Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

"Xalq Sığorta" ASC-nin 2018-ci il dekabrın 31-nə mühasibat balansı

 

 

 

manatla

A K T İ V L Ə R

İlin əvvəlinə

Hesabat dövrünün sonuna

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

Əsas vəsaitlər

760,129.82

790,401.55

Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması

 

6,000.00

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

 

 

Qeyri-maddi aktivlər

705,199.01

632,297.21

Təxirə salınmış vergi aktivləri

 

 

Uzunmüddətli debitor borcları

 

 

Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:

6,165,345.00

11,180,000.00

               dövlət qiymətli kağızları

5,865,345.00

10,880,000.00

               qeyri-dövlət qiymətli kağızları

 

 

               sair maliyyə aktivləri

300,000.00

300,000.00

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

 

15,000,000.00

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

Sair aktivlər

 

 

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

7,630,673.83

27,608,698.76

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

Ehtiyatlar

0.00

0.00

Debitor borcları:

3,892,674.99

7,998,339.13

               birbaşa sığorta üzrə

3,083,425.05

7,032,417.64

               təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :

35,235.57

33,499.62

                 - təkrarsığortaçı üzrə

22,680.67

24,728.31

                 - təkrarsığortalı üzrə

12,554.90

8,771.31

               asılı təşkilatlar üzrə

 

 

               büdcə üzrə

700,073.94

722,417.08

               iddia tələbləri üzrə

 

 

               işçi heyəti üzrə

39,750.90

40,118.87

               sığortalılara verilən borclar üzrə

 

 

               sair debitorlar

34,189.53

169,885.92

Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri:

40,770,208.21

22,624,246.11

                     kassa

9,357.08

9,915.49

                     hesablaşma hesabı

26,963.39

652,991.98

                     valyuta hesabı

2,481,529.20

2,400,669.25

                     depozit hesablar

38,252,250.00

19,560,000.00

                     sair pul vəsaitləri

108.54

669.39

Qısamüddətli maliyyə aktivləri:

0.00

0.00

                     dövlət qiymətli kağızları

 

 

                     qeyri-dövlət qiymətli kağızları

 

 

                     sair maliyyə aktivləri

0.00

0.00

Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:

554,663.27

638,779.20

                      həyat sığortası sahəsi üzrə

 

 

                      qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə

554,663.27

638,779.20

Sair qısamüddətli aktivlər:

67,016.77

80,915.03

                      gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri

67,016.77

80,915.03

                      verilmiş  avanslar

0.00

0.00

                      təhtəl hesablar

0.00

0.00

Sair aktivlər

0.00

0.00

Cəmi qısamüddətli aktivlər

45,284,563.24

31,342,279.47

CƏMİ AKTİVLƏR

52,915,237.07

58,950,978.23

 

 

 

 

 

 

 

K A P İ TA L  VƏ    Ö H D Ə L İ K L Ə R

İlin əvvəlinə

Hesabat dövrünün sonuna

I . KAPİTAL

 

 

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı

44,709,500.00

46,187,500.00

Emissiya gəliri

 

 

Geri alınmış kapital (səhmlər)

 

 

Kapital ehtiyatları:

 

 

              yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat

 

 

              digər kapital ehtiyatları

 

 

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

1,510,985.51

2,283,402.12

              Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

1,507,364.18

2,250,416.61

              Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı
              mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər

-45,544.49

 

              Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət
              (ödənilməmiş zərər)

49,165.82

32,985.51

              Elan edilmiş dividendlər

 

 

Cəmi kapital

46,220,485.51

48,470,902.12

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

Sığorta ehtiyatları:

6,336,651.47

9,301,182.62

               Həyat sığortası sahəsi üzrə :

 

 

               Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:

6,336,651.47

9,301,182.62

Qarşısıalınma tədbirləri fondu

60,958.34

100,219.34

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri

 

 

Kreditor borcları :

0.00

571,700.93

                  əməyin ödənilməsi üzrə

0.00

0.00

                  büdcə üzrə

0.00

571,700.93

                  sosial sığorta və təminat üzrə

0.00

0.00

                  digər məcburi ödənişlər üzrə

 

 

                  asılı təşkilatlar üzrə

 

 

                  sair kreditorlar

 

 

Sair uzunmüddətli öhdəliklər:

0.00

0.00

                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

 

 

                  alınmış avanslar

 

 

Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:

233,442.06

444,544.41

                  təkrarsığortaçı üzrə

233,442.06

444,544.41

                  təkrarsığortalı üzrə

 

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

Sair öhdəliklər

 

 

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

6,631,051.87

10,417,647.30

III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

 

 

Kreditor borcları:

24,733.57

23,462.69

                  əməyin ödənilməsi üzrə

 

 

                  büdcə üzrə

 

 

                  sosial sığorta və təminat üzrə

 

 

                  digər məcburi ödənişlər üzrə

 

 

                  asılı təşkilatlar üzrə

 

 

                  sair kreditorlar

24,733.57

23,462.69

Sair qısamüddətli öhdəliklər:

38,966.12

38,966.12

                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

38,966.12

38,966.12

                  alınmış avanslar

 

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

Sair öhdəliklər

 

 

 

0.00

0.00

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

63,699.69

62,428.81

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

6,694,751.56

10,480,076.11

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

52,915,237.07

58,950,978.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MƏNFƏƏT və ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT (rüblük və illik)

 

 

 

 

 

 ilin əvvəlindən artan yekunla

 

 

 

 

 

 

 

Gəlirlər

Məbləğ

Əsas əməliyyat gəliri:

 

 

14,508,822.44

                            birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları

 

14,490,741.77

                            təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları

5,066.26

                             sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə

13,014.41

                             təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissyon
                             muzdlar

0.00

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi)

-2,880,415.22

İnvestisiya gəlirləri üzrə

1,317,458.32

Subroqasiya gəlirləri

92,550.56

Sair gəlirlər

 

 

60,084.76

CƏMİ  GƏLİRLƏR

13,098,500.86

Xərclər

 

Əsas əməliyyat xərcləri:

 

 

5,223,149.19

                             sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə

3,811,030.93

                             qaytarılan sığorta haqları üzrə

 

330,113.27

                             tənzimləmə xərcləri

 

 

 

                             təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə

846,619.15

                             qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə

39,261.00

                             sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər

 

196,124.84

İşlərin aparılması xərcləri

 

 

5,003,689.81

Sair xərclər

 

 

49,544.33

CƏMİ  XƏRCLƏR

10,276,383.33

Maliyyə mənfəəti (zərəri)

 

 

2,822,117.54

Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi

 

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)

 

 

2,822,117.54

Mənfəət vergisi

 

 

571,700.93

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

 

 

2,250,416.61

 

 

 

 

 

BÜDCƏYƏ və BÜDCƏDƏNKƏNAR ÖDƏNİŞLƏR

 

 

 

 

 

Göstəricilərin adları

Hesablanmışdır

Faktiki ödənilmişdir

Mənfəətdən  vergi

                         571,700.93  

                           194,696.34  

Əlavə dəyər vergisi

                           44,529.59  

                             44,529.59  

Gəlir vergisi

 

 

Əmlak vergisi

                             2,632.09  

                                          5,012.79  

Torpaq vergisi

 

 

Aksiz vergisi

 

 

Ödəmə mənbəyində vergi

                         620,816.10  

                                      386,156.58  

Sair vergilər

 

 

Sosial sığorta və təminat

                         340,823.80  

                           452,915.02  

Məcburi ödənişlər (0,3%)

                           43,873.16  

                                        58,316.54  

İqtisadi sanksiyalar

 

 

 

MÜSTƏQİL  AUDİTORUN  HESABATI

 

"Xalq Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin səhmdarlarına

 

Rəy

 

Biz "Xalq Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (bundan sonra cəmiyyət) 2018-ci il  dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətinə dair hesabatından, məcmu gəlirlərə dair hesabatından, kapitalda dəyişikliklər hesabatından və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatından, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini aparmışıq.

 

Bizcə, əlavə edilmiş  maliyyə hesabatları cəmiyyətin  2018-ci il  dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli şəkildə əks etdirir.

 

Rəy üçün əsaslar

 

Biz auditi  beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətimiz əlavə olaraq hesabatıın maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti bölməsində təsvir edilir. Biz Azərbaycan Respublikasında maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normaların tələblərinə uyğun olaraq cəmiyyətdən asılı deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmişik. Bizcə, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

 

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və cəmiyyətin idarə edilməsinə məsul şəxslərin məsuliyyəti

 

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunda fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

İdarəetməyə məsul şəxslər cəmiyyətin maliyyə hesabatlarını təqdim etmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyırlar.

 

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

 

Bizim məqsədimiz maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində  əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimizin də daxil olduğu auditor hesabatını təqdim etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o BAS-lara uyğun aparılmış auditin əhəmiyyətli təhrifləri hər bir halda aşkar edəcəyinə  zəmanət vermir. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda ,yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına  təsir etmək ehtimalı olduğu halda əhəmiyyətli hesab olunur. 

 

 

 

 

"ANR Audit" MMC-nin direktor-auditoru                                                 Namiq Abbaslı

Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası

21 fevral 2019-cu il.

 

 

 

20 2019 02:08 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
20 İyun 2019 | 03:59
B İ L D İ R İ Ş
20 İyun 2019 | 03:56
B i l d i r i ş
20 İyun 2019 | 03:55
B i l d i r i ş
20 İyun 2019 | 03:54
B i l d i r i ş

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə