tətbiq edilməsi, davam etdirilməsi, müvafiq uçot siyasətinin seçilməsi, tətbiq edilməsi və şəraitdən asılı olaraq məqbul uçot təxminlərinin irəli sürülməsi.

Auditorun məsuliyyəti

2.Bizim məsuliyyətimiz apardığımız audit yoxlamasına əsasən maliyyə hesabatlarına dair rəy bildirməkdən ibarətdir.Sənədlərin düzgünlüyünə sifarişçi məsuliyyət daşıyır. Biz audit yoxlamamızı Beynəlxalq Audit Standartları əsasında apardıq. Həmin standartların tələblərinə görə biz etik normalara əməl etməli və auditi elə şəkildə planlaşdırmalı və aparmalıyıq ki, maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin mövcud olmamasına kifayət qədər əmin olaq.

3.Audit yoxlamasına maliyyə hesabatlarındakı məbləğlər və açıqlamalara dair auditor sübutu əldə etmək üçün prosedurların yerinə yetirilməsi daxildir. Seçilmiş prosedurlar auditorun mülahizələrindən, səhvlər nəticəsində maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edilməsi risklərinin qiymətləndirilməsindən asılıdır. Həmin riskləri qiymətləndirərkən auditor müəssisənin daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyinə dair rəy bildirmək üçün deyil, şəraitə görə müvafiq audit prosedurlarının işlənib hazırlanması məqsədilə müəssisə tərəfindən maliyyə hesabatlarının hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi üçün müvafiq daxili nəzarət sistemini nəzərdən keçirir. Bundan əlavə, audit yoxlamasına mövcud uçot siyasətinin uyğunluğunun və rəhbərliyin uçot təxminlərinin əsaslandırılmasının qiymətləndirilməsi, eləcə də maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatının dəyərləndirilməsi daxildir.

4.Bizcə , əldə etdiyimiz auditor sübutları rəyimizi bildirmək üçün kifayət qədər əsas verir.

Rəy

5.Bizcə, təqdim edilən maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından “ BAKI POLAD BURAZLAR”ASC-nin 2018-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətini və həmin tarixdə tamamlanan  il üzrə maliyyə       nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun malların təqdim edilməsindən  gəliri 804740.47 manat,  ümumi gəlirdən çıxılan xərclər 705271.92 manat, mənfəət 99468.55 manat, mənfəət vergisi 19893.71 manat, xalis mənfəət 79574.85 (2018-ci ildə xalis  mənfəətdən tam xərclənməsi) balansda düzgün əks etdirir.

                       “Zaman-Audit”MMC-nin

  Auditoru ____________ Hüseyn Cəbiyev

                                     Bakı şəhəri, 20 mart 2019-cu il

 

 

 

 

 

26 2019 02:39 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
23 May 2020 | 10:28
B İ L D İ R İ Ş
23 May 2020 | 10:27
B İ L D İ R İ Ş
23 May 2020 | 10:25
ELAN

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə